Lungekreft

Det skilles hovedsakelig mellom to typer lungekreft, småcellet og ikke-småcellet. Ikke- småcellet har i tillegg flere undergrupper.

Bilde av noen som ser på røntgenbilder av lungekreft

​​​​​​

Foto: iStockphoto

Symptomer på lungekreft

Symptomene på lungekreft varierer fra person til person og er avhengig av svulstens beliggenhet og størrelse.

De mest vanlige symptomene er:

 • ​hoste
 • kortpustethet
 • blod i spyttet
 • gjentagende luftveisinfeksjoner
 • smerter i brystet
 • smerter mellom skulderblader

Hoste kan være et tidlig symptom på irritasjon i bronkiene. Røykere har ofte røykhoste og for denne gruppen skal man være oppmerksom på endringer i hostemønsteret. Man skal også merke seg nyoppstått hoste som vedvarer over 2-3 uker og som ikke relateres til forkjølelse.

Kortpustethet er et vanlig symptom ved lungekreft. Opptil 60 prosent av pasientene har pustevansker samtidig med hoste og pipelyder ved pusting.

Blod i spyttet kan man få dersom kreftsvulsten har vokst gjennom bronkialslimhinnen. Det er sjelden store blødninger, men skal alltid tas alvorlig med mindre det foreligger andre sikre årsaker til dette.

Gjentagende luftveisinfeksjoner kan være et resultat av at svulsten ligger som en hindring eller tilstoppelse i bronkiene.

Smerter i brystet på grunn av at lungevevet er tomt for luft og har falt sammen kan også være et tidlig symptom. Dette kan i tillegg føre til infeksjoner og kan gi smerter.

Smerter mellom skulderbladene er rapportert hos flere pasienter. Smertene er relatert til muskelsmerter og noen pasienter oppsøker fysioterapeut for plagene sine. Den fysikalske behandlingen gir imidlertid ikke ønsket resultat.

Generelle symptomer som slapphet, nedsatt appetitt og vekttap er også vanlige plager hos pasienter med lungekreft.

Ofte oppdages sykdommen tilfeldig ved at man tar røntgenbilde av lungene, i forbindelse med en antatt lungebetennelse.

Disse symptomene kan være tegn på andre tilstander og ikke nødvendigvis kreft. Kreftforeningens råd er at dersom symptomene varer over tre uker, bør du kontakte lege.

Årsaker og forebygging av lungekreft

Lungekreft er en av få kreftformer hvor hovedårsaken til sykdomsutviklingen er kjent. Forskning viser tydelig at røyking er årsak til de aller fleste tilfellene.

Risikoen for å utvikle lungekreft øker med antall sigaretter som røykes, antall år du røyker og røykestart i ung alder og mengde tjære og nikotininnhold i sigarettene. Ut i fra dette kan man si at rulletobakk og sigaretter uten filter gir mer eksponering for farlige stoffer enn filtersigaretter.

Det er også en andel aldri-røykere som får lungekreft. Verdens helseorganisasjon (WHO) anslår at 25% av lungekrefttilfellene i verden oppstår hos aldri-røykere, mens det i vesten og i Norge er ca. 15% av lungekrefttilfellene som aldri har røkt. 

Utfra disse tallene er lungekreft hos aldri-røykere like vanlig som føflekk-, lymfe- og endetarmskreft.

Andre risikofaktorer

 • eksponering for radon og asbest (særlig hvis du i tillegg røyker)
 • nikkel- og kromeksponering
 • luftforurensing 
 • passiv røyking

Sammenlignet med røyking gir disse faktorene en mye mindre risikoøkning, men de er likevel viktige å kjenne til.

Arvelighet

Lungekreft har ikke tidligere vært regnet blant kreftsykdommer som er arvelig betinget. Nyere forskning har identifisert noen gener​ eller genvarianter som har betydning også for utvikling av lungekreft. Disse genvariantene har likevel en svært liten betydning for den endelige risikoen for lungekreft.​

Undersøkelse og diagnose

 • Klinisk undersøkelse
 • Røntgen av lungene (rtg. thorax)
 • CT-undersøkelse
 • PET/CT (positron emisjonstomografi)
 • Bronkoskopi
 • Mediastinoskopi
 • Skjelettscintigrafi

Klinisk undersøkelse omfatter sjekk av hjertet, lungekapasitet og grundig leting etter hovne lymfeknuter på hals, i armhulen, ved kragebeinet og i lysken.

Røntgen av lungene er en vanlig undersøkelse, og gjerne den første undersøkelsen for å kartlegge om eventuell lungekreft foreligger.

