Behandling og rehabilitering etter hjerneslag

For at skaden skal bli minst mulig ved hjerneslag, er det viktig at du får tidlig behandling og rehabilitering.

Eldre kvinne som får behandling holder et glass juice.
Foto: Johnér

Ved hjerneslag er det viktig at du kommer deg fort til et sykehus som har mulighet til å raskt vurdere hva som er riktig behandling.

Behandling av hjerneslagpasienter på sykehus har gitt stadig bedre resultater. De fleste sykehus i Norge har tverrfaglig og spesialopplært personell som tar seg av behandlingen.

Medikamentell behandling av hjerneslag

Den eneste medikamentelle behandling som er bevist effektiv er intravenøs trombolyse. Det er blodproppløsende behandling som må gis svært tidlig for å redusere skaden på hjernen og dermed også redusere graden av funksjonshemming.

Behandlingsresultatene med intravenøs trombolyse er aller best dersom du får behandlingen innen 1,5 time. Resultatene er også svært mye bedre innen 3 timer enn innen 4,5 timer. Hvis det har gått mer enn 4,5 time fra slagsymptomene viste seg, kan man ikke gi dette medikamentet.

Første døgn i behandlingen av hjerneslag

Det første døgnet blir du overvåket nøye på sykehuset. Det er viktig at de fysiologiske forholdene til hjernen skal bli så bra som mulig. Derfor vil personell på sykehuset

 • måle om du har nok oksygen i blodet.  Du vil få tilskudd av oksygen om nødvendig
 • sørge for at du får tilstrekkelig intravenøs væsketilførsel
 • måle temperatur og senke denne hvis du har feber
 • følge med blodtrykket og sørge for at dette er mest mulig optimalt for hjernens blodtilførsel
 • følge hjerterytmen og sette i gang tiltak dersom denne blir for rask eller uregelmessig
 • følge blodsukkernivået og sørge for at det ikke er for høyt eller lavt de første døgnene
 • behandle krampeanfall dersom det oppstår
 • forebygge blodpropp ved hjelp av medikamenter og rask mobilisering ut av senga

Rehabilitering av hjerneslag etter sykehusopphold

Rehabiliteringen skal starte allerede første dag på sykehuset. Dette vil

 • forebygge blodpropp i beina med eventuell blodpropp i lungene som komplikasjon
 • forebygge lungebetennelse, som det er økt risiko for de første par ukene
 • bidra til at du kan klare daglige gjøremål uten hjelp

Pårørende er en viktig samarbeidspartner. Sammen med familien og behandlingsteamet vil du sette mål for rehabiliteringen. Målene avhenger av omfanget av hjerneskaden etter hjerneslaget, hva du kunne gjøre før slaget og hva du ønsker å oppnå.  

I mange tilfeller er det nødvendig å gjenta oppgaver mange ganger før et delmål er nådd. Det er viktig at målene som settes er realistiske, men at du har noe å strekke deg etter.

Planlegging av hjelpetilbud før hjemkomst

Etter at den mest akutte behandlingen er ferdig, bør det planlegges når du skal skrives ut fra sykehuset.

Det er individuelt hvor lenge du blir på sykehuset og hvordan hjemkomsten din blir etter hjerneslag. Det avhenger av hvor mye funksjonsnivået ditt har endret seg. Noen blir skrevet ut tidlig og til eget hjem. Andre trenger lenger tid både på behandling og rehabilitering.  

Utskrivelsen bør være godt planlagt og vil involvere ulike aktører. Det er nødvendig å vurdere både hjelpebehovet og hvordan det hjemlige miljøet er før utskrivelse.

Sykehuset må samarbeide med personell i kommunen, om blant annet  

 • å klargjøre hjemmet
 • å vurdere hjemmesykepleie for bistand i stell og pleie
 • å vurdere hjemmehjelp for praktisk bistand med husarbeid
 • å vurdere behovet for fysioterapeut og logoped for videre rehabilitering etter hjemkomst

Førerkort og hjerneslag

Hvis du har TIA-anfall (drypp) eller har hatt hjerneslag, har du ikke lov til å kjøre bil eller annet kjøretøy i én til seks måneder, avhengig av invaliditetsgrad.

Se Helsedirektoratets førerkortveileder for nærmere beskrivelse om karenstid ved hjerneslag og/eller TIA (§ 16-17 helsekrav til førerkort)