Brukermedvirkning

Pasienter og brukere har rett til å medvirke, og tjenestene har plikt til å involvere pasient og bruker i undersøkelse, behandling og valg av tjenestetilbud.

Kvinne i rullestol samarbeider med mann
Foto: Johnér Bildbyrå AB

Denne retten er lovfestet i Pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1. I § 1-3 er det forklart nærmere hva som menes med bruker og pasient.

Samarbeid mellom bruker og tjenesteutøver

Brukermedvirkning betyr at tjenestetilbudet så langt som mulig skal utformes i samarbeid med pasient og bruker.

Brukerens behov, ønsker og vurderinger bør legges til grunn ved valg av behandling og tjenestetilbud. Tjenesteutøver skal gi faglig baserte råd og nødvendig informasjon om tjenestetilbudet, slik at bruker er kjent med eventuelle konsekvenser av valgene sine.

Målet er at bruker og tjenesteutøver blir enige om tjenestetilbudet. Tjenestene har plikt til å yte faglig forsvarlige tjenester, og ved uenighet har forsvarlighetskravet forrang. Brukeren skal like fullt få anledning til å medvirke underveis, og tjenestene må ikke ytes uten samtykke.

Alle, inkludert pasienter og brukere, har anledning til å komme med forslag og innspill om metodevurderinger på legemidler, medisinsk utstyr osv. som er aktuelle for spesialisthelsetjenesten, se nyemetoder.no.

Individuell plan

Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til, og bør oppfordres til, å få utarbeidet en individuell plan, og til å delta aktivt i å beskrive sine ønsker, mål og behov for tjenester.

Les mer om individuell plan.

Rett til å involvere pårørende

​Brukerens medvirkningsrett innebærer ikke bare rett til selv å medvirke, men også rett til å be om at andre får være til stede når helse- og omsorgstjenester ytes. Det skal mye til for at brukerens ønske ikke skal imøtekommes.

Når brukeren mangler samtykkekompetanse, altså ikke har rett til å bestemme selv, vil pårørende kunne ha selvstendig rett til medvirkning.

Brukermedvirkning er ingen plikt

​Brukeren har en rett, men ingen plikt til å delta i utformingen av tjenestetilbudet, og tjenesteutøver skal respektere brukerens ønsker. Brukere som i første omgang avslår å delta i prosessen, bør inviteres inn på nytt ved en senere anledning.

Brukeren kan også oppfordres til å ta kontakt med familie, venner eller brukerorganisasjoner, og hvis ønskelig invitere dem inn i prosessen som en støtte. Tjenestenes plikt til å gi tilpasset informasjon gjelder uavhengig av om brukeren kan eller ønsker å medvirke i prosessen.

Unntak fra retten til brukermedvirkning

​Retten til medvirkning gjelder ikke i sin helhet for pasienter som er underlagt tvungent psykisk helsevern etter psykisk helsevernloven og tvungent tilbakehold for rusmiddelavhengighet etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 10.

Reglene om tvang søker imidlertid å sikre pasientene, og eventuelt andre som handler på deres vegne, innflytelse over behandlingssituasjonen, så langt det er mulig.