Barnehage og skole

Mange foreldre til barn med sjeldne tilstander synes oppstart og tilrettelegging i barnehage går greit, mens overgang til skole oppleves langt mer krevende.

Foto: Johnér Bildbyrå AB

Barnehage

  • Barn med sjeldne diagnoser kan ha rett til prioritert barnehageplass.

  • Foreldre anbefales å kontakte barnehagen når de får tildelt plass, for å planlegge nødvendig tilrettelegging.

  • For barn med spesielle behov kan kommunen søke om ekstra ressurser, for eksempel hjelpemidler og bistand fra fagfolk som fysioterapeut, ergoterapeut eller lignende.

Skole

​Foresatte, barnehage og skole bør begynne planlegging av skolestart ett til to år før barnet skal begynne på skolen, spesielt hvis det er behov for bygningsmessige tilpasninger.

  • For å lette overgangen mellom barnehagen og skolen bør det gjennomføres et overføringsmøte med barnehagen og skolen noen måneder før skolestart.

  • PP-tjenesten kan bidra til å legge opplæringen best mulig til rette for elever med spesielle behov behov

  • Skolen er ansvarlig for å søke om ekstra ressurser.

Kompetansesentrene har nyttig informasjonsmateriell og kan gi direkte rådgiving til både foreldre og personalet i barnehage og skole.