Reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendig. Et unntak gjøres for Danmark fra og med 15. juni. Du kan reise fritt i Norge.

Foto: Mostphotos/Chad McDermott

Hold deg oppdatert på hvor mye smitte det er før du reiser, både der du bor til vanlig, og dit du skal reise. Følg også med på smittevernrådene. Husk at både smittesituasjonen og smittevernrådene kan endres raskt.

Denne artikkelen oppdateres forløpende med de nyeste reiserådene.

Fritidsreiser innenlands

Du kan reise i Norge så lenge du unngår å spre smitte. Vi har alle et ansvar for å følge smittevernrådene.

Å reise på en måte så du unngår å spre smitte betyr at du:

 • Ikke reiser når du er syk, heller ikke til hytta
 • Har god hånd- og hostehygiene
 • Holder minst en meters avstand til andre enn dine nærmeste

Disse rådene forhindrer og begrenser smittespredning av covid-19.

Det aller viktigste smitteverntiltaket er at du holder deg hjemme hvis du er syk. God hostehygiene og å holde avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte. Redusert kontakt mellom personer, ved å holde avstand og unngå større folkemengder, reduserer muligheten for smitte - også før symptomer på sykdom oppstår. God håndhygiene, og spesielt det å unngå å ta deg i ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre indirekte kontaktsmitte.

Planlegg reisen din

Det er et godt råd å planlegge reiser med tanke på å unngå smittespredning mellom steder. Begrens reiser hvor det legges opp til nær kontakt med et stort antall mennesker, kanskje på mange forskjellige steder. Reiser der du stort sett er sammen med egne familiemedlemmer eller andre du allerede ville vært i kontakt med på hjemstedet, utgjør mindre fare for smittespredning.

For alle fritidsreiser er det ekstra viktig å holde seg til de generelle rådene:

 • Er du syk med luftveissymptomer eller feber skal du ikke gjennomføre fritidsreiser, heller ikke til hytta. Da skal du være hjemme.
 • Sørg for å overholde helsemyndighetenes oppfordring om minst en meters avstand til andre i dine omgivelser, og i størst mulig grad bare være sammen med de du er sammen med til vanlig og er på reise med.
 • Unngå trengsel i butikker som er dimensjonert for færre mennesker.
 • Begrense bruken av kollektivtransport når du kan (se råd for kollektivtransport for øvrig.)
 • Du skal ikke reise når du er i karantene, heller ikke på hytta. Det eneste er unntaket når du er uten symptomer og opphold på hytta er eneste måte å unngå nær kontakt med et hustandsmedlem som syk med covid-19.
 • Reis hjem, hvis tilstanden tillater det, hvis du blir syk mens du er på hytta eller på reise.

Det er utarbeidet råd om forsvarlig smittevern for virksomheter som tilbyr overnatting, servering, aktiviteter, utleie av utstyr og liknende.

Svalbard

Fra 1. juni 2020 åpner regjeringen for at turister fra fastlandet kan reise til Svalbard. Fra denne dato bortfaller den generelle innreisekarantenen for personer som kommer fra fastlandet. Utenlandske statsborgere som er fastboende på Svalbard, får fra 1. juni adgang til å reise til fastlandet på samme vilkår som før koronakrisen. Se mer informasjon fra sysselmannen på Svalbard her.

Det er utarbeidet en veileder for hvordan reiselivet skal kunne drive smittevernfaglig forsvarlig. Det legges opp til en gradvis gjenåpning.

Reiser til og fra utlandet

Utenriksdepartementet (UD) opprettholder reiserådet som fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land fram til 20. august 2020. Unntaket er fritidsreiser i Danmark etter 15. juni. Her gjelder det spesielle kriterier, se spørsmål og svar hos Regjeringen.no.

Nordmenn som reiser til Danmark må gjøre seg kjent med de reglene som til enhver tid gjelder i Danmark, og forholde seg til dem. Se Coronasmitte.dk.

I denne situasjonen henger UDs reiseråd tett sammen med reisekarantene og innreiserestriksjoner.

