Giftinformasjonen

Giftinformasjonen er en avdeling ved Folkehelseinstituttet. Giftinformasjonen er det nasjonale rådgivnings- og kompetanseorganet vedrørende akutte forgiftninger og forgiftningsfare.

​Under finner du også informasjon om andre giftinformasjoner i verden. Informasjon til produsenter og importører som vil innmelde/deklarere produkterer finnes også her.

​​​​​​Kontaktinformasjon

Telefon: 22 59 13 00
Faks: 22 60 85 75​

Administrativ e-post: giftinformasjonen@fhi.no (OBS! Ikke for akutte henvendelser eller faglige spørsmål, da dette kun besvares per telefon).

Postadresse:
Giftinformasjonen, Divisjon for miljømedisin
Folkehelseinstituttet
Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Giftinformasjonen har ikke mulighet til å besvare henvendelser om forgiftninger som kommer via e-post, faks eller brev. Ved akutte forgiftninger ring vår døgnåpne vakttelefon 22 59 13 00. Ved ikke akutte henvendelser, kontakt oss på dagtid.

Samtalene til vakttelefonen blir tatt opp.

Andre giftinformasjoner i verden

I denne lenken finner du kontaktinformasjon til ulike giftinformasjoner i verden​. Merk at ikke alle er tilgjengelige for allmenheten.​​

Vårt hovedmål og hvordan vi jobber

Giftinformasjonen besvarer ikke bare akutte henvendelser, vi er også behjelpelige med å gi god og kvalitetssikret informasjon, fakta og råd om forgiftninger generelt. Generelle spørsmål om forgiftninger og forgiftningsfare besvarer vi fortrinnsvis mellom 09:00 og 15:00 på hverdager.

Avdelingens hovedmål

1. Trygg og hensiktsmessig behandling av alle forgiftninger (Rådgivning)

2. Redusert antall forgiftninger (Forebygging)

3. Ny kunnskap om forgiftninger (Forskning og utredning)

4. Bedre beredskap ved kjemiske kriser (Beredskapsarbeid)

​Vår primærfunksjon skal være rettet mot punkt 1 ved å gi døgnkontinuerlig informasjon, råd og veiledning til allmenheten og helsevesen angående akutte forgiftninger og forgiftningsrisiko. Dessuten innebærer hovedmålene at det legges vekt på forebyggende arbeid samt på forskning og utredning for å øke kunnskapen om forgiftninger.

Slik kan institusjonen bidra til at personer kan få hurtig og riktig behandling og dermed redde liv og forhindre skade. Virksomheten skal også bidra til å skape større trygghet for personer involvert i forgiftningsuhell eller ved forgiftningsfare. Dessuten vil rådene i mange tilfeller kunne avverge unødig transport, sykehusinnleggelse og behandling.

Hvordan jobber vi? 

Ved henvendelser vurderes giftighet av kjemikalier og teknisk/kjemiske produkter, legemidler, planter, bær og andre agens. Hver henvendelse vurderes for seg avhengig av situasjonen, og svaret vil være tilpasset og tilrettelagt for innringer. Dette krever kompetente medarbeidere og oppdatert dokumentasjon som på forhånd er samlet inn og bearbeidet for formidling. Giftinformasjonen mottar i en viss utstrekning også skriftlige henvendelser av ikke-akutt art.

Informasjon til allmennhet og helsevesen

Som et ledd i sin informasjonstjeneste overfor helsevesenet gir Giftinformasjonen bl.a. ut antidotliste, behandlingsdokumenter, nyhetsbrev og deltar i foredragsvirksomhet. Til allmennheten utgis diverse informasjonsmateriell. Informasjon om virksomheten og forgiftninger formidles også gjennom mediene.

Medarbeidere

Medarbeiderne som betjener vakttelefonen er alle universitetsutdannede (farmasøyter/veterinærer/toksikologer/leger). Bakvakter (bl.a. medisinske spesialister) er dessuten tilgjengelige ved behov. Toksikologifaglige medarbeidere må ha 3 1/2 måneders opplæring i institusjonen før de besvarer henvendelser på egen hånd. I de tilfeller det er nødvendig, kontaktes bakvaktslegen for konsultasjon eller bakvaktslegen overtar besvarelsen.

Toksikologifaglige medarbeidere utarbeider også informasjon og behandlingsdokumenter for spesielle forgiftninger. Informasjonen er beregnet for helsepersonell og er å finne på Helsebiblioteket.no under "Forgiftninger"​. Dokumentene kan også sendes per faks eller e-mail ved behov. ​

For produsenter og importører

Produktinformasjon/innmelding av produkter

Innmelding/deklarering av produkter skjer til Produktregisteret (PR), ikke til Giftinformasjonen. Giftinformasjonen samarbeider med PR, og har tilgang til informasjonen som meldes inn. Informasjon om produktregisteret og innmelding/deklarering, finnes her: http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Kjemikalier/Produktregisteret/
 
Systemet for innmelding av opplysninger i henhold til CLP artikkel 45 og anneks 8, er under utarbeidelse. Produktregisteret er utpekt organ («appointed body») i Norge. Giftinformasjonen og PR samarbeider og følger prosessen i EU. Ev spørsmål rundt dette, kan sendes til mette.ekeland@fhi.no (seniorrådgiver ved Giftinformasjonen).