Dekkes reisen min?

Du kan få dekket din pasientreise når du reiser til eller fra offentlig godkjent behandling.

Far og datter i taxi
Foto: Max Emanuelson, Pasientreiser HF

Som regel får du dekket utgifter til din pasientreise med et fast beløp per kilometer, uansett hvilket transportmiddel du bruker. Du må betale egenandel for reisen, hvis du ikke har frikort. 

Du kan søke etter at reisen er gjennomført. 

Søknaden må sendes inn senest seks måneder etter behandlingsdatoen.

Forutsetninger for å få dekket reiseutgifter:

 • Du må ha reist til behandling som dekkes av det offentlige.
 • Reisen må ha vært lenger enn ti kilometer hver vei. Hvis behandler dokumenterer at du på grunn av helsetilstanden din måtte bruke bil på reisen, kan du likevel få dekket reiseutgifter.
 • Reisen må som hovedregel gå over mer enn én takstsone med offentlig transport. Hvis behandler dokumenterer at du på grunn av helsetilstanden din måtte bruke bil på reisen, kan du likevel få dekket reiseutgifter. Rekker du ikke behandlingen ved å bruke offentlig transport, kan du også få dekket utgifter, da må du forklare dette i søknaden din til Pasientreiser.      
 • Du kan få dekket utgifter til reiser som er kortere enn ti kilometer, hvis din behandler dokumenterer at det var nødvendig å bruke privat bil eller drosje av helsemessige årsaker.
 • Du kan få dekket tilleggsutgifter ved bruk av privat bil, om behovet  for å bruke bil er dokumentert.

Tilrettelagt pasientreise

Hvis du ikke kan gjennomføre reisen på egenhånd, enten av helsemessige eller trafikale årsaker, kan du ha rett på rekvisisjon til en tilrettelagt pasientreise

Nærmeste sted

I utgangspunktet dekkes reiser til nærmeste sted der behandlingen kan gis. 

Innenfor regionen

Ved behandling på sykehus, og hos spesialister som har avtaler med sykehus, dekkes reiser innenfor din helseregion (regjeringen.no).

Har du fått behandling utenfor din helseregion, og benyttet deg av retten til fritt behandlingsvalg (regjeringen.no), kan du få dekket reisen med en forhøyet egenandel. 

Hvis du må reise ut av helseregionen din fordi det er det nærmeste stedet behandlingen kan gis, må henvisende behandler dokumentere dette. Da betaler du bare vanlig egenandel. 

Innenfor kommunen

Ved reise til og fra andre helsetjenester, som for eksempel fastlege, dekkes reiser innenfor kommunen. Hvis du skal ha rett til å få dekket slike reiser utenfor din egen kommune eller samarbeidende kommune, må behandleren dokumentere at behandlingsstedet er det nærmeste stedet behandlingen kan gis. Du betaler en egenandel for hver reise, om du ikke har frikort eller fritaksgrunn.

Nødvendig reisevei

Pasientreiser dekkes med en standard sats per kilometer og beregnes ut fra nødvendig reisevei. Nødvendig reisevei er i utgangspunktet korteste reisevei. Vårt saksbehandlersystem beregner korteste reisevei og fergestrekninger ut fra kartdata levert av Statens vegvesen.

Nødvendig reisevei kan i noen tilfeller være lengre enn det som er beregnes som korteste vei, men da må dette begrunnes. Trafikale eller værmessige forhold kan gi deg rett til å få dekket en lengre reisevei, for eksempel ved stengte veier, manglende ferge, trafikkulykker og lignende.

Disse reisene dekkes

Allmennlege og fastlege

Reiser dekkes til allmennlege og fastlege, hvis du reiser:

 • innenfor hjemkommunen
 • til den legen som er geografisk nærmest oppholdsstedet ditt
 • til en kommune som har et fastlegesamarbeid med hjemkommunen din

Hvis du er samisktalende og bor i forvaltningsområdet for samisk språk, kan du få dekket reiseutgifter til nærmeste samisktalende lege.

Audiopedagog/logoped/kiropraktor/ortoptist

Reiseutgifter dekkes innenfor din hjemkommune når behandleren får stønad etter folketrygdloven.

Beredskapshjem

Ved pasientreiser dekkes reisen til og fra beredskapshjemmet, ikke den folkeregistrerte adressen. Husk å skrive i søknaden at pasienten bor i beredskapshjem, og å legge ved oppmøtebekreftelse til søknaden. Det er beredskapshjemmet, og ikke barnevernstjenesten, som i utgangspunktet søker om å få dekket utgifter til pasientreiser. Beredskapshjemmet må da søke som ledsager. 

Dialysetilbud i regi av kommunen

Døgnopphold for øyeblikkelig hjelp i regi av kommunen

Familievernkontor 

Reise til familievernkontor kan dekkes når innkalling eller oppmøte kan dokumenteres. For nære pårørende kan reisen til familievernkontor dekkes hvis lederen ved kontoret dokumenterer at det er nødvendig at den pårørende er til stede.

Fysioterapeut/manuellterapeut

Reiseutgifter til fysioterapeut dekkes, hvis fysioterapeuten har driftstilskudd eller er ansatt i kommunen. Krever behandlingen en godkjent tilleggsutdannelse, som for eksempel manuellterapi, dekkes reiseutgifter til nærmeste fysioterapeut som har den aktuelle tilleggsutdannelsen.

