Samarbeidspartnere

Informasjonen på helsenorge.no er levert av ulike organisasjoner i helsesektoren. Hver enkelt leverandør av innhold er ansvarlig for at informasjonen er oppdatert, kunnskapsbasert og holder høy faglig kvalitet.

Informasjonen på helsenorge.no er levert av ulike organisasjoner i helsesektoren.
Foto: Johnér Bildbyrå AB

Helsedirektoratet

Helsedirektoratet skal jobbe for at befolkningen skal få god helse og gode liv. Direktoratet iverksetter politikk, er faglig rådgiver og forvalter lover og regler.

Helfo

Helfo er Helsedirektoratets ytre etat. Helfo har ansvaret for refusjon av privatpersoners utgifter til blant annet legemidler, tannhelse og helsetjenester i utlandet. I tillegg har Helfo ansvaret for selvbetjeningsløsningene som hjelper innbyggerne med å finne og bytte fastlege, sjekke status for frikort og egenandeler og bestille Europeisk helsetrygdkort. Helfo har også ansvar for veiledningstjenesten for helsenorge.no, med telefonnummer 23 32 70 00. Helfo har også ansvar for oppgjør fra folketrygden til behandlere, leverandører og andre helseaktører.

Oslo universitetssykehus

Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, akuttsykehus for store deler av Oslo-området, regionsykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale oppgaver.

Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet (FHI) er en nasjonal kompetanseinstitusjon for myndigheter, helsetjeneste, rettsapparat, påtalemyndighet, politikere, media og publikum. FHI er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.

Helsebiblioteket

Helsebiblioteket.no er et offentlig finansiert nettsted som gir helsepersonell og studenter innen medisin og helsefag gratis tilgang til sentrale kunnskapskilder. Det meste av innholdet er fritt tilgjengelig for alle innbyggere i Norge, mens noe innhold er begrenset til helsepersonell og ansatte i helsetjenesten, samt studenter innen medisin og helsefag.

Direktoratet for strålevern og atomtryggleik

Direktoratet for strålevern og atomtryggleik er fagmyndigheit på område strålevern og atomtryggleik. Strålevernet sorterer under Helse- og omsorgsdepartementet, men skal tene alle departementa i spørsmål som gjeld stråling.

Statens legemiddelverk

Statens legemiddelverk skal sikre at alle legemiddel som blir brukte i Noreg, har god kvalitet, er trygge å bruke og har den ønskte verknaden. Legemiddelverket er ein etat under Helse- og omsorgsdepartementet.

Helse Møre og Romsdal

Helse Møre og Romsdal HF dekkjer primært etterspurnaden etter spesialisthelsetenester for dei om lag 255.000 innbyggjarane i dei 36 kommunane i fylket. Verksemda er fordelt mellom Ålesund sjukehus, Volda sjukehus, Molde sjukehus, Kristiansund sjukehus og fleire mindre institusjonar. Helseføretaket yter tenester både innan psykiatri og somatikk.

Felleskatalogen

Felleskatalogen samarbeider med WHO Collaborating Centre For Drug Statistics Methodology om utgivelsen av Anatomisk terapeutisk kjemisk legemiddelregister. Alle markedsførte farmasøytiske spesialpreparater i Norge er tatt med i registeret.

Norsk Barnelegeforening

Norsk barnelegeforening er en spesialistkomité tilknyttet Den norske legeforening, med spesielt fokus på barns helse og barnesykdommer.

Norsk karkirurgisk forening

Karkirurgi ble egen spesialitet i Norge 1986 og Norsk Karkirurgisk Forening er en fagmedisinsk forening tilknyttet Den Norske Legeforening. Foreningens oppgave er å fremme karkirurgien i Norge. 

Norsk pasientskadeerstatning

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er en statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet som behandler erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått en skade etter behandlingssvikt i helsetjenesten.

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser er en nasjonal tjeneste som samordner alle kompetansesentrene for sjeldne diagnoser i Norge. Tjenesten består av en fellesenhet som ligger i Barne- og ungdomsklinikken ved Oslo universitetssykehus, og en rekke ulike kompetansesentre. ​Flere hundre sjeldne diagnosegrupper har et kompetansesenter å henvende seg til.

