Kjeveleddproblemer (TMD)

Temporomandibular dysfunksjon – TMD er en fellesbetegnelse for dysfunksjon og/eller sykdom, skade eller smerter relatert til kjeveledd, tyggemuskulatur og andre omliggende strukturer.

Tannlege undersøker røngtenbilde.
Foto: Johnér Bildbyrå AB

TMD er en samlebetegnelse på lidelser som representeres av en rekke ulike symptomer med forskjellige kliniske funn. Blant disse nevnes redusert bevegelse i kjeveleddet, ofte med nedsatt gapeevne, smerter ved gaping og/eller tygging og lyder fra kjeveleddet.

Årsaken og mekanismene for utviklingen av TMD er ikke fullstendig kartlagt, men både fysiske og psykiske forhold ansees å være av betydning.

Selv om en relativt stor del av befolkningen en gang i løpet av livet opplever å ha kjeveleddproblemer, er symptomene som oftest milde og forbigående. Av de med symptomer anslås kun 5-10 % å ha behov for behandling.

TMD-symptomer og kliniske funn er hyppigst forekommende hos kvinner i aldersgruppen 20-40 år, men opptrer også i den yngre og eldre delen av befolkningen.

Symptomer på kjeveleddproblemer

Smerter ved TMD kan være av varierende intensitet og er ofte lokalisert til kjeveledd, kjever og kinn. Utstråling til panne, tinning, nakke/hals og tenner er vanlig, men også samtidige symptomer med hodepine, lydfølsomhet og muskelsmerter i nakke/skuldre kan forekomme.

Diagnostikk

Diagnosen stilles ut fra sykehistorie og klinisk undersøkelse. På rett indikasjon kan det også være aktuelt med radiologisk undersøkelse. Et sammensatt symptombilde vil kunne vanskeliggjøre diagnostikken av TMD.

Behandling av kjeveleddproblemer

I de fleste tilfeller vil symptomene gå over av seg selv, uten behandling. Ta kontakt med tannlege eller lege hvis symptomene ikke gir seg.

Selv om TMD i de fleste tilfelle går over av seg selv i løpet av forholdsvis kort tid, blir enkelte så plaget at de må henvises videre til spesialisthelsetjenesten. Det er i dag tilbud om videre utredning og behandling ved flere sykehus, se listen nedenfor.

Tverrfaglig utredning for spesielt berørte

Kjevekirurgisk avdeling og smerteklinikken ved Haukeland universitetssykehus har på oppdrag fra Helsedirektoratet utarbeidet et opplegg for tverrfaglig utredning av pasienter med invalidiserende TMD.

Dette tilbudet gjelder deg som har

 • betydelig redusert livskvalitet på grunn av sykdommen

 • lange perioder med sykemelding

 • uførhet

Henvising til dette tilbudet gjøres via fastlege.

Tilbud til pasienter med TMD

​Oversikten viser hvor det tilbys behandling for TMD. Pasienter må rådføre seg med tannlege eller fastlege for eventuell henvisning.

Helse Sør-Øst

 • Universitetet i Oslo, Det odontologisk fakultet

 • Oslo Universitetssykehus, Avdeling for kjevekirurgi og sykehusodontologi

 • Sørlandet sykehus, Avdeling for oral kirurgi (Arendal)

 • Sykehuset Innlandet, Seksjon kjevekirurgi (Gjøvik) 

Helse Vest

 • Universitetet i Bergen, Det medisinsk-odontologiske fakultet

 • Haukeland universitetssykehus, Avdeling for kjevekirurgi

 • Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vest, avdeling Rogaland

 • Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vest, avdeling Hordaland 

Helse Midt-Norge

 • St. Olavs hospital, Kjevekirurgisk avdeling 

 • Molde sykehus, Tann- og kjevekirugisk seksjon

Helse Nord

 • Universitetet i Tromsø, Institutt for klinisk odontologi

 • Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Avdeling nevrokirurgi og øre, nese, hals og øye

 • Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge

Finn ut mer på helsedirektoratet.no  og helse-bergen.no