Hva er pakkeforløp for psykisk helse og rus?

Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal legge til rette for gode, individuelle behandlingsforløp. Pakkeforløpene innføres trinnvis fra 1. januar 2019.

Kvinne på fjelltur Illustrasjonsbilde
Foto: Mostphotos/Doug Olson (Illustrasjonsbilde)

Hva er et pakkeforløp?

Kontinuitet, forutsigbarhet, tillit og ventetider er viktige stikkord i behandling av personer med psykiske lidelser og rusmiddelproblemer. Overganger mellom ulike tjenester og oppfølging etter behandling er sårbare faser som kan føre til avbrudd i behandlingen. Dette gjøres det gjennom innføringen av pakkeforløp for psykisk helse og rus en stor innsats for å løse.

Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som pasient eller pårørende større forutsigbarhet i behandlingsforløpet. Du skal få mer innflytelse på behandlingen, en behandling som også skal evalueres systematisk underveis. Pakkeforløp er ment å gi deg et helhetlig behandlingsforløp, uten unødig ventetid.

Bruker- og pårørendemedvirkning

Økt brukermedvirkning og brukertilfredshet er et sentralt mål i pakkeforløp for psykisk helse og rus. Dette innebærer at dine synspunkter som pasient legges til grunn, og at du får mulighet til å bidra til å finne den behandlingstilnærmingen som passer best for deg. Pakkeforløpene skal tilpasses ditt behov.

Du som er pårørende kan ha viktig informasjon, gi gode råd, være en samarbeidspartner og støtteperson for pasienten gjennom forløpet. Helsepersonell skal ta hensyn og være oppmerksom på dine behov, og bidra til at behandlingen og oppfølgingen har et familieperspektiv. Det er også viktig at barn som pårørende og søsken blir godt ivaretatt.

Koordinert oppfølging

Et sentralt grep for å sikre god oppfølging og unngå unødige avbrudd er bruk av forløpskoordinator. Forløpskoordinering er viktig både i kommunen og i spesialisthelsetjenesten. Forløpskoordinator vil være en viktig kontaktperson for deg som pasient og dine foreldre eller pårørende, og skal bidra til sammenhengende og individuelt tilpasset utredning, behandling og oppfølging.

Forløpskoordinatoren skal sørge for kontinuitet og koordinering for deg under hele pakkeforløpet. Det vil si at utredning, behandling og oppfølging skjer uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnet ventetid. Hvis du skal få hjelp fra sykehuset vil det stå i brevet hvem du skal møte til samtale, hvor og når. I tillegg får du vite hvem som kan svare på spørsmål og gi deg informasjon om hva som skal skje underveis.

Henvisning til pakkeforløp

Kommunen setter igang pakkeforløp ved å sende en henvisning til spesialisthelsetjenesten. Selv om kommunen sender en henvisning, er det deres ansvar å sikre nødvendig oppfølging både før, under og etter behandling i spesialisthelsetjenesten.

Når spesialisthelsetjenesten har mottatt henvisning, gjør de en rettighetsvurdering. Dersom pasienten har rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten kan utredning og ev behandling igangsettes. Planlegging av utredning og behandling skal skje i tett samarbeid med pasienten selv. 

Forløpskoordinatoren i spesialisthelsetjenesten skal følge pasienten gjennom hele prosessen, og sørge for at pasienten blir fulgt opp før, underveis og etter behandling i spesialisthelsetjenesten. Dette sikres med samarbeid mellom forløpskoordinatoren i kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Brukermedvirkning i behandling og oppfølging

Det er du som er ekspert på eget liv, og som vet hva som er viktig for deg. Derfor skal helsepersonell involvere deg i alle avgjørelser som gjelder deg. Når du ber om hjelp, skal du få god informasjon om de ulike behandlingsalternativene og tjenestetilbudene som tilbys, slik at du kan ta et informert valg om behandling og oppfølging. Underveis i behandling og oppfølging skal det jevnlig vurderes om tilbudet du mottar er slik du ønsker og forventer.

Brukermedvirkning innebærer at du må si ifra om hva som er viktig for deg, og om du opplever at tilbudet du får gir deg den hjelpen du trenger for å bli bedre. Det er dine mål, ønsker og behov som skal ligge til grunn for tilbudet. I pakkeforløpene er det nedfelt at du skal få tilbud om å være med på å utforme din egen henvisning til behandling, og at du skal lage din egen behandlingsplan i samarbeid med den eller de som yter tjenesten. Det er viktig at du som bruker opplever eierskap til planen og egen behandling – og oppfølgingstilbud slik at tilbudet du mottar blir mest mulig skreddersydd etter dine ønsker og behov.  

Mange har bruk for flere tjenester over lang tid. Du skal få tilbud om hjelp til å lage en individuell plan der du i samarbeid med de som gir deg tjenestene setter opp dine mål, hvilke tiltak som skal til for å nå målene og hvem som skal gjennomføre dem når.

Hvis du opplever å ikke bli hørt eller tatt med i avgjørelser som gjelder deg, bør du ta dette opp med ansvarlige fagpersoner eller noen du har tillit til, som kan hjelpe deg å formidle dette videre.

Du skal også få informasjon om hvilke brukerorganisasjoner som finnes på psykisk helse og rusfeltet. Brukerorganisasjonene er drevet av brukere som har egenerfaring med psykisk helse og rusutfordringer. Her kan du få hjelp og støtte fra likepersoner, informasjon om dine rettigheter eller hjelp til å klage. Det finnes også regionale brukerstyrte senter med tilbud om aktivitet og rådgivning.

Pårørende – forventinger og rettigheter

Pårørende er ofte pasientens viktigste støtte og ønsker i de fleste situasjoner å være en ressurs for pasienten. Pårørende kjenner pasienten godt, og har erfaring med hva som kan bidra til å hjelpe. Mange pårørende utøver betydelige ansvars- og omsorgsoppgaver overfor sine nærmeste og utgjør på denne måten en sentral del av vårt samfunns totale omsorgsressurs

Pårørende har ulike og situasjonsbestemte roller. Pårørende kan være kunnskapskilde, omsorgsgiver, en del av pasientens nærmiljø og/eller representant for ham eller henne. Pårørende kan også være i en situasjon der de har behov for egen del. Hvordan pårørende skal eller kan involveres avhenger blant annet av hvilken rolle de har i en gitt behandlings og omsorgssituasjon. Jo sykere pasienten er, desto viktigere er det at pårørende involveres.

Helsepersonell bør legge til rette for en forutsigbar dialog med pårørende ved helse- og omsorgstjenester til pasient/bruker.

Les mer om pårørendes rettigheter

Likemannsarbeid

Har du behov for å snakke med andre som har vært i eller er i samme situasjon? Lurer du på hvordan andre taklet den første tiden med sykdom?

Det finnes en rekke pårørendesentre og pårørendeorganisasjoner med høy kompetanse i å støtte og veilede pårørende. Tilbudene er gratis og du trenger ikke henvisning.

Se tilbud til pårørende innen psykisk helse og rus