Forekomst av helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehus

Kvalitetsindikatoren måler andel helsetjenesteassosierte infeksjoner (sykehusinfeksjoner) blant pasienter på norske sykehus på et gitt tidspunkt. De 4 hyppigst forekommende typer helsetjenesteassosierte infeksjoner er inkludert og omfatter: urinveisinfeksjon, nedre luftveisinfeksjon, infeksjon i operasjonsområdet og septikemi (blodforgiftning). Kun infeksjoner oppstått i eget sykehus er inkludert.

Se resultater

Om indikatoren

Helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) er fryktede komplikasjoner som følge av alle typer sykehusinnleggelser. Slike infeksjoner påfører pasienter ekstra lidelser og har stor ressursmessig betydning for sykehusdrift.

Folkehelseinstituttet gjennomførte den første prevalensundersøkelsen av slike infeksjoner ved norske sykehus i 1979, og har fulgt utviklingen av de fire hyppigst forekommende HAI gjennom prevalensundersøkelser to ganger i året siden 2002. I 2005 ble det i henhold til NOIS-registerforskriften obligatorisk for sykehus å delta i disse undersøkelsene.

Sykehusene må vurdere egne infeksjonsforekomster og behovet for kvalitetsforbedringsarbeid, slik at pasientsikkerheten blir god. Indikatoren brukes som styringsinformasjon, til kvalitetsforbedring og brukerinformasjon (pasient/primærlege).

Folkehelseinstituttet måler forekomst av sykehusinfeksjoner over hele landet to ganger i året.​​

Hovedfunn

På landsnivå i mai 2018 var forekomsten av samtlige infeksjonstyper på norske sykehus på 3,5 prosent. Infeksjonsforekomsten var på 3,3 prosent ved målingen i mai 2017.

Tall for de regionale helseforetakene viser at det er en viss variasjon mellom regionene. Helse Midt-Norge hadde høyest andel infeksjoner på målingstidspunktet med 4,4 prosent, mens Helse Nord hadde lavest andel med 3,0 prosent. Andelene for Helse Sør-Øst og Helse Vest var på henholdsvis 3,2 og 3,7 prosent.

Det er vanskelig å si om variasjonen er reell eller kun tilfeldig. Dette er fordi at resultatene på sykehusnivå vil kunne påvirkes lettere av tilfeldige faktorer. En høy eller lav forekomst betyr ikke nødvendigvis at kvaliteten av forebyggende tiltak er dårlig eller god, og endring mellom målinger er ikke nødvendigvis signifikante endringer. Dette gjelder også for alle de fire infeksjonsformene som omtales under.

Infeksjon i operasjonssår
Landsgjennomsnittet for forekomst av infeksjoner i sår blant opererte pasienter var på 5,9 prosent i mai 2018.

Nedre luftveisinfeksjon
Nedre luftveisinfeksjoner kan være lungebetennelse, bronkitt eller andre infeksjoner i nedre luftveier. Landsgjennomsnittet for forekomst av nedre luftveisinfeksjoner var på 0,9 prosent i mai 2018.

Urinveisinfeksjon
Landsgjennomsnittet for forekomst av urinveisinfeksjoner var på 0,5 prosent i mai 2018.

Blodforgiftning
Landsgjennomsnittet for forekomst av blodforgiftning (septikemi) var på 0,5 prosent i mai 2018.

Tolkning av tallene

​Undersøkelsen gir et øyeblikksbilde av infeksjonsforekomst i sykehusene på en bestemt dag, to ganger i året. Resultatene må derfor leses med varsomhet, spesielt gjelder dette for mindre sykehus.

Metoden gir en god oversikt over forekomst av infeksjoner nasjonalt, men for enkelte sykehus blir tallmaterialet ofte lite. Resultatene på sykehusnivå er derfor mer sårbare for variasjoner i registreringsmåter enn de regionale og nasjonale resultatene.

Utskrivningspraksis, liggetid, pasientsammensetning og behandlingstilbud er andre forhold som vil påvirke tallene. For eksempel har alvorlig syke pasienter økt infeksjonsrisiko. Ved et sykehus hvor pasienter har kortere liggetid vil det forventes færre infeksjoner.​

Forebygging

​Mange infeksjoner knyttet til helsetjenesten kan forebygges. Det viktigste tiltaket er bedre håndhygiene. God håndhygiene er viktig både når det gjelder daglig stell av urinveiskatetre, og stell av operasjonssår.