Ventetider for utredning og behandling

Ventetid er tiden det tar fra behandlingsstedet mottar henvisningen din til du kan komme til utredning eller behandling.

helsenorge.no/velg-behandlingssted finner du forventede ventetider for en rekke undersøkelser og behandlinger innen fysisk helse, psykisk helse, rus og avhengighet, habilitering og rehabilitering.

Forventet ventetid vil si det maksimale antall uker et behandlingssted anslår at en pasient må vente på utredningen eller behandlingen.

Ventetid er individuelt

​Alle henvisninger til behandlingssteder vurderes individuelt.

Når henvisningen er sendt til sykehus eller behandlingsinstitusjon, skal behandlingsstedet svare deg innen 10 virkedager. I svarbrevet står det om du har fått rett til helsehjelp eller ikke. Dersom du har fått rett til helsehjelp, vil det stå når og hvor du har fått time.

Pasienter med samme diagnose kan få ulike ventetider. Hvor lenge du må vente er blant annet avhengig av sykdommens alvorlighetsgrad, din helsetilstand og medisinbruk, og om du behandles for flere diagnoser samtidig.

Merk at ventetiden som oppgis ikke er en garantert ventetid for hver enkelt pasient, men en skjønnsmessig vurdering av kapasiteten ved behandlingsstedene. Medisinske forhold, som tilleggssykdommer hos pasienten eller andre individuelle faktorer, kan gjøre at noen pasienter må vente lenger enn oppgitt tid.

Ventetidene oppdateres månedlig

Hvert enkelt behandlingssted har ansvar for at ventetider som publiseres i informasjonstjenesten til enhver tid er oppdaterte, relevante og korrekte. Ventetidene skal oppdateres månedlig eller oftere.

Helsedirektoratet måler jevnlig hvor oppdaterte ventetidene er. Se de nasjonale kvalitetsindikatorene Oppdaterte ventetider på Velg behandlingssted (helsedirektoratet.no).

Ventetider for fysisk helse

Hvis du trenger utredning eller behandling for fysisk sykdom, kan det være nødvendig å se på tre typer ventetid. Dersom du først skal til utredning og deretter til dagbehandling eller innleggelse, må ventetidene legges sammen for å finne total ventetid hos behandlingsstedet.

 1. Utredning er ventetid fra behandlingsstedet mottar en henvisning til pasienten kan komme til utredning. Det inkluderer også undersøkelse.
 2. Dagbehandling er ventetid fra utredningen er ferdig, til pasienten kan få utført behandlingen. Det inkluderer all behandling som ikke er innleggelse, også poliklinisk behandling.
 3. Innleggelse er ventetid fra utredningen er ferdig, til pasienten kan få utført behandlingen. Dette gjelder for pasienter som skal overnatte.

Der ventetid til innleggelse ikke er oppgitt, kan det av medisinske årsaker likevel være aktuelt med innleggelse.

Ventetider for psykisk helse

Hvis du trenger utredning eller behandling innen psykisk helse avhengig av hvilke type behandling du venter på, kan det være tre typer ventetider å forholde seg til.

 1. Poliklinisk utredning/behandling er ventetid fra behandlingsstedet mottar en henvisning, til pasienten kan komme til utredning eller behandling.
 2. Poliklinisk gruppebehandling er ventetid fra behandlingsstedet mottar en henvisning, til pasienten kan starte i gruppe.
 3. Innleggelse er ventetid fra innleggelse blir aktuelt, til pasienten kan få døgnplass.

Ventetider for rus og avhengighet

Hvis du trenger utredning eller behandling innen rus og avhengighet, kan det være fire typer ventetider å forholde seg til.

 1. Poliklinisk utredning/behandling er ventetid fra behandlingsstedet mottar en henvisning , til pasienten kan komme til utredning eller behandling.
 2. Avrusning er ventetid fra behandlingsstedet mottar en henvisning, til pasienten kan komme til avrusningen.
 3. Innleggelse - korttid (inntil 6 måneder) er ventetid fra mottaksdato for en henvisning, til pasienten blir innlagt.
 4. Innleggelse - langtid (mer enn 6 måneder) er ventetid fra mottaksdato for en henvisning, til pasienten blir innlagt.

Ventetider for habilitering og rehabilitering

Hvis du trenger utredning eller behandling innen habilitering eller rehabilitering, så er det flere ulike typer ventetider å forholde seg til.

Habilitering barn og unge

 1. Poliklinisk utredning og behandling er ventetid fra behandlingsstedet mottar en henvisning til pasienten kan komme til poliklinisk utredning eller behandling
 2. Gruppetilbud med individuell oppfølging er ventetid fra behandlingsstedet mottar en henvisning til pasienten kan starte gruppetilbud med individuell oppfølging

Habilitering voksne

 1. Poliklinisk utredning, behandling, veiledning er ventetid fra behandlingsstedet mottar en henvisning til pasienten kan komme til poliklinisk utredning, behandling eller veiledning

Rehabilitering

 1. Individuelt tilpasset tilbud, dag/poliklinikk er ventetid fra behandlingsstedet mottar en henvisning til pasienten kan komme til utredning eller behandling
 2. Individuelt tilpasset tilbud, døgn er ventetid fra behandlingsstedet mottar en henvisning til pasienten kan komme til utredning eller behandling
 3. Gruppebasert tilbud, dag/poliklinikk er ventetid fra behandlingsstedet mottar en henvisning til pasienten kan komme til utredning eller behandling
 4. Gruppebasert tilbud, døgn er ventetid fra behandlingsstedet mottar en henvisning til pasienten kan komme til utredning eller behandling

Hvis du har spørsmål til ventetidene, kan du ringe Veiledning helsenorge.no (23 32 70 00) eller legge igjen en melding her. Du kan også ta kontakt med fastlegen din eller behandlingsstedet.​