Reiserådene skal redusere faren for at nordmenn blir smittet i utlandet og at smittede personer kommer til Norge.

Alle som kommer fra reiser i utlandet, bortsett fra fritidsreiser fra Danmark etter 15. juni, skal i karantene i 10 døgn fra den dagen de kommer til Norge. Dette kalles reisekarantene.

Samtidig vil myndighetene forsøke å gjøre lettelser:

 • Innen 15. juni vil det vurderes om det kan gjøres unntak fra reiserådet for reiser til de nordiske landene. Det gis fritak fra Danmark fra 15. juni.
 • Innen 20. juli vil det vurderes om det kan gjøres unntak for reise til enkelte andre nærliggende land i Europa. Denne vurderingen vil skje i samråd mellom utenriks-, helse- og justismyndighetene.

Folkehelseinstituttet og Utenriksdepartementet gir reiseråd med hensyn til covid-19. Rådene kan endre seg raskt.

Dersom det kommer turister til Norge, kan de bli returnert til hjemlandet.

Åpner for at enkelte EØS-borgere kan reise inn til Norge

Den 12. mai 2020 ble reglene for EU/EØS-borgere som skal reise til Norge endret. Se mer informasjon hos Utlendingsdirektoratet (UDI)

Endringene innebærer blant annet at familiemedlemmer til EØS-borgere og EØS-borgere som er familiemedlemmer til norske borgere, kan reise til Norge. Dette betyr at EU/EØS-borgere nå kan reise til Norge å besøke ektefelle, samboer eller barn under 18 år. Barn under 18 år kan også besøke sine foreldre i Norge.

Videre åpnes det opp for at EØS-borgere som eier fast eiendom i Norge, som en fritidsbolig, kan besøke denne.

Det presiseres at alle som reiser inn i Norge må forholde seg til de til enhver tid gjeldende regler om karantene, for de fleste er dette 10 døgn etter ankomst til Norge.

Karantene for personer som ankommer Norge fra utlandet

Alle som kommer fra reiser i utlandet skal i karantene i 10 døgn fra den dagen de kommer til Norge, bortsett fra fritidsreiser fra Danmark etter 15. juni. Dette kalles reisekarantene.

Dersom du er i reisekarantene skal du:

 • Oppholde deg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted.

 • Du kan bare oppholde deg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet hvis du kan unngå nærkontakt med andre enn de du bor med til vanlig.

Med nærkontakt menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, direkte fysisk kontakt eller direkte kontakt med sekreter (spytt, svette, snørr, slim og tårer) fra andre personer.

Er du i karantene og utvikler forkjølelsessymptomer som hoste, feber eller tungpustethet, skal du oppholde deg i hjemmet, uten å gå ut, i minst ett døgn etter at du er blitt frisk. Kontakt fastlegen eller annen helsehjelp dersom du har behov for det.

Se ellers informasjon om karantene (reise- og smittekarantene) på helsenorge.no.

Unntak fra karantenereglene

Kryssing av grenser mellom land i Norden og Norge i forbindelse med arbeid

Dersom du krysser grensen mellom land i Norden og Norge på reise mellom bolig og arbeidssted i disse landene, eller når du er i arbeid, er du unntatt fra reisekarantene. Dette gjelder både for de med bosted i Norge som jobber eller er på arbeidsreise til andre nordiske land, og for dem som kommer fra de andre nordiske landene på jobb til Norge.

Med Norden menes Sverige, Finland, Danmark, Island, Færøyene, Grønland og Åland.

 • Unntaket gjelder kun i den tiden du er på reise mellom bolig og arbeidssted og i den tiden du er i arbeid.
 • Du skal likevel så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer både på arbeid, og på veien til og fra.
 • Dersom du har fritid i Norge – enten mellom arbeidsøktene eller før utreise, må du oppholde deg i reisekarantene i denne tiden.
 • Reisekarantenen på fritiden varer i 10 døgn etter at du sist krysset grensen fra et land i Norden inn til Norge

Du trenger ikke å søke om unntaket. Det gjelder uavhengig av hvor lenge du skal være i Norge for å arbeide. Unntaket gjelder med andre ord både ved dagpendling, lengre arbeidsperioder og ved enkeltoppdrag.

