Kan jeg ha med noen?

Mange pasienter har med reisefølge til behandling. Under visse forutsetninger kan ledsagere og pårørende få dekket reisen.

På pasientreise med venninne
Foto: Max Emanuelson, Pasientreiser HF

​​​

Ledsager

En ledsager er en person som følger en pasient til og fra behandlingsstedet. Dette kan være en nabo, venn, pårørende eller andre privatpersoner. En ledsager har rett til å få dekket reisen når en behandler dokumenterer at ledsager er nødvendig på reisen av helsemessige årsaker.

Ledsager på reiser uten rekvisisjon

Ved reiser uten rekvisisjon, kan ledsager søke om dekning i etterkant av reisen.
Hvis det kan dokumenteres at offentlig transport er benyttet, kan både pasient og nødvendig ledsager få dekket reisen med en standardsats per kilometer.
Kvittering eller billett må legges ved søknaden. Hvis pasient og reiseledsager har brukt bil, dekkes kun ​én standardsats per kilometer. Ledsager skal ikke betale egenandel på reisen, og kan søke om tapt arbeidsfortjeneste. 
 

Ledsager på rekvirerte reiser

Ved reiser med rekvisisjon må behandlere spesifisere behovet for ledsager i rekvisisjonen.

Ledsager for barn

Når barn under 18 år følges på reisen, trenger ikke ledsagerbehovet å dokumenteres. Søker du om å få dekket reiseutgifter som foresatt på vegne av barn mellom 12 og 18 år, må bekreftelse på at barnet har vært til behandling (oppmøtebekreftelse) legges ved søknaden. Dette er av hensyn til barnets personvern.​ Vanligvis dekkes reisen for én ledsager, men når et barn legges inn på sykehus, kan begge foreldre få​ dekket reisen, uavhengig av om de ledsager barnet. ​

To ledsagere

I enkelte tilfeller kan det være behov for to ledsagere ut fra helsemessige årsaker. Behandleren må da begrunne behovet for to ledsagere.

Kvalifisert ledsager

Kvalifisert ledsager på reisen vil si en ledsager som kan gi medisinsk behandling om nødvendig. Eksempler på dette er sykepleier, lege, fysioterapeut og jordmor. Under visse omstendigheter kan også andre bli regnet som kvalifisert ledsager, som for eksempel politi, spesiallærer, døvetolk og tolk.

Pårørende

Hovedregelen er at pårørende, som ikke ledsager pasienten, ikke har rett til dekning av reiseutgifter. 

Unntakene fra dette er:

  • Barn under 14 år som reiser til pasient med livstruende sykdom, som ikke makter å reise hjem.
  • Ved reiser til psykiatrisk poliklinikk for barn og ungdom, eller familievernkontor.
  • Ved reiser til kompetansesentre for personer med sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemminger.
  • Ved reiser til kurs eller opplæring i regi av  en helseinstitusjon. For at pårørende skal få dekket reise til kurs eller opplæring i regi av helseinstitusjonen, må kurset eller opplæringen ha et medisinsk eller behandlingsmessig innhold og kursdeltakelsen må være nødvendig for fremtidig oppfølging av pasienten.