Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Giftinformasjonen

Giftinformasjonen er en avdeling ved Folkehelseinstituttet. Giftinformasjonen er det nasjonale rådgivnings- og kompetanseorganet vedrørende akutte forgiftninger og forgiftningsfare. Under finner du også informasjon om andre giftinformasjoner i verden.

​​​​​​Kontaktinfo

Telefon: 22 59 13 00
Faks: 22 60 85 75​

Administrativ e-post: giftinformasjonen@fhi.no (OBS! Ikke for akutte henvendelser eller faglige spørsmål, da dette kun besvares per telefon).

Postadresse: Folkehelseinstituttet, Postboks 4404 Nydalen, 0403 Oslo

Giftinformasjonen har ikke mulighet til å besvare henvendelser om forgiftninger som kommer via e-post, faks eller brev. Ved akutte forgiftninger ring vår døgnåpne vakttelefon 22 59 13 00. Ved ikke akutte henvendelser, kontakt oss på dagtid.

Samtalene til vakttelefonen blir tatt opp.

Andre giftinformasjoner i verden

I denne lenken finner du kontaktinformasjon til ulike giftinformasjoner i verden​. Merk at ikke alle er tilgjengelige for allmenheten.​​

Vårt hovedmål og hvordan vi jobber

​Giftinformasjonen besvarer ikke bare akutte henvendelser, vi er også behjelpelige med å gi god og kvalitetssikret informasjon, fakta og råd om forgiftninger generelt. Generelle spørsmål om forgiftninger og forgiftningsfare besvarer vi fortrinnsvis mellom 09:00 og 15:00 på hverdager.

Avdelingens hovedmål

1. Trygg og hensiktsmessig behandling av alle forgiftninger (Rådgivning)

2. Redusert antall forgiftninger (Forebygging)

3. Ny kunnskap om forgiftninger (Forskning og utredning)

4. Bedre beredskap ved kjemiske kriser (Beredskapsarbeid)

​Vår primærfunksjon skal være rettet mot punkt 1 ved å gi døgnkontinuerlig informasjon, råd og veiledning til allmenheten og helsevesen angående akutte forgiftninger og forgiftningsrisiko. Dessuten innebærer hovedmålene at det legges vekt på forebyggende arbeid samt på forskning og utredning for å øke kunnskapen om forgiftninger.

Slik kan institusjonen bidra til at personer kan få hurtig og riktig behandling og dermed redde liv og forhindre skade. Virksomheten skal også bidra til å skape større trygghet for personer involvert i forgiftningsuhell eller ved forgiftningsfare. Dessuten vil rådene i mange tilfeller kunne avverge unødig transport, sykehusinnleggelse og behandling.

Hvordan jobber vi? 

Ved henvendelser vurderes giftighet av kjemikalier og teknisk/kjemiske produkter, legemidler, planter, bær og andre agens. Hver henvendelse vurderes for seg avhengig av situasjonen, og svaret vil være tilpasset og tilrettelagt for innringer. Dette krever kompetente medarbeidere og oppdatert dokumentasjon som på forhånd er samlet inn og bearbeidet for formidling. Giftinformasjonen mottar i en viss utstrekning også skriftlige henvendelser av ikke-akutt art.

Informasjon til allmennhet og helsevesen

Som et ledd i sin informasjonstjeneste overfor helsevesenet gir Giftinformasjonen bl.a. ut antidotliste, behandlingsdokumenter, nyhetsbrev og deltar i foredragsvirksomhet. Til allmennheten utgis diverse informasjonsmateriell. Informasjon om virksomheten og forgiftninger formidles også gjennom mediene.

Medarbeidere

Medarbeiderne som betjener vakttelefonen er alle universitetsutdannede (farmasøyter/veterinærer/toksikologer/leger). Bakvakter (bl.a. medisinske spesialister) er dessuten tilgjengelige ved behov. Toksikologifaglige medarbeidere må ha 3 1/2 måneders opplæring i institusjonen før de besvarer henvendelser på egen hånd. I de tilfeller det er nødvendig, kontaktes bakvaktslegen for konsultasjon eller bakvaktslegen overtar besvarelsen.

