Rett til innsyn i pasientjournalen din

Du har rett til å se hva som står i pasientjournalen din, og nå kan du også gjøre det digitalt.

Mann som ser i journalen sin
Foto: Johnér Bildbyrå AB

Din pasientjournal er en samling av opplysninger om helsehjelp du har fått. Hvert behandlingssted hvor du har fått helsehjelp, for eksempel sykehus eller fastlegekontor, skal opprette en pasientjournal.

Du har rett til å få innsyn i journalen din, og hvis du ønsker det kan du også få forklart ord og uttrykk som er vanskelige å forstå. Du har også rett til å få vite hvem som har hatt tilgang til pasientjournalen din, og hvem som har fått utlevert opplysninger fra den.

Digitalt innsyn i pasientjournal

Digitalt innsyn i pasientjournalen din tilbys nå av sykehusene i Helse Nord og Helse Vest, til pasienter over 16 år og de som har foreldreansvar for barn under 12 år. For barn mellom 12 og 16 år gjenstår noen tekniske utfordringer som må løses.

Ikke alle dokumenter kan vises digitalt.

Samtykke

Denne tjenesten krever samtykke til tilgangsnivå Basis+ eller høyere.

Slik ber du om innsyn på papir eller CD

Henvend deg til behandlingsstedet hvis du ønsker innsyn i pasientjournalen din. Du kan også be om å få en kopi av journalen. Det kan hende du må betale et gebyr.

Du har pasientjournal alle steder du har fått helsehjelp: Hos fastlegen, på sykehuset, hos tannlegen og hos andre behandlere.

Avslag på innsyn

I helt spesielle tilfeller kan helsepersonell nekte deg innsyn i hele eller deler av journalen.

Les mer i pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1 (lovdata.no).

Hvis du ikke får innsyn kan du klage til Fylkesmannen. Finn din fylkesmann (fylkesmannen.no).

Andres innsyn i din pasientjournal

Opplysningene i journalen er underlagt taushetsplikt, og i utgangspunktet skal bare de som trenger opplysninger fra journalen i forbindelse med den aktuelle helsehjelpen ha tilgang til den.

Helsepersonell som trenger tilgang til pasientjournalen for å kunne gi deg forsvarlig behandling, for eksempel neste gang du blir lagt inn på sykehus, har også tilgang hvis du ikke motsetter deg det. Hvis du motsetter deg innsyn, må det vurderes om det er forsvarlig å gi deg helsehjelp uten tilgang til opplysningene.

Pasienter i Helse Nord og Helse Vest vil via tilgangsloggen kunne se hvilke sykehusansatte som har gjort oppslag i pasientjournalen.

Dine nærmeste pårørende skal få innsyn i din pasientjournal hvis du samtykker til det eller forholdene tilsier det, for eksempel hvis du er bevisstløs. Foreldre til barn under 16 år har i utgangspunktet rett til å få se barnets journal, men det finnes unntak fra dette.

Du kan også gi andre fullmakt til å få innsyn i din pasientjournal, eller du kan få innsyn i deres pasientjournal via fullmakt.

Se informasjon i pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1 om rett til innsyn for pårørende og når pasienten er barn (lovdata.no).

Nærmeste pårørende har innsynsrett i en avdød pasients journal, så fremt ikke særlige grunner taler mot det.

Innholdet i pasientjournalen

En journal skal blant annet inneholde opplysninger om diagnose, sykdomsforløp, behandling, prøvesvar, informasjon som er gitt og andre forhold som kan være av betydning for behandlingen eller eventuelle senere behandlinger.

Retting og sletting av opplysninger i pasientjournal

Dersom du mener at journalen inneholder feilaktige eller mangelfulle opplysninger, kan du be behandlingsstedet om at opplysningene rettes eller slettes.

Du kan klage til Fylkesmannen dersom ditt ønske ikke blir etterkommet. Finn din fylkesmann (fylkesmannen.no).

Se mer informasjon i Pasient- ​og brukerrettighetsloven § 5-2 om vilkårene for retting og sletting av opplysninger i pasientjournal (lovdata.no).​

Samtykke

Hvis du allerede har samtykket til tilgangsnivå Basis+ eller høyere, vil du også ha tilgang til å melde digitalt om retting eller sletting, når denne tjenesten lanseres, uten å justere dine samtykker.

Personvern og opplysningene i pasientjournalen

Opplysningene i pasientjournalen din behandles på en svært sikker måte, men dersom du ikke vil benytte den digitale tjenesten kan du reservere deg.

Pasientjournalen vil kun vises når du har logget deg inn via helsenorge.no. Systemet lager ingen kopi. Så lenge du ikke logger inn, finnes det heller ingen elektronisk journal på internett.

Ikke direkte forbindelse

Det er ikke direkte forbindelse fra helsenorge.no til journalsystemet. Når du bruker tjenesten, sendes en forespørsel om tilgang til journalen som går gjennom flere sikkerhetsbarrierer.

Overføring av journaldata er sikret mot avlytting med ende-til-ende-kryptering. Det betyr at informasjonen er kryptert hele veien fra journalsystemet til den vises i nettleseren. Det er kun innlogget innbygger som kan se aktuelt innhold i journalen.

Slettes ved utlogging

Den som er logget inn ber om å få sin pasientjournal fra sykehuset. Systemet viser da en liste over tilgjengelige journaldokumenter som brukeren kan se på, lagre eller skrive ut. Innbyggeren kan ikke endre noe i journalsystemet. Dataene vil bare være tilgjengelig for innbyggeren så lenge vedkommende er innlogget på helsenorge.no, og blir slettet fra helsenorge.no når innbyggeren logger ut.