Nasjonalt kompetansesenter for vestibulære sykdommer

Nasjonalt kompetansesenter for vestibulære sykdommer drives av Helse Bergen, og har som oppgave å bidra til og drive forskning og fagutvikling innen sykdommer i balanseorganet i det indre øret og dets forbindelser til og i hjernen.

Nasjonalt kompetansetjeneste for søvnsykdommer

Nasjonalt kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) drives av Helse Bergen, driver formidling, forsking og fagutvikling innen søvn, og underviser om fagfeltet i grunn-, etter- og vidareutdanningane.

BarnsBeste

BarnsBeste er nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende, og arbeider for at barna og deres familier får oppfølgingen de har behov for. Helse Sør-Øst eier nettverket, og Sørlandet sykehus har ansvaret for driften.

Helse Vest

Det regionale helseforetaket Helse Vest har det overordna ansvaret for spesialisthelsetenesta i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Helse Vest skal sørgje for at dei rundt 1 million innbyggjarane i regionen får dei spesialisthelsetenestene dei har krav på.

Kreftforeningen

Kreftforeningen er en landsdekkende organisasjon som arbeider innen forskning, omsorg, forebygging og informasjon. Kreftforeningens arbeid er basert på innsamlede midler, gaver og tippemidler.

Tinnitus poliklinikk, Sørlandet sykehus

Tinnitusklinikken behandler øresus, og er tilknyttet hørselssentralen ved øre, nese- halsavdelingen på Sørlandet sykehus.

St. Olavs hospital

St. Olavs hospital er universitetssykehus for Midt-Norge, og lokalsykehus for befolkningen i fylket med 275 000 mennesker. Virksomheten omfatter spesialisthelsetjenester innen somatikk og psykisk helsevern, og er lokalisert på flere steder i Sør-Trøndelag fylke.

Haukeland universitetssykehus

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har om lag 11.000 tilsette som kvar dag har som mål å gje best muleg behandling og pleie til pasientane. Kvart år behandlar Helse Bergen nesten 600.000 pasientar og utdannar eit par tusen helsearbeidarar. Forsking er ei viktig oppgåve, og Helse Bergen er Noregs nest største medisinske forskingsmiljø. Sykehuset har dessutan ei rekkje kompetansesenter og spesialfunksjonar både på nasjonalt og regionalt plan.

Universitetssykehuset Nord-Norge

Universitetssykehuset Nord-Norge er et desentralisert helseforetak med somatiske sykehus i Tromsø, Harstad, Narvik og Longyearbyen. Helseforetaket har også psykiatriske klinikker i Tromsø med integrert rusbehandling og flere distriktspsykiatriske senter i Ofoten, Sør-Troms, Midt-Troms samt Tromsø og omegn.

Pasient- og brukerombudet

Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor helsetjenesten og sosialtjenesten, og for å bedre kvaliteten i tjenestene. Hvis du har hatt opplevelser i helse- og sosialtjenesten som du ønsker å ta opp, kan du ta kontakt med Pasient- og brukerombudet i fylket der du bor. Ombudet kan gi råd, veiledning og informasjon om dine rettigheter som pasient, bruker eller pårørende. Pasient- og brukerombudet kan også bistå med å formulere og videreformidle spørsmål eller klage til rette instans.

Giftinformasjonen

Giftinformasjonen er det nasjonale rådgivnings- og kompetanseorganet vedrørende akutte forgiftninger og forgiftningsfare. Giftinformasjonen er i beredskap hele døgnet, alle dager i året. Du når oss på 22 59 13 00.

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

(NAFKAM) forsker på, og formidler fakta om, eventuell effekt og sikkerhet ved bruk av alternativ behandling. Senteret skal bidra til klarhet for forbrukerne i markedet av behandlingsprodukter og -tjenester, og til å øke pasientsikkerheten ved egne helsevalg.

Pasientreiser

Pasientreiser er reiser til og fra offen​tlig godkje​nt behandling. Det er de fire regionale helseforetakene som har ansvaret for pasientreiser gjennom de lokale helseforetakene og Pasientreiser HF.