Personlig assistanse – praktisk bistand og opplæring

Personlig assistanse omfatter hjelp til dagliglivets praktiske gjøremål som har tilknytning til husholdningen. Hjelpen kan gis både i og utenfor hjemmet.

​​​​​​​​​Personlig assistanse omfatter også hjelp til egenomsorg og personlig stell. Med opplæring menes opplæring i dagliglivets gjøremål. Formålet med opplæringen skal være å gjøre den enkelte mest mulig selvhjulpen i dagliglivet. Videre omfatter personlig assistanse deltagelse i fritidsaktiviteter. Se også informasjon om støttekontakt.

Begrepet personlig assistanse er valgt for å unders​​​treke viktigheten av brukermedvirkning, og brukerstyring i tjenestene. 

Eksempel på praktisk bistand og opplæring, kan være:

  • hjelp til innkjøp av mat

  • matlaging​​

  • vask av klær og bolig

  • snømåking

  • hjelp til egenomsorg

  • praktiske gjøremål

Kommunen kan ta betalt tjenester som tilbys som praktisk bistand. Tjenester til personlig stell og egenomsorg, herunder opplæring i dagliglivets gjøremål, skal være gratis.

Hvem kan få personlig assistanse

Personer med behov for slik hjelp som er beskrevet ovenfor kan søke om å få tildelt personlig assistanse.

Kommunen har plikt til å tilby personlig assistanse. Kommunen vurderer bistandsbehovet til den enkelte, og skal i samarbeid med den enkelte pasient eller bruker, avgjøre om det skal tilbys tjenester i form av personlig assistanse, som beskrevet ovenfor.

Hvordan søke om personlig assistanse

Den som har behov for personlig assistanse kan søke sin kommune om dette. I søknadsprosessen er det en fordel å være tydelig og detaljert når man beskriver sine behov.

Søknadsprosessen vil en finne informasjon om på kommunens hjemmeside på internett eller ved å henvende seg til kommunen. Ta kontakt med din kommune for nærmere veiledning.

Beslutter kommunen å gi tjenester i form av personlig assistanse, skal det lages en skriftlig avgjørelse (enkeltvedtak) som beskriver omfang, varighet og hvordan tjenesten organiseres. Også avslag skal skje i form av et enkeltvedtak som begrunner kommunens beslutning. Det skal opplyses om klageadgang og klagefrist.

Klageadgang

Kommunens avgjørelse om personlig assistanse kan påklages. Dette gjelder både dersom man er uenig i omfanget av de tjenester man tilbys eller man har fått avslag på søknad om personlig assistanse. Kommunen skal da gi veiledning i hvordan det kan klages.

Klagen sendes til kommunen, som skal vurdere saken på nytt. Dersom kommunen ikke tar klagen til følge sendes saken videre til fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Det finnes pasient- og brukerombud i alle fylker. Dit kan man henvende seg dersom man har behov for råd, veiledning og informasjon om rettigheter som bruker eller pårørende.​