Reiseutgifter ved deltakelse på kurs ved kompetansesenter

Deltakelse på kurs ved kompetansesentrene for sjeldne diagnoser blir dekket av det regionale helseforetaket.

Bilde av foreldre, spedbarn, skoleungdom og ungdommer
Foto: Johnér Bildbyrå AB

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser og alle kompetansesentrene i tjenesten regnes som "spesialisthelsetjeneste". Dette er beskrevet i kommentarene til § 3 b og § 11 c i forskrift om rett til dekning av utgifter ved pasienters reise for undersøkelse eller behandling.

Spesialisthelsetjenesteloven krever "at kurset må ha et medisinsk/behandlingsmessig innhold, og kursdeltakelsen må være nødvendig med tanke på fremtidig behandling/pleie av pasienten." Det er også mulig å få tilbakebetalt reiseutgifter etter nærmere regler, bortsett fra en fastsatt egenandel.  Du kan kontakte HELFO for mer informasjon om dette.