Ufrivillig barnløshet og infertilitetsbehandling

Dersom du og din partner har behov for infertilitetsbehandling i forbindelse med ufrivillig barnløshet, kan Helfo fullt ut dekke utgifter til hormonpreparater utover en fastsatt egenandel. Dere må legge fram en erklæring fra lege som viser hvilken behandling dere får.

Foto: Morten Rakke / Helfo

For å få dekket utgifter til infertilitetsbehandling fra Helfo må dere oppfylle vilkårene for behandling av barnløshet i bioteknologiloven. Ordningen gjelder både kvinner og menn.

Etter folketrygdloven (§ 5-22) kan dere få støtte til følgende infertilitetsbehandlinger:

 • befruktning utenfor kroppen (IVF-behandling, ICSI-behandling)
 • inseminasjon (AIH/AID)
 • hormonstimulering hvor befruktning skjer på vanlig måte
 • PGD-behandling (Pre Implantasion Genetic Diagnosis: genetisk testing av embryoet før innsetting i livmoren)

Når dere er henvist til spesialist og har fått tilbud om infertilitetsbehandling, kan dere få dekket inntil tre forsøk per barn.

Les om refusjon for utgifter til infertilitetsbehandling i EU/EØS.

Les om legemiddelkjøp i forbindelse med infertilitetsbehandling i EU/EØS.

Les om refusjon for utgifter til infertilitetsbehandling utenfor EU/EØS.

Seksmånedersfrist ved søknad om infertilitetsbehandling

Dere sender erklæringen fra legen og originale, spesifiserte kvitteringer til Helfo. Når dere har oppnådd egenbetalingssummen på 17 730 kroner (2019), må dere sende inn kvitteringer innen seks måneder etter hvert enkelt legemiddelkjøp. Dette gjelder selv om dere ikke har fått legeerklæring. Ettersend legeerklæringen til Helfo så raskt som mulig.

For å få refundert utgifter til legemiddelkjøp i forbindelse med infertilitetsbehandling må fristen for innsending av kvitteringer overholdes.

Hva er ett forsøk og fødsel?

Dekningen av legemidler ved IVF-behandling og ICSI-behandling er begrenset til tre forsøk per barn. Uthenting av egg og tilbakesetting av befruktede egg i kvinnens livmor anses som ett forsøk. 

Dersom flere egg blir befruktet og fryses ned etter egguttaket, regnes ikke innsetting av lagrede befruktede egg som et nytt forsøk. Når et svangerskap har vart i 26 uker, regnes forløsning som en fødsel.

Blir lagrede egg fra tidligere uttak benyttet til søskenforsøk, regnes ikke dette som et fullstendig forsøk. Dere må likevel betale ny egenandel ved oppstart av ny behandling etter fødsel.

Hvis et par ønsker flere barn, kan Helfo gi støtte til legemidler i forbindelse med tre nye forsøk (søskenforsøk). Dette gjelder både etter fødsel som følge av vellykket behandling innenfor de tre første forsøkene, etter et senere egenfinansiert forsøk og graviditet som følge av ordinær befruktning.

Ved etablering av et nytt parforhold kan Helfo gi refusjon til tre nye forsøk.

Dersom paret består av to kvinner, kan dere dele de tre forsøkene mellom dere. Helfo gir kun refusjon til en av kvinnene dersom dere behandles samtidig.

Legeerklæring ved hvert forsøk

Ved hvert forsøk (også fryseforsøk og avbrutte forsøk) må dere få en legeerklæring fra den legen som behandler dere:

​«Erklæring fra lege som utøver sin praksis i Norge ved søknad om dekning av legemidler - Infertilitetsbehandling (05-22.23)» Bokmål

Dere må sende legeerklæringen sammen med søknad om stønad til legemidler ved infertilitetsbehandling.

Send søknad digitalt til Helfo

Når dere er i gang med infertilitetsbehandlingen, kan dere sende Helfo søknad om å få refundert utgiftene. Dere kan søke ved å bruke digitalt skjema.

Dere trenger spesifiserte kvitteringer (eller apoteklister) som vedlegg. Disse må inneholde

 • pasientens navn
 • legemiddelets navn
 • pris på legemidlene
 • kjøpsdato
 • navnet på forskrivende lege

Dere trenger også legeerklæring som vedlegg til søknaden. Dersom søknaden gjelder PGD-behandling, må dere legge ved vedtaket fra PGD-nemda.

Helfo må ha mottatt søknaden senest innen 6 måneder fra hvert enkelt legemiddelkjøp.

Nyttig informasjon om å sende digitalt skjema, finner du her.

Papirskjema

Dersom dere ikke har mulighet til å benytte vårt digitale skjema, kan dere i stedet fylle ut

«Søknad om refusjon til legemidler ved infertilitetsbehandling i Norge (05-22.20)» Bokmål

Send inn skjemaet sammen med legeerklæring og originale, spesifiserte kvitteringer til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.   

Kjøp av legemidler til infertilitetsbehandling

Dere må enten benytte legemidler som er markedsført i Norge, eller legemidler som inneholder samme virkestoff som tilsvarende legemidler som er markedsført i Norge.  

Dersom særlige grunner tilsier at legemidler som ikke er markedsført i Norge skal brukes i behandlingen, må lege søke på vegne av dere. Som særlige grunner regnes det når

 • markedsførte preparater er forsøkt uten ønsket effekt
 • behandlingen har gitt uønskede bivirkninger.

Saksbehandlingstid

Dersom Helfo trenger mer enn én måneds saksbehandlingstid, skal Helfo sende dere en orientering om dette.

Saksbehandlingstiden hos Helfo er inntil ti uker.

Informasjon om infertilitetsbehandling

Dersom du har spørsmål, ring Veiledning helsenorge.no på telefonnummer + 47 23 32 70 00.