Det er ikke Pasientreiser, men Helfo, som kan dekke nødvendig reise til ridefysioterapi (tidligere kalt terapiridning hos fysioterapeut).

Helsestasjon

Reise til helsestasjon kan dekkes når innkalling eller oppmøte kan dokumenteres.

Institusjon som yter tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk

​Samme regler som for sykehus gjelder.​​​​

Jordmor

Reiseutgifter til jordmor dekkes, hvis jordmor har driftstilskudd eller er ansatt i kommunen.

Nasjonale behandlingssteder

Det finnes nasjonale behandlingssteder reisen dekkes til, uavhengig av hvor du bor.

Organdonasjon

Donorer har rett til dekning av faktiske reiseutgifter. Har du hatt en reise i forbindelse med organdonasjon, må du sende reiseregningsskjema per post.

Adresse finner du her

Psykolog

Reiser til godkjent psykologspesialist med driftstilskudd fra regionalt helseforetak, dekkes. Du må være henvist til behandlingen.

​​​​​Rehabiliterings- eller opptreningssenter​

Samme regler som for reiser til sykehus gjelder.​ ​​​

Spesialister, laboratorier og røntgen

Reiseutgifter til offentlig og private spesialister dekkes når du har fått henvisning fra lege, og behandlingen er offentlig godkjent.

​​​​​​Sykehjem

Reiser til sykehjem dekkes ved innleggelse og utskrivelse. Reiser fra sykehjem til offentlig godkjent behandling dekkes også. 

Sykehus

Reiseutgifter dekkes til sykehus som er eid av eller har avtale med et regionalt helseforetak. Når behandling ved et privat sykehus dekkes av det regionale helseforetaket, kan reisen bli dekket.

Tuberkulosekontroll

Hvis du har vært til undersøkelse i spesialisthelsetjenesten i forbindelse med pliktig tuberkulosekontroll, får du dekket faktiske utgifter. Da må du sende oppmøtebekreftelse og reiseregningsskjema per post til ditt lokale pasientreisekontor.         

Adresse til ditt lokale pasientreisekontor finner du her

Utprøving av hjelpemidler

Reiser dekkes ved tilpasning av høreapparat på sykehus, eller hos private spesialister som har har avtale med regionalt helseforetak.

Skal du reise til hjelpemiddelsentral, ortopedisk v​erksted eller lignende for utprøving av ulike typer hjelpemidler, er det NAV som dekker reiseutgifter.​​

​​​Øyeblikkelig hjelp

Reiser til øyeblikkelig hjelp dekkes til nærmeste sted øyeblikkelig hjelp kan gis.

Disse reisene dekkes ikke

Apotek og bandasjist

Etterlattesamtaler

Flere helseforetak tilbyr etterlattesamtaler til pårørende etter dødsfall. Dekning av reiseutgifter til slike etterlattesamtaler dekkes som hovedregel ikke.

Fotpleie, fotterapeut og hudpleie

Mammografi

Reiser til mammografi i regi av mammografiprogrammet dekkes ikke, da dette er forebyggende helsearbeid. Mammografiprogrammet er det offentlige tilbudet til kvinner i alderen 50-69 år, om røntgenundersøkelse av brystene (mammografi) annethvert år. Dette er et frivillig og forebyggende tiltak.
 
Hvis du er henvist til mammografi fra behandleren din, vil dette være en nødvendig helsetjeneste, slik at reiseutgiftene dekkes av Pasientreiser.

Mottatt tilbud

Hvis du har mottatt tilbud om gratis transport fra et helseforetak, eller du har fått informasjon fra Pasientreiser om at om at det går gratis offentlig transport på strekningen, har du ikke rett til å få dekket reisen din. 

Du får heller ikke dekket​ utgiftene dine hvis du har takket nei til et tilbud om reise fra ditt lokale pasientreisekontor.

NAV-kontor

Optiker 

Permisjonsreiser

Får du permisjon fra behandling må du betale reisen selv. Permisjonsreiser dekkes h​eller ikke når institusjonen helt eller delvis holder stengt i helg, høytid eller ferie. I noen tilfeller kan pasienter som lider av en livstruende sykdom få dekket permisjonsreiser. 

Tannbehandling

Som hovedregel dekkes ikke reiseutgifter til tannbehandling. Med dokumentasjon fra tannlege eller tannpleier, er unntakene disse:

 • Yrkesskade (vedtak fra Nav om yrkesskade må legges ved)

 • Behandling hos kjeveortoped

 • ​​Tannsykdom 

Utenfor Norge

Personer som oppholder seg i utlandet har ikke rett til dekning av pasientreiser.

Vaksinasjon

Reiser i forbindelse med vaksinering dekkes i utgangspunktet ikke. Dette gjelder også i forbindelse med vaksinering ved pandemier, som for eksempel svineinfluensa.

For personer i risikogrupper og kronisk syke, kan det være nødvendig med vaksine av helsemessige grunner. Så lenge behandler dokumenterer at vaksinen er nødvendig av helsemessige grunner, kan reiseutgifter dekkes av Pasientreiser.