CT-undersøkelse gjøres etter vanlig røntgenundersøkelse. En CT vil kunne vise svulstens størrelse og om den eventuelt har spredt seg til den andre lungen.

PET/CT er nyttig for vurdering av utbredelse av sykdommen og for vurdering av mistenkelige lymfeknuter.

Bronkoskopi er en mye brukt og viktig undersøkelse ved mistanke om lungekreft. Et kikkertrør inspiserer bronkiene og dens slimhinne. Det kan også tas en prøve i form av en vevsbit (biopsi) fra svulsten eller det mistenkelige området.

Mediastinoskopi brukes blant annet for å finne ut hvilket stadium sykdommen er i, altså hvor utbredt sykdommen er. Et kikkertrør føres ned i rommet midt i brystkassen mellom lungene for å inspisere forholdene.

Skjelettscintigrafi kan utføres dersom man vil undersøke om det kan være spredning til skjelettet.

Møte m​ed legen

Det kan være lurt å forberede seg til møtet med legen. Her er noen nyttige tips:

 • ​Tenk igjennom hva du ønsker å få ut av samtalen.
 • Skriv ned på forhånd det du lurer på.
 • Ta med deg noen - det er lett å glemme mye av det som blir sagt.
 • Oppsummer det dere har snakket om før du går fra legen. Da kan evt misforståelser korrigeres.
 • Snakk gjerne med noen om samtalen etterpå.

Psykiske reaksjoner

Mange opplever uvisshet og bekymring i forbindelse med en alvorlig sykdom som kreft. Vi har samlet noen råd som kan hjelpe deg. 

Pakkeforløp for lungekreft

Pakkeforløp for lungekreft har som mål å bidra til rask utredning og oppstart av behandling, og unngå unødvendig ventetid. Utredningsprosessen skal være mest mulig forutsigbar og minst mulig belastende for deg. Pakkeforløpet beskriver hvor mange dager de enkelte delene av utredningen bør ta og er et nasjonalt standardisert forløp som er faglig basert.

Last ned pasientinformasjon om pakkeforløp for lungekreft (PDF, helsedirektoratet.no).

Behandling av lungekreft

Kirurgi, cellegift og strålebehandling gis enten alene eller i ulike kombinasjoner med hverandre.​ 

Immunterapi med medikamentet Pembroluzimab (Keytruda) er nå godkjent i sykehus til behandling av ikke-småcellet lungekreft. Behandlingen gis til pasienter som har et spesielt protein (PD-L1) i kreftsvulsten, og hvor sykdommen har spredt seg til andre organer i kroppen.

Pembroluzimab ble frem til 2017 kun tilbudt som andrelinjebehandling, altså etter at pasienten først hadde fått standard behandling med cellegift. Beslutningsforum vedtok i mai 2017 at behandlingen nå tilbys som førstelinjebehandlingi offentlige sykehus.

Det er den samme gruppen lungekreftpasienter som tilbys denne behandlingen - ikke småcellet lungekreft med spredning og der svulsten inneholder 50% eller mer av proteinet PD-L1. 

Det som avgjør behandlingsform er hvilket stadium sykdommen er i, om krefttypen er småcellet eller ikke-småcellet, pasientens alder, allmenntilstand og om pasienten har andre sykdommer.

Det pågår stadig kliniske studier på utprøvende behandling​ som pasienter kan bli vurdert inkludert i.

Ikke-småcellet lungekreft lar seg oftere operere. Den deles inn i tre undergrupper: Plateepitelkarsinom, adenokarsinom og storcellet karsinom, samt 10 prosent som ikke klassifiseres. Disse er ikke alltid like lett å skille fra hverandre. Inndelingen gjøres ut fra størrelsen på svulsten, og om den har spredd seg til lymfeknuter eller andre organer.

Småcellet lungekreft er den mest aggressive lungekrefttypen. Den har små celler som deler seg raskt. Svulsten ligger ofte sentralt i lungen. Svulsten har ofte rukket å vokse slik at operasjon ikke er mulig. Småcellet lungekreft deles inn i "begrenset -" eller "utbredt sykdom" ettersom hvor stor svulsten er og om den har spredt seg til andre organer.

Kirurgi

Ved operasjon av lungekreft blir den lungelappen svulsten sitter i, fjernet. Ved store kreftsvulster kan det bli nødvendig å fjerne hele lungen. Hvis det er dårlig lungefunksjon eller annen alvorlig sykdom, vil man prøve å fjerne bare svulsten i stedet for hele lungelappen. Det kan bare gjøres når svulsten er liten og begrenset til lungen. 

