Gjennomføring av tvungent psykisk helsevern

En pasient som er tvangsinnlagt kan underlegges ulike tvangstiltak i situasjoner der spesielle vilkår er oppfylt.

 

Noen av tvangstiltakene kan også iverksettes overfor frivillig innlagte. Disse kan imidlertid ikke utsettes for tvangsbehandling med medisiner eller holdes tilbake ved skjerming.

Det kan ikke gjennomføres tvangstiltak i hjemmet til pasienter som er underlagt tvungent vern uten å være innlagt på institusjon. Eventuell tvangsmedisinering skjer derfor på institusjon i tilfeller der denne pasientgruppen motsetter seg behandlingen.

Adgangen til bruk av tvangstiltak reguleres av psykisk helsevernloven kapittel fire og av tilhørende forskrifter. 

Kapittelet inneholder detaljerte regler i forhold til hvilke rettigheter pasienten har mens vedkommende er underlagt psykisk helsevern, og hvilke typer inngrep som kan gjennomføres mot pasienten. 

Inngrep mot pasientens vilje kan bare skje med hjemmel i lovens bestemmelser eller i nødrettsituasjoner.

Psykisk helevernloven § 4-2 angir tre hovedprinsipper for bruk av restriksjoner og tvang under gjennomføringen av psykisk helsevern

  1. Nødvendighetsprinsippet, som innebærer at restriksjoner og tvang under oppholdet bare skal gjennomføres der dette er absolutt nødvendig.

  2. ​Medbestemmelsesprinsippet, som gir pasienten en rett til å påvirke sin egen hverdag. I dette ligger at pasientens syn skal tillegges vekt når det er mulig om å gjennomføre et tvangstiltak på flere forskjellige måter.

  3. Forholdsmessighetsprinsippet, som innebærer at tiltak bare kan gjennomføres dersom de gir en så gunstig virkning at de klart oppveier ulempene med tiltaket.

I bestemmelsens tredje ledd fremgår det at det skal legges til grunn for at pasienten får:

a) Delta i utformingen av institusjonens daglige liv og andre forhold som berører den enkelte pasient

b) Anledning til å dyrke sine private interesser og hobbyer

c) Tilgang til aktivitetstilbud innen rammen av husordensreglene

d) Anledning til daglige uteaktiviteter.

Videre slår bestemmelsen fast at det skal tas hensyn til den enkeltes livssyn og kulturelle bakgrunn.

I bestemmelsens siste ledd er det gitt adgang til å gi forskrifter om utarbeidelse av husordensreglement.

Det er ikke gitt slike forskrifter, og dette medfører at det i et husordensreglement på en avdeling bare kan finnes slike regler som bidrar til en effektiv og hensiktsmessig drift av avdelingen, for eksempel at det skal være stille i gangene etter klokken 23.00 og at det ikke er lov å ha utesko på inne osv. 

Mer inngripende tiltak overfor pasienter kan bare skje med hjemmel i lov.

Det kan treffes vedtak om:

  • Skjerming

  • Behandling uten eget samtykke

  • Innskrenkning i kommunikasjonsadgang

  • Undersøkelse av rom og eiendeler samt kroppsvisitasjon

  • Beslag

  • Urinprøve

  • Tvangsmidler 

Lover og regler