Du trenger heller ikke noen spesiell type dokumentasjon, men du må kunne vise til at unntaket gjelder for deg. For eksempel kan arbeidsgiveren din gi deg en skriftlig bekreftelse på at du har arbeidssted i Norge og bolig i Norden. Denne kan du vise når du skal over grensen.

Når du er på jobbreise i et annet nordisk land må du følge reglene som gjelder der

I forbindelse med strengt nødvendig vedlikehold

Personer som krysser grensen mellom Sverige og Norge eller Finland og Norge, etter å ha utført strengt nødvendig vedlikehold og tilsyn for å avverge store materielle skader på fritidseiendom i Sverige eller Finland, er unntatt fra karanteneplikt ved retur til Norge. Unntak fra karanteneplikt gjelder ikke dersom personen overnatter på fritidseiendommen eller annet sted i Sverige eller Finland før retur til Norge. Unntak fra karanteneplikt gjelder heller ikke dersom personen i Sverige eller Finland har oppsøkt butikker, kjøpesentre eller lignende eller har hatt nærkontakt med andre personer enn sine husstandsmedlemmer.

Samvær mellom foreldre og barn

Personer som krysser Norges grenser i forbindelse med gjennomføring av avtalt eller fastsatt samvær mellom foreldre og barn eller delt bosted for barn, er unntatt fra karanteneplikten.

Unntaket gjelder for fastsatt samvær mellom en av foreldrene og barnet når foreldrene er skilt eller ikke bor sammen, eller når barnevernet har overtatt omsorgen for barnet og barnet skal ha samvær med foreldrene. Det gir ikke en generell mulighet til å besøke familie i andre land og så unngå reisekarantene når man kommer tilbake til Norge.

Virksomhetsledelsens mulighet for å gi fritak

Virksomhetsledelsen kan gjøre unntak fra karanteneplikten for personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av funksjoner knyttet til liv og helse. Med funksjoner knyttet til liv og helse menes blant annet

 • vakttjeneste innen helse- og omsorgstjenesten
 • sikkerhetsarbeid (politi-, brann- og redningsberedskap)
 • øverste ledelse av kritiske samfunnsfunksjoner

Unntaket gjelder ikke i fritiden, kun når du er på jobb eller reiser til og fra jobb med annet enn offentlig transport. Du skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer.

Les mer om unntak fra karantene ved ankomst til Norge på regjeringens sider og Helsedirektoratet.no.

Les også spørsmål og svar om reisekarantene fra regjeringen.

Råd før reise (hvis du må reise)

Som ledd i forberedelsene bør du sjekke hva reiseforsikringen dekker, inkludert hva som gjelder hvis du blir syk på reisen.

Ethvert land står fritt til å innføre tiltak og restriksjoner for å forsøke å hindre videre smitte, for eksempel transportrestriksjoner, karanteneordninger eller andre tiltak som kan få konsekvenser for den reisende. Flere land og flyplasser innfører kontrolltiltak og stenger grensene for utenlandske reisende. Reisende må også være forberedt på å måtte svare på spørsmål om egen helse og kunne bli nektet innreise eller satt i karantene.

Før reisen bør man blant annet vurdere følgende momenter:

 • Risiko for å bli smittet på reisen (reisemål, varighet, kontakt med andre mennesker).
 • Risiko for å komme ut for reiserestriksjoner, portforbud, karantene eller andre tiltak i landet man reiser til.
 • Risiko for kapasitetsmangler i helsetjenesten på reisemålet dersom man skulle bli syk.
 • Risiko for manglende mulighet for hjemreise eller hjemsendelse dersom man skulle bli syk.
 • Risiko for reisekarantene i Norge etter reisen.
 • Risiko for at man ikke får jobbe de 10 første dagene etter reisen (gjelder spesielt helsepersonell, men også andre arbeidsgivere kan ha regler på dette).

