Samarbeidspartnere

Informasjonen på helsenorge.no er levert av ulike organisasjoner i helsesektoren. Hver enkelt leverandør av innhold er ansvarlig for at informasjonen er oppdatert, kunnskapsbasert og holder høy faglig kvalitet.

Informasjonen på helsenorge.no er levert av ulike organisasjoner i helsesektoren.
Foto: Johnér Bildbyrå AB

Apotekforeningen

Apotekforeningen er bransjeorganisasjonen for apotekene i Norge og deres eiere. Alle apotek, både privat eide og de offentlig eide sykehusapotekene, er medlemmer av Apotekforeningen.

BarnsBeste - Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende

BarnsBeste - Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende er et nasjonalt kompetansenettverk for innsamling, systematisering og formidling av kunnskap om barn som har foreldre med somatiske, psykiske og/eller rusrelaterte lidelser. Senteret arbeider for at barna og deres familier får oppfølgingen de har behov for. Helse Sør-Øst eier nettverket, og Sørlandet sykehus har ansvaret for driften.

Direktoratet for e-helse

Direktoratet for e-helse (Norwegian Directorate for e-health) er et fag- og myndighetsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Direktoratet for e-helse skal sørge for nasjonal styring og koordinering i samarbeid med helseføretak, kommunar, fagmiljø og interesseorganisasjonar.

Direktoratet for strålevern og atomtryggleik

Direktoratet for strålevern og atomtryggleik (DSA), tidlegare Statens strålevern, utfører oppgåver på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet, Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet. Det er og myndighet og kompetanseorgan for atomsikkerheit, all bruk av stråling, for naturleg stråling og for radioaktiv forurensing i miljøet.

Felleskatalogen

Felleskatalogen samarbeider med WHO Collaborating Centre For Drug Statistics Methodology om utgivelsen av Anatomisk terapeutisk kjemisk legemiddelregister. Alle markedsførte farmasøytiske spesialpreparater i Norge er tatt med i registeret.

Flerregional behandlingstjeneste for usikker somatisk kjønnsutvikling

Flerregional behandlingstjeneste for usikker somatisk kjønnsutvikling v/Haukeland Universitetssykehus og Oslo universitetssykehus. Tjenesten omfatter diagnostikk og behandling der det ved fødsel er vanskelig å fastslå barnets kjønn, eller der det senere fremkommer tegn på feil i kjønnsdifferensieringen.

For å sikre god kvalitet og ensartet behandlingstilbud, er tjenesten sentralisert til én flerregional behandlingstjeneste lokalisert ved Oslo universitetssykehus og Haukeland universitetssykehus.

Folkehelseinstituttet (FHI)

Folkehelseinstituttet (FHI) er et norsk statlig forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. FHI er en nasjonal kompetanseinstitusjon innen folkehelse i bred forstand og gir råd til myndigheter, helsetjeneste, politikere, media og publikum. FHI har hovedkontor i Oslo. Instituttets hovedvirkeområder er helseovervåking, forskning og forebygging.

Fylkesmannen

Fylkesmannen er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen. Fylkesmannen er dessuten et viktig bindeledd mellom kommunene og sentrale myndigheter.

Giftinformasjonen

Giftinformasjonen er det nasjonale rådgivnings- og kompetanseorganet vedrørende akutte forgiftninger og forgiftningsfare. Giftinformasjonen er i beredskap hele døgnet, alle dager i året. Du når oss på 22 59 13 00.

Haraldsplass Diakonale Sykehus

Haraldsplass Diakonale Sykehus er et av tre store private ikke-kommersielle sykehus i Norge. Sykehuset er en viktig del av det offentlige helsetilbudet gjennom driftsavtale med Helse Vest RHF. Sykehuset tilbyr spesialisthelsetjenester innen indremedisin, kirurgi, ortopedi og radiologi med tilhørende poliklinisk aktivitet.

