Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Parkeringskort for personer med funksjonsnedsettelse

Mange kommuner tilbyr parkeringskort til personer med funksjonsnedsettelse. Formålet med parkeringskort er at personer med funksjonsnedsettelser skal få bedre tilgang til parkering.

Parkeringskort gir personer med funskjonsnedsettelser bedre mulighet til parkering.
Foto: Johnér Bildbyrå AB

​​​​​​Parkeringstillatelsen gir den som innehar den, rett til å parkere kjøretøy på flere steder på offentlig veg og på andre betingelser enn de som ikke har en slik tillatelse.​​​

Parkeringskort gir anledning til å parkere kjøretøy:

  • På reserverte parkeringsplasser for forflytningshemmede angitt ved offe​ntlig trafikkskilt.

  • På parkeringsplasser som er avgiftsbelagte etter forskrift av 1. oktober 1993 nr. 921 om parkeringsregulering og parkeringsgebyr, uten at avgift betales og utover fastsatt lengste parkeringstid.

  • Ut over lengste tillatte parkeringstid hvor slik tid er fastsatt ved offentlig trafikkskilt. Dette gjelder likevel ikke dersom det også for forflytningshemmede er fastsatt lengste tillatte parkeringstid.

  • På steder der det er innført boligsoneparkering.​​

Hvem kan få parkeringskort

Fører eller passasjerer av motorvogn som har særlig behov for parkeringslettelser i samband med bosted, arbeid og/eller annen aktivitet fordi vedkommende ikke kan gå eller har store vansker med å bevege seg over noe lengde, kan få parkeringskort.

Det er ingen lovfestet rett til parkeringskort. Kommunen vil fatte et vedtak på bakgrunn av en totalvurdering av søkers situasjon. Et moment i vurderingen er om søkerens problem kan løses på en annen måte enn ved tildeling av parkeringstillatelse.

Kommunen kan trekke tilbake gitt parkeringstillatelse ved misbruk eller ved endrede forhold som innebærer at søkeren ikke lengre anses for å ha behov for parkeringskortet.

Hvordan søke om parkeringskort

Den som har behov for parkeringskort, kan søke sin kommune om dette. I søknadsprosessen er det en fordel å være tydelig og detaljert når man beskriver sine behov.

Søknadsprosessen vil en finne informasjon om på kommunens hjemmeside på internett eller ved å henvende seg til kommunen. Ta kontakt med din kommune for nærmere veiledning.

Beslutter kommunen å innvilge parkeringskort, skal dette gjøres gjennom et enkeltvedtak som beskriver omfanget av tjenesten og hvordan den organiseres. Også avslag skal skje i form av et enkeltvedtak som beskriver kommunens beslutning. Det skal opplyses om klageadgang og klagefrist.

Klageadgang

Kommunens avgjørelse om parkeringskort kan påklages. Kommunen skal da gi veiledning i hvordan det kan klages.

Klagen sendes til kommunen, som skal vurdere saken på nytt. Dersom kommunen ikke tar klagen til følge, sendes saken videre til fylkesmannen for endelig avgjørelse. Vegdirektoratet er likevel klageinstans når vedtak om avslag er truffet i kommunestyret.