Klage på tvungent psykisk helsevern

Vedtak som innebærer bruk av tvang kan alltid påklages. Pasienten selv eller nærmeste pårørende kan klage.

En klage på vedtak om tvunget psykisk helsevern kan fremsettes både skriftlig og muntlig.

Klagen kan rettes til den som har fattet vedtaket eller til annet helsepersonell ved institusjonen.

Du kan lese om hvilke vilkår for tvunget psykisk helsevern som må være oppfylt i kapittel tre, tredje paragraf (§3-3) i psykisk helsvernloven. (Lovdata.no)

Pasienten og nærmeste pårørende kan klage

Både pasienten selv og nærmeste pårørende kan klage. Nærmeste pårørende er som hovedregel den pasienten selv oppgir.

Hvis pasienten er ute av stand til å oppgi pårørende, skal nærmeste pårørende være den personen som i størst utstrekning har varig og løpende kontakt med vedkommende.

  • Personalet skal hjelpe pasienten med å skrive ned og videresende en klage når pasienten har fremsatt klagen muntlig.
  • Pasienten har rett til å la seg bistå av advokat eller annen fullmektig i forbindelse med klage.

Behandling av klager

Klage på medisinering uten samtykke fra pasienten behandles av fylkesmannen.

Andre klager behandles av kontrollkommisjonen.

Hovedregelen er at klagen skal behandles innen to uker. Hvis pasienten ikke får medhold kan det bringes inn for domstolene. Dersom pasienten ikke får medhold kan ikke en tilsvarende klage fremsettes før etter seks måneder.

Ved klager som gjelder etablering, opprettholdelse eller opphør av en tvangsinnleggelse har pasienten krav på at det offentlige betaler for advokatutgifter.

Det samme gjelder klage på overføring til døgnopphold i institusjon, og for klage fra barn over 12 år som ikke selv er enig i en innleggelse.

Vedtak om opphør av tvang og beslutning om å ikke tvangsinnlegge

Det kan også klages på beslutning om å ikke tvangsinlegge, og på vedtak om opphør av tvunget vern.

Klage på tvungen undersøkelse

I visse tilfeller kan pasienter undersøkes av lege utenfor institusjon selv om de motsetter seg det. Dette har sammenheng med at slik undersøkelse er et vilkår for en eventuell tvangsinnleggelse.

Vedtak om slik undersøkelse kan påklages til fylkesmannen, men en slik klage har vanvligvis ikke utsettende virking . Det vil si at undersøkelsen kan gjennomføres og at klagen vil behandles etter at undersøkelsen er gjennomført.

Tvungen observasjon

Vedtak om tvungen observasjon innebærer at pasienten kan holdes på sykehus inntil ti dager for å klarlegge om vilkårene for tvungent psykisk helsevern er tilstede.

Flere vilkår må være oppfylt samtidig for at noen skal kunne underlegges et observasjonsvedtak (du kan lese vilkårene i kapittel tre, andre paragraf (§ 3-2) i psykisk helsevernloven (Lovdata.no)).

Et vedtak om tvungen observasjon kan påklages til kontrollkommisjonen.

En klage utsetter ikke at vedtaket iverksettes. Det vil si at pasienten kan holdes innlagt mens klagen behandles.

Klage på tvangsmedisinering

​Klage på medisinering uten samtykke fra pasienten behandles av fylkesmannen.

Klagen har i utgangspunktet utsettende virkning, altså  kan ikke tvangsmedisinering gjennomføres før klagen er avgjort. Dette gjelder ikke i tilfeller der gjennomføring er nødvendig for å unngå at pasienten får alvorlig helseskade.

Klage på overføring

Det må treffes eget vedtak hvis en pasient skal overføres til en annen institusjon eller mellom ulike former for tvungent vern. (Se artikkel om tvunget vern)

Du kan også se kapittel fire, fjerde paragraf (§ 4-10) i psykisk helsevernloven om «overføring uten samtykke» (Lovdata.no)

En klage på overføring har en klagefrist på en uke og klagen har i utgangspunktet utsettende virkning. Det betyr at overføringen ikke kan gjennomføres før en eventuell klagesak er avgjort.

Overføringen kan likevel gjennomføres dersom den faglig ansvarlige mener at pasientens tilstand krever at overføring skjer straks.

I noen tilfeller vil pasienten også ha klagerett ved overføring mellom avdelinger innefor samme institusjon.

Klage på andre vedtak

​I forbindelse med gjennomføringen av tvungent psykisk helsevern kan det gjøres vedtak om følgende tiltak:

  • Skjerming
  • Innskrenkning i forbindelse med omverdenen
  • Undersøkelse av rom, eiendeler samt kroppsvisitasjon
  • Beslag
  • Urinprøve
  • Bruk av tvangsmidler i institusjon

Vedtakene som er nevnt her kan påklages til kontrollkommisjonen. For nærmere informasjon om disse tiltakene, se artikkelen Gjennomføring.

Klagefristen er tre uker fra den som skal klage fikk informasjon om vedtaket.

Klage har ikke utsettende virkning, det vil si at vedtaket kan iverksettes før klagen er behandlet. Dette gjelder imidlertid ikke vedtak som omfatter tilintetgjøring av beslaglagt materiale.