Helse Bergen, Haukeland universitetssykehus

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har om lag 11.000 tilsette som kvar dag har som mål å gje best muleg behandling og pleie til pasientane. Kvart år behandlar Helse Bergen nesten 600.000 pasientar og utdannar eit par tusen helsearbeidarar. Forsking er ei viktig oppgåve, og Helse Bergen er Noregs nest største medisinske forskingsmiljø. Sykehuset har dessutan ei rekkje kompetansesenter og spesialfunksjonar både på nasjonalt og regionalt plan.

Helfo

Helfos samfunnsoppdrag er å ivareta rettighetene til helseaktører og privatpersoner og å gi informasjon og veiledning om helsetjenester.

Helfo er Helsedirektoratets ytre etat. Helfo har ansvaret for refusjon av privatpersoners utgifter til blant annet legemidler, tannhelse og helsetjenester i utlandet. I tillegg har Helfo ansvaret for selvbetjeningsløsningene som hjelper innbyggerne med å finne og bytte fastlege, sjekke status for frikort og egenandeler og bestille Europeisk helsetrygdkort. Helfo har også ansvar for veiledningstjenesten for helsenorge.no, med telefonnummer 23 32 70 00. Helfo har også ansvar for oppgjør fra folketrygden til behandlere, leverandører og andre helseaktører.

Helse Møre og Romsdal

Helse Møre og Romsdal HF dekkjer primært etterspurnaden etter spesialisthelsetenester for dei om lag 255.000 innbyggjarane i dei 36 kommunane i fylket. Verksemda er fordelt mellom Ålesund sjukehus, Volda sjukehus, Molde sjukehus, Kristiansund sjukehus og fleire mindre institusjonar. Helseføretaket yter tenester både innan psykiatri og somatikk.

Helse Nord-Trøndelag

Helse Nord-Trøndelag HF har ansvaret for at 140 000 innbyggere i regionen tilbys spesialisthelsetjenester av høy kvalitet innen fysiske sykdommer (somatikk) og psykiatrisk helsevern. Sykehuset Levanger, Sykehuset Namsos, DPS Stjørdal og DPS Kolvereid er enheter i Helse Nord-Trøndelag, som i tillegg drifter AMK-sentralen og ambulansetjenesten.

Helse Stavanger, Stavanger universitetssykehus

Stavanger universitetssjukehus – Helse Stavanger HF betjener en befolkning på 369 000 i Sør-Rogaland, fra Hjelmeland i nord til Sokndal i sør. Stavanger universitetssjukehus eies av det regionale helseforetaket Helse Vest.

Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst RHF er det største av fire regionale helseforetak i Norge og er den strategiske enheten som eier helseforetakene og sykehusene i regionen. Helse Sør-Øst RHF eier 11 helseforetak og har et tett samarbeid med private sykehus og institusjoner.

Helsebiblioteket

Helsebiblioteket.no er et offentlig finansiert nettsted som gir helsepersonell og studenter innen medisin og helsefag gratis tilgang til sentrale kunnskapskilder. Det meste av innholdet er fritt tilgjengelig for alle innbyggere i Norge, mens noe innhold er begrenset til helsepersonell og ansatte i helsetjenesten, samt studenter innen medisin og helsefag.

Helsedirektoratet

Helsedirektoratet skal jobbe for at befolkningen skal få god helse og gode liv. Direktoratet iverksetter politikk, er faglig rådgiver og forvalter lover og regler.

Helseklage (Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten)

Helseklage er en statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet og behandler klager på vedtak fra ni instanser. Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten er sekretariat for Apotekklagenemnda, Klagenemnda for behandling i utlandet, Pasientskadenemnda, Preimplantasjonsdiagnostikknemnda og Statens helsepersonellnemnd.

Helse Vest RHF

Det regionale helseforetaket Helse Vest har det overordna ansvaret for spesialisthelsetenesta i Rogaland og Vestland. Helse Vest skal sørgje for at dei rundt 1 million innbyggjarane i regionen får dei spesialisthelsetenestene dei har krav på.

Kreftforeningen

Kreftforeningen er en landsdekkende organisasjon som arbeider innen forskning, omsorg, forebygging og informasjon. Kreftforeningens arbeid er basert på innsamlede midler, gaver og tippemidler.

