Rett til innsyn i pasientjournalen din

Du har rett til å se hva som står i pasientjournalen din, og nå kan du også gjøre det digitalt.

Mann som ser i journalen sin
Foto: Johnér Bildbyrå AB

Din pasientjournal er en samling av opplysninger om helsehjelp du har fått. Hvert behandlingssted hvor du har fått helsehjelp, for eksempel sykehus eller fastlegekontor, skal opprette en pasientjournal.

Du har rett til å få innsyn i journalen din, og hvis du ønsker det kan du også få forklart ord og uttrykk som er vanskelige å forstå. Du har også rett til å få vite hvem som har hatt tilgang til pasientjournalen din, og hvem som har fått utlevert opplysninger fra den.

Les om hvordan opplysninger i pasientjournalen din behandles.

Digitalt innsyn i pasientjournal

Digitalt innsyn i pasientjournalen din tilbys nå av sykehusene i Helse Nord og Helse Vest, til pasienter over 16 år og de som har foreldreansvar for barn under 12 år. For barn mellom 12 og 16 år gjenstår noen tekniske utfordringer som må løses.

Ikke alle dokumenter kan vises digitalt.

Slik ber du om innsyn på papir eller CD

Henvend deg til behandlingsstedet hvis du ønsker innsyn i pasientjournalen din. Du kan også be om å få en kopi av journalen. Det kan hende du må betale et gebyr.

Du har pasientjournal alle steder du har fått helsehjelp: Hos fastlegen, på sykehuset, hos tannlegen og hos andre behandlere.

Avslag på innsyn

I helt spesielle tilfeller kan helsepersonell nekte deg innsyn i hele eller deler av journalen.

Les mer i pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1 (lovdata.no).

Hvis du ikke får innsyn kan du klage til Fylkesmannen. Finn din fylkesmann (fylkesmannen.no).

Andres innsyn i din pasientjournal

Opplysningene i journalen er underlagt taushetsplikt, og i utgangspunktet skal bare de som trenger opplysninger fra journalen i forbindelse med den aktuelle helsehjelpen ha tilgang til den.

Helsepersonell som trenger tilgang til pasientjournalen for å kunne gi deg forsvarlig behandling, for eksempel neste gang du blir lagt inn på sykehus, har også tilgang hvis du ikke motsetter deg det. Hvis du motsetter deg innsyn, må det vurderes om det er forsvarlig å gi deg helsehjelp uten tilgang til opplysningene.

Pasienter i Helse Nord og Helse Vest vil via tilgangsloggen kunne se hvilke sykehusansatte som har gjort oppslag i pasientjournalen.

Dine nærmeste pårørende skal få innsyn i din pasientjournal hvis du samtykker til det eller forholdene tilsier det, for eksempel hvis du er bevisstløs. Foreldre til barn under 16 år har i utgangspunktet rett til å få se barnets journal, men det finnes unntak fra dette.

Du kan også gi andre fullmakt til å få innsyn i din pasientjournal, eller du kan få innsyn i deres pasientjournal via fullmakt.

Se informasjon i pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1 om rett til innsyn for pårørende og når pasienten er barn (lovdata.no).

Nærmeste pårørende har innsynsrett i en avdød pasients journal, så fremt ikke særlige grunner taler mot det.

Innholdet i pasientjournalen

En journal skal blant annet inneholde opplysninger om diagnose, sykdomsforløp, behandling, prøvesvar, informasjon som er gitt og andre forhold som kan være av betydning for behandlingen eller eventuelle senere behandlinger.

Retting og sletting av opplysninger i pasientjournal

Dersom du mener at journalen inneholder feilaktige eller mangelfulle opplysninger, kan du be behandlingsstedet om at opplysningene rettes eller slettes.

Du kan klage til Fylkesmannen dersom ditt ønske ikke blir etterkommet. Finn din fylkesmann (fylkesmannen.no).

Se mer informasjon i Pasient- ​og brukerrettighetsloven § 5-2 om vilkårene for retting og sletting av opplysninger i pasientjournal (lovdata.no).​