Hvis sykdommen har spredt seg kan det ikke opereres. Da er cellegift eller strålebehandling, eller en kombinasjon av disse behandlingsalternativene. 

Ikke-småcellet lungekreft lar seg oftere operere. Etter operasjon gis ofte cellegift. Dersom pasienten lider av en hjertesykdom eller lungesykdom slik at operasjon ikke lar seg utføres, g​is strålebehandling. Strålebehandlingen vil da gis i fraksjoner over 6-7 uker eller pasienten vil få stereotaktisk strålebehandling i fraksjoner over en uke.

Småcellet lungekreft blir som regel behandlet med cellegift eventuelt i kombinasjon med strålebehandling. Strålebehandlingen avhenger av om svulsten er begrenset innenfor et område. Dersom sykdommen har spredt seg utenfor lungen gis først og fremst cellegift. Det er sjelden at operasjon er aktuelt ved denne type lungekreft da svulsten ofte har spredt seg utenfor lungene. 

Strålebehandling

Ved stereotaktisk strålebehandling får man en enkelt eller få konsentrerte behandlinger med høydose røntgenstråling fra mange vinkler inn mot et lite lokalisert område. Strålene fokuseres direkte inn mot svulsten slik at effekten blir sterkere og omkringliggende vev og organer ikke blir skadet. Formålet med strålebehandlingen kan være forskjellig, enten helbredende (kurativ), lindrende eller det kan gis forebyggende stråling mot hjernen. 

Siden småcellet lungekreft ofte sprer seg til hjernen vurderes forbyggende strålebehandling mot hjernen. Dette gis til pasienter som har hatt god effekt av cellegift evt. strålebehandling mot svulst i lungen. Stråledosen er noe lavere enn ved allerede oppstått spredning.

Spredning av lungekreft

Ubehandlet vil begge typer lungekreft nesten uten unntak spre seg til andre organer. Kreftsvulsten vokser inn i lymfe- eller blodkar, og sprer seg videre gjennom blod- eller lymfebaner. De vanligste stedene lungekreften sprer seg til er lymfeknuter, videre i lungene, skjelett, lever, binyrer og hjerne. 

Etter behandling

Lungekreftbehandling gir visse bivirkninger som:
 • tretthet 
 • reaksjoner i huden 
 • sårhet i svelg og spiserør
 • kvalme og nedsatt matlyst
 • hårtap  
 • hodepine 

Disse bivirkningene er stort sett forbigående og forsvinner gradvis etter avsluttet behandling. Dersom strålebehandlingen er gitt mot lungen kan dette medføre nedsatt elastisitet i lungen slik at lungekapasiteten blir nedsatt.

Dersom spyttkjertler har vært innenfor strålefeltet, kan man få utfordringer med tannhelsen i form av nedsatt spyttsekresjon og tørrhet i munn og slimhinner. Dette er stort sett en varig skade.

Uro og redsel for en usikker fremtid er noe de fleste sliter med etter endt behandling. Mange opplever psykiske reaksjoner, spesielt når en kommer hjem og føler at en ikke lenger har "ekspertisen rundt seg", som på sykehuset.

Det er utfordrende å være pårørende ved kreftsykdom.

Rehabilitering er hjelp og opptrening for å komme tilbake til hverdagen så raskt og godt som mulig. Det er også en hjelp til å håndtere endringer som følger av sykdommen og behandlingen.

​Seneffekter

Flere mennesker opplever at livet endrer seg, mentalt så vel som fysisk, i forbindelse med kreftsykdom og behandling. Yteevne og energinivå kan bli redusert. Arbeidsevne og arbeidsliv kan bli påvirket. Dette kan vedvare i lang tid etter behandling er avsluttet.

At yteevne og energinivå blir redusert kan også gå ut over seksuallivet.

Her kan du lese om tretthet og utmattelse/fatigue (unormal tretthet) og andre seneffekter.

Utbredelse og overlevelse

Etter at sigarettrøyking økte i forbindelse med første verdenskrig økte også antallet lungekrefttilfeller, spesielt blant menn.

Etter 1900-tallet økte forekomsten også blant kvinner, og kvinnene som utviklet lungekreft hadde lavere alder enn mennene.

I 2016 fikk 3080 mennesker lungekreft. 1615 menn og 1465 kvinner. Tallene er hentet fra Kreftregisteret.

Lungekreft er utfordrende å helbrede. Likevel har overlevelsen for denne diagnosen steget betydelig de siste 15 årene.

Fem år etter at pasienten fikk diagnosen, lever fortsatt:

 • 22 prosent av kvinnene
 • 16 prosent av mennene