Legemiddelindustrien

Legemiddelindustrien (LMI) er bransjeforeningen for legemiddelindustrien i Norge. Norske og utenlandske legemiddelselskaper som utvikler, produserer, selger eller mar­kedsfører legemidler i Norge kan være medlem av foreningen.

Legemiddelverket

Statens legemiddelverk skal sikre at alle legemiddel som blir brukte i Noreg, har god kvalitet, er trygge å bruke og har den ønskte verknaden. Legemiddelverket er ein etat under Helse- og omsorgsdepartementet.

Midtnorsk senter for sepsisforskning (MNSS)

Midtnorsk senter for sepsisforskning (MNSS) har som mål å redusere forekomst og død av sepsis og har et nært samarbeid med NTNU, St. Olavs hospital, Helse Nord-Trøndelag, SINTEF og verdensledende eksperter ved Yale University i USA. ​Gjennom samarbeidet med SINTEF har MNSS fått Geminisenter-status. MNSS driver også utdanning og opplæring innenfor sepsis.

Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS)

Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) har som mål å være en samlende ressurs for alle ellementene i den akuttmedisinske kjeden, for på denne måten å bidra til en kvalitetsheving innen faget. Målsettingen er å bidra til at best mulig akuttmedisinsk kompetanse når frem til pasienten når han eller hun trenger det.

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB)

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB er en del av spesialisthelsetjenesten i Norge. Tjenesten består av fire sentre med regionale oppgaver, to sentre med landsdekkende oppgaver, og en koordinerende enhet. Alle enhetene er tilknyttet Helse Nord RHF.

Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle mage-tarmsykdommer (NKFM)

>Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle mage-tarmsykdommer er et landsdekkende tilbud for helsepersonell og andre med behov for informasjon om funksjonelle mage-tarmsykdommer. NKFM er ikke en behandlingstjeneste, men formidler fagutvikling, forsking og undervisning og er en del av Medisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus.. Kompetansetjenestens visjon er å sikre best mulig behandling og omsorg til pasienter med funksjonelle mage-tarmsykdommer.

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH)

NK LMHs hovedoppgaver er forskning, utvikling og formidling relatert til læring og mestring ved helseutfordringer og kompetanseheving innen helsepedagogikk. NK LMH eies av Helse Sør-Øst RHF og er lokalisert ved Oslo universitetssykehus HF, Aker.

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser er en nasjonal tjeneste som samordner alle kompetansesentrene for sjeldne diagnoser i Norge. Tjenesten består av en fellesenhet som ligger i Barne- og ungdomsklinikken ved Oslo universitetssykehus, og en rekke ulike kompetansesentre. Flere hundre sjeldne diagnosegrupper har et kompetansesenter å henvende seg til.

Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR)

Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR) skal ha og formidle oppdatert kompetanse om tiden før-, under og etter svangerskap ved alle revmatiske sykdommer. Både brukere og helsepersonell kan ta kontakt med NKSR på telefon for veiledning.

Nasjonalt kompetansetjeneste for søvnsykdommer

Nasjonalt kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) drives av Helse Bergen, driver formidling, forsking og fagutvikling innen søvn, og underviser om fagfeltet i grunn-, etter- og vidareutdanningane.

Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier (NevSom)

NevSom har kompetansesenteransvar for nevroutviklingsforstyrrelsene autismespekterdiagnoser (ASD) og Tourettes syndrom. Hypersomniene er idiopatisk hypersomni, Kleine-Levin syndrom og narkolepsi. NevSom arbeider med fagutvikling, forskning, formidling, bistand og rådgivning. Målsettingen er å bistå til individuelt tilrettelagte og likeverdige tjenester for brukere i alle aldre, over hele landet.

Nasjonalt kompetansesenter for vestibulære sykdommer

Nasjonalt kompetansesenter for vestibulære sykdommer drives av Helse Bergen, og har som oppgave å bidra til og drive forskning og fagutvikling innen sykdommer i balanseorganet i det indre øret og dets forbindelser til og i hjernen.

Norsk Barnelegeforening

Norsk barnelegeforening er en spesialistkomité tilknyttet Den norske legeforening, med spesielt fokus på barns helse og barnesykdommer.

