Behandling av samtidige rusproblemer og psykiske lidelser

Rusmiddelproblemer er så vanlige blant mennesker med en alvorlig psykisk lidelse at samtidig rus- og psykisk lidelse snarere bør betraktes som regelen enn unntaket. Derfor er det så viktig at de to problemene ses i sammenheng.

Rusproblemer er vanlig blant mennesker med psykiske problemer.
Foto: Johnér Bildbyrå AB (illustrasjonsbilde)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​I løpet av de siste årene har nye undersøkelser både i Norge og USA bekreftet at alvorlig psykisk syke svært ofte er rusavhengige. Og omvendt, at mennesker som sliter med avhengighet av alkohol eller narkotiske stoffer, svært ofte også er psykisk syke. Samtidig slår forskning slått fast at behan​dlingen av rusavhengighet og psykisk sykdom må ses i sammenheng om den skal være effektiv.

Samtidige lidelser er svært ødeleggende

Et avgjørende trekk når man skal forsøke å hjelpe pasienter med samtidig lidelse, er at behandlerne jobber helt koordinert. Alt for lenge har psykisk sykdom og rusmiddelavhengighet blitt sett på som to forskjellige problemer. Når eller om pasienten har fått hjelp, har det gjerne skjedd på forskjellige steder og i regi av forskjellige behandlere.

Effekten av både å være psykisk syk og rusmiddelavhengig kan virke svært ødeleggende, også på mennesker rundt den syke. Fortvilelse, familiekonflikter, uegnethet som forelder, økonomiske problemer, bostedsløshet, fysiske sykdommer og vold er alle vanlige kjennetegn.

Et kjennetegn ved hjelp som nytter overfor mennesker med en samtidig lidelse, er at den tar tak i en rekke problemer på en gang. Ikke minst viktig er det at man også er i stand til å hjelpe den som er syk og vedkommendes nærmeste på det sosiale området.

Mange ulike behandlingsmetoder for samtidig rus- og psykisk lidelse

Overfor personer med schizofreni, bipolare lidelser (tidligere gjerne kalt manisk depresjon) og tunge depresjoner eller angstproblemer som også er rusavhengig, er det viktig at det ikke blir satt noen bestemt sluttdato for behandlingen.

​For å kunne gjøre noe med rusmiddelmisbruket, bør behandlerne hele tiden være sensitive for hvor motivert pasienten er for endring. På ulike stadier bør det brukes ulike samarbeidsformer mellom behandler og pasient, og ulike strategier for motivering.

Effektiv behandling av samtidig rus- og psykisk lidelse bør baseres på et bredt spekter av metoder. Dette kan være individuell behandling, gruppesamtaler, selvhjelpsgrupper og medikamentbehandling. Sosial trening og hjelp til utdanning er andre virkemidler.

Helsedirektoratet har gitt ut en ny faglig retningslinje som gir anbefalinger om hvordan pasienter med samtidig rus- og psykisk lidelse bør behandles (se under). Det er også laget en nettside i tråd med retningslinjen.

ACT-team

ACT-team er ambulante team som bygger på forpliktende samhandling mellom kommune og spesialisttjeneste. Behandlingen er oppsøkende og foregår utenfor institusjon, der brukerne befinner seg. Teamene retter seg spesielt mot brukere med alvorlige og omfattende problemer som kan ha vanskeligheter med å benytte seg av andre tilbud. 

De seneste årene har Stortinget bevilget midler til etablering og drift av ACT-team (Assertive community treatment) i Norge. ​ACT-teamene er gjenstand for omfattende evaluering. Så langt synes tilnærmingen lovende for brukere med alvorlige, omfattende og sammensatte problemer, hvor behandling og tjenesteyting krever et svært langsiktig perspektiv.​