Reisende som tilhører risikogrupper bør vaksinere seg mot sesonginfluensa innen 14 dager før avreise i influensasesongen.

Det er også viktig å sette seg inn i generelle reiseråd i forhold til behov for vaksiner for andre smittsomme sykdommer og andre forebyggende tiltak.

Forebyggende råd på reisen (hvis du må reise)

 • God håndvask med såpe og vann et viktig forebyggende tiltak, både på reisen og for å avgrense videre smitte. Alkoholbasert hånddesinfeksjon kan være et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig.
 • Unngå kontakt med syke personer, spesielt personer med luftveissymptomer.
 • Unngå å hoste på andre, vask hendene hyppig og grundig og unngå å reise hvis du er syk.

Studenter og andre som oppholder seg i områder med vedvarende smittespredning over en lengre periode, bør følge råd fra det norske utenriksdepartementet, lokale helsemyndigheter og utdanningsinstitusjonen/arbeidsgiver.

Hvorfor er det innført begrensninger for innreise, inkludert fly og skipsfart?

Det er iverksatt omfattende tiltak for å begrense smitterisiko, deriblant tiltak for å hindre innreise. Folk blir enten returnert eller satt i karantene. Dette inkluderer fly, cruiseskip og annen båttrafikk.

Unntatt fra dette innreiseforbudet er:

Personer som kommer til Norge nå, skal være i reisekarantene i 10 døgn fra den dagen de kommer til landet selv om de er unntatt innreiseforbudet.

Myndighetene vurderer nå å åpne for arbeidsreiser fra hele Norden fra første juni. Dersom dette skjer vil dagens karanteneplikt, hvor du må være i reisekarantene i ti døgn, erstattes av at folk må følge nøye med på utvikling av egne symptomer (selvmonitorering) og teste seg dersom symptomer utvikles.

Hva gjør jeg hvis jeg lander på en flyplass i Norge og skal fly videre til et annet sted i landet?

Friske personer uten symptomer kan ta fly til sin endelige destinasjon for å kunne være i karantene i eget hjem.

Personer med symptomer kan transporteres til hjemstedet etter anvisning fra kommunelegen, for eksempel i privatbil. En nødløsning er at personen blir holdt i karantene i kommunen hvor flyplassen ligger.

Hva med nordmenn som skal hjem fra utlandet?

Utenriksdepartementet oppfordrer alle norske borgere som er på reise i utlandet om å vurdere å reise hjem så snart som mulig, på en trygg og rolig måte, i samråd med sitt reise- eller flyselskap.

Reiseråd for personer i risikogrupper og deres pårørende

Råd for personer i risikogrupper er samlet i en egen artikkel om risikogrupper. Denne artikkelen forklarer også hvem som har lett og hvem som har mer forhøyet risiko for smitte.

Ved lite smitte i samfunnet og for personer med lett forhøyet risiko kan man i utgangspunktet reise som andre, men må være ekstra oppmerksom på de generelle smitteverntiltakene. Det kan for eksempel innebære at besteforeldre kan feriere sammen med sin familie.

For personer med klart forhøyet risiko samtidig som det er lite smitte i samfunnet, slik det er per i dag, vil den enkelte måtte gjøre en individuell vurdering rundt om du bør reise eller ikke og hvem du kan reise med. Forhold som bør vurderes:

 • Reisens varighet
 • Hvor tett man vil være på andre i reisefølget som man normalt ikke er nærkontakt med, hvor mange man vil reise med og om det også på reisen er mulig å ha separate soverom og toalett
 • Om det er lett å returnere hjem hvis noen i reisefølget blir syke
 • Tilgang på helsehjelp under reisen

I mange situasjoner vil også personer i risikogruppene kunne planlegge for en reise med barn, barnebarn eller andre nære man vanligvis ikke er sammen med, på en måte hvor man kan redusere risikoen for å bli smittet. Hvis smitten i samfunnet øker, bør også de med lett forhøyet risiko måtte vurdere om de skal dra på ferie- og fritidsreiser, mens personer med høy risiko for alvorlig forløp vil frarådes reiser i en slik situasjon. Se mer om dette i artikkelen om risikogrupper.