Norsk Helsenett SF (NHN)

Norsk Helsenett er et statlig foretak, eid av Helse- og omsorgsdepartementet. Oppgaven er å utvikle, forvalte og drifte nasjonale e-helseløsninger og infrastruktur.

Norsk karkirurgisk forening

Karkirurgi ble egen spesialitet i Norge 1986 og Norsk Karkirurgisk Forening er en fagmedisinsk forening tilknyttet Den Norske Legeforening. Foreningens oppgave er å fremme karkirurgien i Norge.

Norsk Pasientskadeerstatning

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er en statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet som behandler erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått en skade etter behandlingssvikt i helsetjenesten.

Norsk Vann

Norsk Vann er den nasjonale interesseorganisasjonen for vannbransjen. Organisasjonen skal bidra til rent vann og en bærekraftig utvikling av bransjen gjennom å sikre gode rammebetingelser, kompetanseutvikling og samhandling.

Norwegian Institute of Public Health (NIPH)

The Norwegian Institute of Public Health is a government agency under the Ministry of Health and Care Services. Its Norwegian name is Folkehelseinstituttet (NHI).

Oslo universitetssykehus

Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, akuttsykehus for store deler av Oslo-området, regionsykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale oppgaver.

Pasient- og brukerombudet

Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor helsetjenesten og sosialtjenesten, og for å bedre kvaliteten i tjenestene. Hvis du har hatt opplevelser i helse- og sosialtjenesten som du ønsker å ta opp, kan du ta kontakt med Pasient- og brukerombudet i fylket der du bor. Ombudet kan gi råd, veiledning og informasjon om dine rettigheter som pasient, bruker eller pårørende. Pasient- og brukerombudet kan også bistå med å formulere og videreformidle spørsmål eller klage til rette instans.

Pasientreiser

Pasientreiser er reiser til og fra offen?tlig godkje?nt behandling. Det er de fire regionale helseforetakene som har ansvaret for pasientreiser gjennom de lokale helseforetakene og Pasientreiser HF.

PharmacoEpidemiology and Drug Safety (PharmaSafe)

PharmaSafe er en forskningsgruppe under UiO, som studerer bruk og sikkerhet av legemidler på pasient- og samfunnsnivå.

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, vei- og jernbanesektoren, for riksveiferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Senter for idrettsskadeforskning

Senter for idrettsskadeforskning har som formål å forebygge skader og andre helseproblemer i idrett gjennom et langsiktig forskningsprogram med fokus på risikofaktorer, skademekanismer og skadeforebyggende tiltak.

St. Olavs hospital

St. Olavs hospital er universitetssykehus for Midt-Norge, og lokalsykehus for befolkningen i fylket med 275 000 mennesker. Virksomheten omfatter spesialisthelsetjenester innen somatikk og psykisk helsevern, og er lokalisert på flere steder i Sør-Trøndelag fylke.

Statens helsetilsyn

Statens helsetilsyn er overordnet tilsynsmyndighet for sosiale tjenester i Nav, barnevern-, helse- og omsorgstjenester i Norge, underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.

Statens legemiddelverk

Statens legemiddelverk skal sikre at alle legemiddel som blir brukte i Noreg, har god kvalitet, er trygge å bruke og har den ønskte verknaden. Legemiddelverket er ein etat under Helse- og omsorgsdepartementet.

Sørlandet sykehus

Sørlandet sykehus tilbyr spesialisthelsetjenester innen somatikk, psykiatri og avhengighetsbehandling. Sykehusets fire hovedoppgaver er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell.

Tinnitusklinikken, Sørlandet sykehus HF

Tinnitusklinikken behandler øresus, og er tilknyttet hørselssentralen ved øre, nese- halsavdelingen på Sørlandet sykehus.

Universitetssykehuset Nord-Norge

Universitetssykehuset Nord-Norge er et desentralisert helseforetak med somatiske sykehus i Tromsø, Harstad, Narvik og Longyearbyen. Helseforetaket har også psykiatriske klinikker i Tromsø med integrert rusbehandling og flere distriktspsykiatriske senter i Ofoten, Sør-Troms, Midt-Troms samt Tromsø og omegn.