Toksikologifaglige medarbeidere utarbeider også informasjon og behandlingsdokumenter for spesielle forgiftninger. Informasjonen er beregnet for helsepersonell og er å finne på Helsebiblioteket.no under "Forgiftninger"​. Dokumentene kan også sendes per faks eller e-mail ved behov. ​

For produsenter og importører

Giftinformasjonen har en døgnåpen vakttelefon der alle (allmennhet, helsepersonell, arbeidsplasser osv.) kan få informasjon og behandlingsråd om akutte forgiftninger. Vi har drøyt 40 000 henvendelser hvert år, de fleste etter akutte eksponeringer (uhell eller med vilje). Omtrent 40 % av de akutte henvendelsene dreier seg om kjemiske produkter.
 
Kjennskap til sammensetning av produkter er derfor svært viktig for Giftinformasjonen. Hvis vi ikke finner sammensetningsopplysninger for produktet, må vi ta høyde for at det kan være blant de farligste innen denne produkttypen. Resultatet kan være unødvendig behandling, unødvendig belastning både for pasient og helsevesen og ev. at bruker tror at produktet er farligere enn det egentlig er.

Produktopplysninger

​​Giftinformasjonen trenger sammensetningsinformasjon for å kunne besvare henvendelser om kjemiske produkter. Et sikkerhetsdatablad vil ofte være til god hjelp, selv om vi i mange tilfeller ønsker oss mer nøyaktige sammensetningsopplysninger. I og med at vi som regel har spørsmål om akutte uhell, og til tider stor pågang på telefonen, er det viktig for oss å finne sammensetningen raskt (< 1 minutt).

Giftinformasjonen har tilgang til produktinformasjon som er deklarert til produktregisteret. For produkter som ikke deklareres, ønsker vi i det minste at databladet er registrert i Produktinformasjonsbanken (www.pib.no). ​

Produkter kan ikke meldes inn til Giftinformasjonen. Vi etterspør produktopplysninger fra produsent, leverandør eller lignende i enkelttilfeller, eller i forbindelse med mer generelle utredninger, men for øvrig driver ikke Giftinformasjonen produktregistrering. Det er lite hensiktsmessig om to offentlige etater (Giftinformasjonen og Produktregisteret) skal drifte overlappende produktdatabaser.​

Giftinformasjonen ønsker at alle sikkerhetsdatablader finnes i Produktinformasjonsbanken (PIB)

For at Giftinformasjonen skal ha tilgang til informasjonen når uhell har skjedd, bør sikkerhetsdatabladet registreres i PIB. Mange virksomheter har ønsket å bruke Giftinformasjonen som nødnummer. Etter REACH vedlegg II skal nummeret til Giftinformasjonen (22 59 13 00) stå i sikkerhetsdatabladet, og mange brukere vil trolig forvente at Giftinformasjonen også har tilgang til informasjonen. I så fall må sikkerhetsdatabladet registreres i PIB.

Våre sikkerhetsdatablader ligger på internett, trenger vi likevel registrere dem i PIB?

​”Ja”. Giftinformasjonen har til tider stor pågang på telefonen, og kan vanligvis ikke bruke mange minutter på å lete etter produktopplysninger. Det er derfor viktig for oss at vi har én database å søke i, hvor vi vanligvis finner det vi trenger. Det er derfor ikke tilstrekkelig for oss at databladene er tilgjengelig andre steder på internett (hjemmeside, Ecoonline eller lignende). Det er frivillig å registrere datablader i PIB, men i og med at vårt telefonnummer skal stå i databladet forventer gjerne innringer at vi har tilgang til denne informasjonen.​​​