Råd om korona til foreldre, barn og unge

Råd til foreldre om lek og hvordan mestre hverdagen, hvordan snakke med barna om korona og hvordan ta vare på barn og unges psykiske helse.

Foto: Mostphotos/Shalamov (illustrasjonsbilde)

Barn og koronavirus

Barn ser ut til å tåle sykdom med koronavirus (covid-19) bedre enn eldre. Det er først og fremst barn og voksne med symptomer som er smittsomme, og smittsomheten er størst idet symptomene oppstår og 1–2 døgn før man får symptomer. Ettersom barn har mindre symptomer enn voksne, vil smittsomheten deres også være lavere. I oppfølgingen av personer med covid-19 i Norge, ser det ut til at barn i liten grad smitter andre.

Les mer om kunnskap om smitte av covid-19 hos barn og unge hos FHI.

Hvilke anbefalinger gjelder for lek og samvær i barnehage og skole?

I forbindelse med åpningen av barnehager, skoler og SFO er det laget veiledere for smittevern:

Smittespredningen er nå lav, og tiltak i barnehager og skoler kan lettes. I smittevernveilederne er det er laget en modell for tiltak som deles inn i grønt, gult og rødt nivå (regjeringen.no). Det er helsemyndighetene som bestemmer fargen på nivået, ikke skolene selv.

Tiltakene fra gjenåpningen og fram til starten av juni har vært på rødt nivå. Fra og med 2. juni 2020 kan barnehager og skoler nedjustere tiltakene til gult nivå. Dette gir mulighet for enklere gjennomføring av barnehage- og skolehverdag og et fullverdig tilbud, samtidig som smittevernet ivaretas.

De nye veilederne påvirker ikke smittevernreglene for resten av samfunnet.

Hvilke anbefalinger gjelder for lek og samvær på fritiden?

Selv om barna nå kan være sammen med flere andre i barnehager og skoler, er det viktig at vi fortsatt følger smittevernrådene og reduserer antall personer som vi er nært sammen med på fritiden.

Det er en fordel at barna i hovedsak er sammen med de samme barna som de er i kohort (gruppe) med i barnehagen, på skolen eller i organiserte fritidsaktiviteter. Begrens lek med mange andre barn enn disse. Samvær med barn utenom disse gruppene bør være barn fra eget lokalmiljø.

Det er ikke nødvendig at barn som leker sammen får beskjed om å holde avstand. Det samme gjelder for barn som er sammen på skolen og i idrett, eller andre som regnes som barnets nære venner. Barn kan holde avstand til andre som ikke er i disse gruppene.

Ungdom kan også ha noen få venner/kontakter som de ikke behøver å holde avstand til, som regnes som deres nære kontakter. Til andre bør de holde minst én meters avstand.

Bakgrunnen for dette er å redusere smitterisiko. Det er også bra om vi kan begrense antall personer som må i karantene fordi de er nærkontakter til et barn som får bekreftet covid-19. I en slik situasjon vil det være en fordel at barnets omgangskrets har vært begrenset.

Søsken kan omgås som normalt, dette gjelder også barn fra skilte familier som har flere hjem. 

Hovedmålsettingen er likevel å redusere antall kontakter. Det viktigste er at alle tar hensyn og sørger for at vi ikke utsetter oss selv eller andre for smittefare, og da må vi øke avstanden mellom oss og begrense hvor mange vi er sammen med av gangen.

 • Begrens antall barn man leker tett med på fritiden
 • Det anbefales å begrense antall barn som samles til leketreff eller felles aktiviteter som ikke tilhører samme kohort (gruppe). Målet er å hindre smittespredning.
 • Anbefalingen er å holde mer avstand enn vanlig, minst én meter til alle andre enn dem barnet bor sammen med eller er nær venn med.

Bakgrunnen for disse anbefalingene er at risikoen for smitte øker med antall personer vi er nært sammen med, tiden vi er sammen og jo mindre avstanden mellom oss er.

 • Det er bedre å møtes for lek utendørs enn innendørs.
 • Lekeplasser med mange barn samtidig bør unngås. Anbefalingen om avstand til andre utenfor egen gruppe gjelder også her.
 • Vask hender ofte, både før, under og etter lek, og ha god hostehygiene.
 • Håndhilsing, klemming og annen fysisk kontakt som ikke er nødvendig bør unngås så langt det er mulig.