Anbefalinger for offentlig transport

Ved offentlig transport samles ofte mange mennesker på samme sted og det vil kunne være vanskelig å holde tilstrekkelig avstand. Dette vil kunne bidra til smittespredning. Det er derfor anbefalt å begrense bruk av offentlig transport.

Ved bruk av offentlig kommunikasjon kan smitte skje før (venteområde, holdeplass, ombordstigning), under eller etter (avstigning, bagasjeutlevering) reisen.

Kollektivtransport

Anbefalinger for kollektivreisen:

 • Ikke reis hvis du er syk.
 • Hold minst en meter avstand til andre medpassasjerer. Vurder om du kan utsette reisen dersom det er trengsel.
 • Maksimalt halvparten av passasjersetene bør brukes, det vil si at passasjerene bør sitte på maksimalt annethvert sete. Du kan sitte ved siden av de du bor sammen med.
 • Unngå å hoste og nyse i retning av medpassasjerer. Dersom du må hoste eller nyse bør du gjøre dette i papir som du kaster etterpå, eller i albuekroken.
 • Sørg for å ivareta god håndhygiene både før, under og etter reisen.
 • Unngå å berøre flater når det ikke er nødvendig.
 • Vis hensyn til medpassasjerer og andre reisende, og spesielt eldre personer.
 • Du bør sitte i baksetet dersom du tar taxi.

Personer som er i karantene eller i isolering skal ikke reise med offentlig kommunikasjon.

Les hele veilederen for smittevern i kollektivtransport (buss, tog, trikk og så videre) her.

Fly

På flyreiser anbefales det at det skal være et tomt sete mellom hver passasjer i flykabinen. Reisende som tilhører samme husstand kan sitte ved siden av hverandre.

Personer med akutt luftveisinfeksjon skal holde seg hjemme, selv ved milde symptomer. Personer som er i karantene eller i hjemmeisolering skal ikke oppholde seg på flyplassen eller reise med fly. Dette gjelder både passasjerer og ansatte.

Les veileder for smittevernpraksis for luftfarten ved utbrudd av covid-19 her.

Bading, strandliv og friluftsliv

Foreløpig er svømmehaller og badeland stengt. Det er en intensjon om å åpne badeland og svømmehaller for publikum generelt fra 15. juni forutsatt at helsemyndighetene, i samarbeid med bransjen, har kommet fram til forsvarlige smitteverntiltak.

Ved bading i fersk- eller saltvann er det ingen risiko for å bli smittet med covid-19 fra badevannet. Det er derimot viktig å huske på de generelle hygienerådene og avstandsoppfordringen. Forsøk å finne strender og badeplasser hvor det ikke er for mange andre.

Ved utendørs aktiviteter som telttur, fottur, sykling, ridning og annet gjelder de generelle rådene for smittevern. Videre må man etterleve normal skikk og bruk i utmark; om mulig unngå å gjøre sitt fornødne i naturen, ikke forsøple og vise aktsomhet ved bruk av ild.

Camping, gårdsferie og andre typer opplevelsesferie kan gjennomføres så lenge man følger generelle smitteverntiltak.

Kan helsepersonell reise?

Helsepersonell kan reise til utlandet, det midlertidige forbudet ble opphevet 7. mai.

Utenriksdepartementet fraråder fortsatt alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendig. Reiserådet gjelder fram til 20. august.

Alle som kommer fra utlandet må som hovedregel i karantene i 10 døgn når de kommer til Norge.

Blir jeg sykmeldt hvis jeg må være hjemme?

Du har rett til sykmelding hvis en lege vurderer at du må holdes hjemme fordi du er smittet, antatt smittet av koronaviruset eller pålagt karantene. Egenmelding skal alltid vurderes før sykemelding.

NAV kan godta sykmelding uten personlig undersøkelse når det gjelder smittsom sykdom av betydning for folkehelsen. Les mer på NAV sine nettsider.