Drikker partneren din for mye?

Alkoholmisbruk og alkoholavhengighet har mange likhetstrekk. For enkelthets skyld vil begrepet alkoholmisbruk her brukes om alle former for skadelig alkoholforbruk.

Foto: Johnér Bildbyrå AB

Begrepet alkoholmisbruk gir et godt bilde på et forbruk som er skadelig på flere plan, både fysisk og psykisk, og for menneskene rundt vedkommende. 

Alkoholmisbruk kjennetegnes av en rekke symptomer. En person som misbruker alkohol drikker gjerne når andre lar være å drikke, drikker mer enn andre, og må stadig drikke litt mer enn tidligere for å oppnå rusvirkning. 

Enkelte bruker alkohol for å dempe angst og tunge tanker, eller for å få sove. Mange som misbruker alkohol får mindre kontroll når de drikker. De gjør ting de normalt ikke ville gjort eller får blackout og husker ikke hva de har gjort i alkoholrus. Andre mennesker kommenterer gjerne at alkoholforbruket er for høyt. Alkoholmisbruk kan være en viktig årsak til angst, depresjon og søvnvansker.

Fra mistanke til bekreftelse om alkoholmisbruk

Mistanke om alkoholmisbruk kan oppstå selv uten å ha sett partneren drikke. En sterk mistanke kan føre til at man aktivt leter etter tegn på alkoholmisbruk. Mistanken kan også føre til at man lettere legger merke til uvanlig oppførsel, som løgner, brutte avtaler og stadige forsinkelser. Selv om det finnes tegn på alkoholmisbruk velger flere i begynnelsen å forklare alkoholforbruket med andre grunner enn misbruk.

Enkelte begynner å tvile på sin egen evne til å vurdere om alkoholforbruket er for høyt. Når mistanken bekreftes kan det oppleves som et sjokk. Bekreftelsen kan likevel være en lettelse.

Råd til deg med en partner som misbruker alkohol

  • Søk hjelp! Enten hos lege, psykolog, distriktspsykiatrisk senter eller rusklinikk med program spesielt rettet mot pårørende.
  • Har du barn er det viktig at du snakker med dem om situasjonen. Helsesøster kan hjelpe deg med å tilrettelegge samtalen til barnas alder og behov.
  • Tenk over hvordan du kan skjerme og beskytte deg selv og barna dine for belastningene.
  • Ta vare på deg selv. Sett grenser og gjør ting du har lyst til og føler er viktige.
  • Skaff deg et nettverk d u kan stole på, enten gode venner eller andre familie-medlemmer.
  • Prat med andre mennesker i samme situasjon som deg. Det finnes en rekke støttegrupper for pårørende til mennesker som misbruker alkohol. Finn et passende tilbud i ditt lokalmiljø
  • Dersom du ikke tør være åpen om partnerens alkoholforbruk til andre, kan det være lurt å ringe en anonym hjelpetelefon.
  • Støtt partneren din i å søke hjelp. Du er ikke ansvarlig for om partneren din gjør noe med sin situasjon, men du kan være en støtte på veien.
  • Sørg for å få informasjon av behandler dersom partneren mottar behandling. For å få informasjon som ellers er taushetsbelagt, må partneren din samtykke til at informasjonen kan gis videre til deg.
  • Ikke bebreid deg selv for at partneren din drikker. Det er ikke din skyld!

Hvor kan man oppsøke hjelp?

En rekke klinikker og behandlingssteder har behandlingsopplegg for pårørende av alkoholmisbrukere¬. Nedenfor ser du et utvalg steder hvor du kan få hjelp:

Dersom du ikke finner et behandlingssted som passer deg, kan du søke på "rusvern" på www.gulesider.no.

Hva legen din kan hjelpe deg med

Det kan være lurt å prate med legen din om hvordan partnerens alkoholmisbruk påvirker deg. Ta gjerne med en venn som kan støtte deg. Legen din kan henvise deg videre for å utelukke somatiske lidelser dersom du har fysiske symptomer. 

I tillegg kan du få informasjon eller henvisning til psykolog, psykiater, sosialkontor, familievern - kontor eller institusjon for familie- eller pårørendebehandling. Det kan være hjelp å få for partneren din ved ulike poliklinikker for rusproblematikk eller psykisk helsevern. 

Dette skjer under behandlingsprogrammene

Noen har behov for innleggelse ved rusklinikker over kortere eller lengre perioder. Enkelte vil ha behov for hjelp i flere omganger, og det er ofte nødvendig med oppfølging av lege eller poliklinikk over tid etter en intensiv behandling. Flere som misbruker alkohol finner god støtte i Anonyme Alkoholikere (AA) og andre selvhjelpsgrupper.

Både kort- og langvarige behandlingsprogrammer kan hjelpe mennesker som misbruker alkohol til å motstå trangen til å drikke. Kortvarige behandlingsprogrammer på klinikk kan hjelpe med å få alkoholen ut av kroppen på en trygg måte, øve opp evnen til å leve uten alkohol, lære om sitt drikkemønster og hvilke funksjoner alkoholen fyller i livet. 

Langvarige behandlingsprogrammer innebærer blant annet opplæring i å motstå alkohol, leve sunt og takle følelser som sinne, angst, kjedsomhet, fortvilelse og depresjon. I tillegg vil man få hjelp til å utfordre tanker som at man behøver alkohol av ulike grunner, og være på vakt ovenfor tegn på tilbakefall.

Hvordan alkoholmisbruket kan påvirke barna

Barn av foreldre som misbruker alkohol kan være utsatt for en rekke negative følger, som lav selvtillit, angst, depresjon, spiseforstyrrelser, atferdsvansker og aggresjon. I tillegg har barna forhøyet risiko for selv å utvikle alkoholmisbruk når de blir voksne.

Barn av foreldre med alkoholproblemer kommer ofte inn i en voksenrolle for tidlig. Før de er modne for det, må de gjerne ta seg av både sine søsken og foreldre, som på grunn av alkoholproblemer ikke klarer å ta vare på seg selv og barna sine. Barna kan slik bli tvunget til et ansvar de ikke har forutsetninger for å ta, og miste mye av sin barndom. 

Barna skjemmes gjerne over at foreldrene dummer seg ut overfor venner eller andre voksne når de er beruset. Mange barn av foreldre som misbruker alkohol får høyt skolefravær. Dette kan føre til problemer med å henge med på skolen og vansker med å opprettholde vennskap.

Barn som får følelsesmessig støtte fra foreldre, søsken og venner opplever mindre negative følger enn barn som ikke får slik støtte. Et varmt og stimulerende hjemmemiljø kan også bidra til at barnet får færre plager.

Parterapi

Mange forsøker å påvirke partnerens alkoholforbruk. Parterapi kan senke konfliktnivået og forbedre forholdet. Mange rusklinikker har behandlingsopplegg for pårørende, som kan være svært nyttige. Slik behandling kan foregå individuelt eller i familiegrupper eller i grupper sammen med andre pårørende til rusmisbrukere.

Andres erfaringer

Folkehelseinstituttet har hentet inn erfaringer fra kvinner som lever med menn som misbruker alkohol, og samlet de i heftet «Å leve med en mann som drikker for mye».

Her kan du lese om deres erfaringer om hvordan mennenes alkoholmisbruk har påvirket deres liv, seksualliv og det å være en forelder. Selv om heftet bygger på intervjuer med kvinnelige partnere til menn som misbruker alkohol, kan det være nyttig å lese også for menn som lever med en kvinne som har alkoholproblemer. Eller for kvinner og menn som lever med en partner av samme kjønn med alkoholproblemer.