Barn og ungdommer med symptomer på luftveisinfeksjon holdes hjemme og bør ikke være sammen med andre barn og ungdommer utenfor familien. Dette gjelder også ved milde symptomer. For barn med skilte foreldre bør det tilstrebes at barnet kan være i ett av hjemmene til ett døgn etter barnet er symptomfri, og foreldre oppfordres til å samarbeide slik at smittevernrådene blir fulgt.

Barn og ungdom som er i hjemmeisolasjon eller hjemmekarantene skal ikke omgås barn og ungdom utenfor husstanden.

Foreldre kan hjelpe til med å passe på at barna holder kontakt med hverandre på andre måter, gjennom telefon, videosamtaler og lignende.

Barnebursdager

Nå som barnehager og skolene åpner, er det mulig å gjennomføre bursdagsfeiring så lenge smittevernrådene nedenfor ivaretas. Det vil si:

 • Ingen syke kan komme, selv ikke ved milde symptomer på luftveisinfeksjon. Dette gjelder også barn og unge som er i karantene eller isolasjon.
 • Det må være mulig å overholde god håndhygiene, og håndvask eller hånddesinfeksjon skal være lett tilgjengelig. Hender bør rengjøres ved ankomst, før spising og når besøket er over.
 • De inviterte bør fortrinnsvis være fra de samme gruppene (kohortene) som barnet er i på skolen/i barnehagen/organisert fritidsaktivitet. For ungdommer bør det være andre fra samme gruppe/klasse på skolen. Men husk at for arrangementer på private steder kan inntil 20 personer være samlet. Hensikten med dette er at barn og unge skal ha et begrenset antall kontakter.
 • Barn kan leke sammen og omgås slik de gjør i barnehage/skole, men unngå unødvendig nærkontakt, som for eksempel klemming og håndhilsing.
 • Det bør unngås at andre ledsagere/deltagere er tilstede. Dersom dette er nødvendig for enkelte barn, må ledsager holde avstand til andre barn og voksne samt følge vanlige smittevernråd.
 • Feiringen bør helst skje utendørs. Ved innendørs feiring er det særlig viktig å ha god nok plass slik at alle kan holde anbefalt avstand.
 • Foresatte til bursdagsbarnet/arrangør bør tilstrebe å holde avstand til de andre barna som de ellers ikke er nærkontakt til.
 • Mat bør serveres ferdig i porsjoner, også kake. Husk rene hender hos både de som serverer og de som spiser.

Organiserte fritidsaktiviteter

​Fritidsaktiviteter er viktige for barn og unges fysiske og psykiske helse. Utbruddet kan vare over lengre tid. Det er derfor av stor betydning at barn kan drive med fritidsaktiviteter under trygge og tydelige rammer slik at risikoen for smitte reduseres.
 
Aktiviteter bør først og fremst foregå med barn fra samme lokalmiljø. Det er fornuftig å begrense antall fritidsaktiviteter dersom det innebærer deltakelse i mange ulike grupper.

Barn og unge under 20 år kan trene som normalt, etter at det 1. juni 2020 ble gjort unntak fra anbefalingen om én meters avstand under trening innen organisert idrett. Unntaket gjelder både innendørs og utendørs.

Fra 1. august 2020 gis det unntak fra 1-meterskravet ved konkurranser der alle deltakerne er under 20 år og aktiviteten ikke kan utføres som normalt hvis en skal overholde avstandskravet til enhver tid. Dermed åpnes det for kamper og andre konkurransesituasjoner for barne- og ungdomsidretten, innenfor de respektive idrettskretsenes grenser. Dette forutsetter at smittesituasjonen ikke forverres. Se pressemelding fra regjeringen.

Kravet til én meters avstand kan siden 15. juni også fravikes for barn og unge under 20 år som deltar på sommerskole, sommerleir, aktivitetsleir, kulturskole, leirskole, skoleavslutning og andre skolelignende fritids- eller ferietilbud, samt de som står for arrangementet.

Anbefalingen om gruppestørrelse på maksimalt 20 personer opprettholdes, men flere slike grupper på 20 personer kan samles. Dette forutsetter at gruppene holdes adskilt og at de enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene.

Idrettslag/foreninger bør der det er mulig inndele deltakerne i faste grupper og fortrinnsvis samle deltakere som omgås i andre sammenhenger, for eksempel ved å sette sammen grupper fra samme lokalmiljø, skolekrets eller lignende.

Barn og unge som driver lagidrett og andre idretter som ikke har vedvarende/langvarig nærkontakt, kan utføre aktiviteten med normal kontakt mellom utøverne så fremt man overholder anbefalingene om gruppestørrelse og faste grupper (inntil 20 personer). Det betyr at idretter som fotball og håndball kan gjennomføres med kontakt for barn og unge.

Idretter med tett en-til-en-kontakt mellom utøverne, slik som kampsport, bryting, pardans og tilsvarende, kan gjenoppta treninger for barn og unge så lenge antall treningspartnere begrenses til et fåtall faste partnere.
 
Alle garderober kan nå brukes med en meters avstand mellom hvert skap. Det er viktig at det tilrettelegges for minst en meters avstand mellom de som oppholder seg i garderobene og ved dusjing, samt at toalettkapasiteten er tilstrekkelig med hensyn til antall personer.
 
Tiltakene er inndelt i grønt, gult og rødt tiltaksnivå (trafikklysmodell). For flere detaljer, se smittevernveileder for idrett.

Regjeringen har besluttet at organisert svømming og svømmetrening, inkludert svømmeopplæring og skolesvømming, kan gjenopptas fra og med 1. juni 2020 forutsatt at anbefalte smitteverntiltak følges. Les mer om veiledning for organisert svømming hos FHI.

Barn og unge kan oppmuntres til å møte opp til aktiviteten presis og forlate aktiviteten med en gang den er ferdig. Dette er for å unngå samlinger av store grupper. For å begrense bruken av kollektivtransport til og fra aktiviteten så mye som mulig, er det et godt råd å ta seg frem med sykkel, gange eller egen bil.

Folkehelseinstituttet har gitt råd for arrangementer og sommeraktiviteter av lengre varighet for barn og unge. Her finner du også tabell for risikovurdering og sjekkliste for arrangementer for barn og unge av lengre varighet.

Samvær med besteforeldre

Kan besteforeldre være sammen med barnebarn?

Noen grupper har økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Risikoen deles inn i lett økt risiko og moderat eller høy risiko. Hvem dette gjelder og råd for personer i risikogruppene kan du lese mer om i en egen artikkel.

Nå som det er lite smitte i samfunnet kan personer med lett forhøyet risiko i utgangspunktet reise på ferie med eller være sammen med barnebarn. Men dere oppfordres til å være ekstra nøye med de generelle smitteverntiltakene (hånd- og hostehygiene, avstand og holde seg hjemme ved symptomer og sykdom).

Dersom du tilhører kategorien med moderat eller høy risiko, må du gjøre en individuell vurdering på hvem du skal være sammen med og hvilke forhåndsregler det er mulig for dere å ta. Ved behov, bør det gjøres en individuell vurdering i samråd med egen lege om grad av risiko for alvorlig forløp. Se også råd om reiser for personer i risikogrupper og deres pårørende.

Korona er den nye hverdagen. Slik orienterer du barn og unge

 • Gi korrekt, klar og konkret informasjon. Pass på at du hverken overdriver eller bagatelliserer. Sykdommen er alvorlig, men vi er godt forberedt i Norge. Vi har god oversikt over smittespredningen, og alle som blir syke får god behandling.
 • Forklar hvordan man blir smittet, og hvordan man unngår å bli smittet:
  • vask hendene grundig og ofte
  • hold avstand til andre
  • nys i albuekroken
 • Forbered barna på at vi må fortsette å være forsiktige i flere måneder framover. 
  • Mange foreldre må fortsette å jobbe hjemmefra.
  • Det vil være færre besøk av venner og familie.
  • Reiser, bursdagsfeiringer og andre sammenkomster blir annerledes enn før korona.
 • Forklar at denne situasjonen er for en periode, og at ting vil bli som normalt igjen, men at vi ikke helt vet når.
 • Barn og unge søker ofte informasjon på internett. Spør gjerne om de har lest noe om koronaviruset på nettet i dag, og ta deg tid til å lytte og forklare.

ung.no finner du oppdatert og nyttig informasjon for ungdom mellom 13 og 20 år. Du finner svar på det du lurer på og du kan stille spørsmål på ung.no/oss.

Trenger du noen å snakke eller chatte med? Her finner du informasjon om hjelpetelefoner og chattetjenester.

Snakk om hva dere skal gjøre i familien dersom noen føler seg dårlig og blir syk. Dersom det blir aktuelt med karantene: forklar hva det betyr og snakk om hva dere kan gjøre for at det skal bli så hyggelig som mulig.

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har ytterligere råd om hvordan du kan takle koronaverdagen, på flere språk.