Se pasientjournalen din fra Helse Vest

Hvis du har vært til behandling ved sykehus i Helse Vest, har du en pasientjournal derfra som inneholder dokumenter om behandlingen din. Du har rett til å se journalen din og hvem som har sett den, og dette kan du lese på nett eller få tilsendt på annen måte.

Ung kvinne ser på smarttelefon
Foto: Are Thunes Samsonsen

Når du har pasientjournalen din tilgjengelig, blir det enklere for deg å ha oversikt over din egen helse. Du kan ikke selv skrive i journalen, men du vil kunne se opplysningene som står der.

Personer som er 16 år eller eldre og de som har foreldreansvar til barn under 12 år får digitalt innsyn i sykehusjournalen fra Helse Vest. For ungdom mellom 12 og 16 år er det flere utfordringer som først må løses før man får innsyn.

Slik får du innsyn

Det er flere måter å få se pasientjournalen din på, og hva du kan få se er avhengig av hvor du har fått behandling, hvordan du ber om innsyn, og hvordan det du har bedt om blir levert til deg.

Dette er mulighetene du har for å be om innsyn i pasientjournalen og innsynsloggen:

 • Tjenesten på Helsenorge: Du får innsyn med én gang, men det er ikke alle dokumenter som kan vises elektronisk. Her får du mer informasjon om hva som vises eller ikke vises i Helsenorge-tjenesten.
 • Fylle ut elektronisk skjema: Ønsket om innsyn sendes med én gang, men dokumentene sendes til deg i posten, så dette tar noe lenger tid. Til gjengjeld kan du på denne måten få se noen dokumenter som ikke kan vises i den digitale løsningen. Ikke alle sykehus eller helseregioner tilbyr dette.
 • Skrive ut og sende inn PDF-skjema: Du må selv skrive ut og postlegge skjemaet, og dokumentene sendes tilbake til deg i posten. Dette tar lengst tid, men også på denne måten kan du se enkelte dokumenter som ikke kan vises digitalt.

Digitalt innsyn på helsenorge.no

Den enkleste og raskeste måten å få innsyn i pasientjournalen din på, er ved å logge inn på helsenorge.no. I dag kan du på denne måten se journaldokumenter fra:

 • Helse Nord: Finnmarkssykehuset, Universitetssykehuset Nord-Norge, Nordlandssykehuset, Helgelandssykehuset og Longyearbyen Sykehus. Se mer informasjon om pasientjournalen din i Helse Nord.
 • Helse Vest: Sykehus tilknyttet Helse Stavanger, Helse Fonna, Helse Bergen, Helse Førde og private, ideelle institusjoner som Helse Vest har avtale med, og som tilbyr ulike helsetjenester innenfor ulike områder.
 • Helse Sør-Øst: Akershus universitetssykehus, Betanien Hospital Skien, Oslo universitetssykehus, Revmatismesykehuset, Sunnaas sykehus, Sykehuset i Vestfold, Sykehuset Innlandet, Sykehuset Telemark, Sykehuset Østfold, Sørlandet sykehus og Vestre Viken. Se mer informasjon om pasientjournalen din i Helse Sør-Øst.

Journalen din vil kun vises når du har logget deg inn. Systemet lager ingen kopi. Så lenge du ikke logger deg inn, finnes det heller ingen elektronisk journal på internett.

Samtykke

Denne tjenesten krever samtykke til tilgangsnivå Basis+ eller høyere.

Fullmakt

Dersom du har fullmakt til å gjøre det, kan du også få innsyn i pasientjournalen til de du representerer. På samme måte kan andre som representerer deg få innsyn i din pasientjournal via helsenorge.no.

Hva kan du se i den digitale pasientjournalen på helsenorge.no?

Fra Helse Vest får du digitalt innsyn i dette:

 • For pasienter innen somatikken vises journaldokumenter som er signert fra og med 1. mars 2016.
 • For pleienotater og journaldokumenter innen rus og psykisk helsevern er datoen 12. september 2016.
 • Dokumenter fra Rogaland A-senter som er signert fra og med 5. februar 2018.
 • Dokumenter fra Bergensklinikken som er signert fra og med 29. april 2019.
 • Enkelte andre notater fra Helse Vest vises foreløpig ikke.
 • Har du ikke vært pasient etter disse datoene, vises ingen dokumenter fra din sykehusjournal.

Hva ser du ikke i den digitale pasientjournalen?

Det kan være flere grunner til at ikke alle opplysningene er digitalt tilgjengelig for deg:

 • Dokumentet er i et format vi ikke kan vise. Dette gjelder blant annet røntgenbilder, enkelte prøvesvar, og journal fra fødsel.
 • Dokumentet er ikke godkjent (signert) av behandler.
 • Behandler har ikke godkjent journalnotatet fordi hun eller han venter på prøvesvar, eller ønsker å snakke med deg om det som står der.
 • Noen dokumenter som av juridiske eller faglige grunner ikke kan vises, som for eksempel resultater fra psykologiske tester eller rettspsykiatriske dokumenter.
 • Enkelte opplysninger kan du være nektet innsyn i av lege eller behandler.
 • Du vil heller ikke finne journal fra fastlege, tannlege eller andre behandlere.

Bare journaldokumenter godkjent etter en bestemt dato er tilgjengelige på nett. Disse datoene er satt fordi den nye løsningen krever at behandlere tar stilling til om pasienten skal få innsyn i dokumentene eller ikke, allerede i det de skriver journaldokumentet. Tidligere kunne de vente med denne vurderingen til de eventuelt fikk en forespørsel om innsyn i journal.

Enkelte journaldokumenter kan ikke vises i helsenorge-appen for Android. Du kan se dem ved å åpne helsenorge.no i en nettleser på mobil eller PC.

I helt spesielle tilfeller kan helsepersonell nekte deg innsyn i hele eller deler av journalen. Du kan klage på denne avgjørelsen til Fylkesmannen. Mer informasjon finner du i pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1.

Logg over innsyn i journal

Du kan få digital tilgang til tilgangsloggen som viser hvem som har gjort oppslag i pasientjournalen din.

Det kan være både administrative og helsemessige grunner til at ansatte gjør oppslag i en pasientjournal. Alle oppslag blir registrert i loggen.

Selv om en ansatt har arbeidet i journalen din, betyr ikke det nødvendigvis at den ansatte har åpnet noen dokumenter i den. Dersom den ansatte har åpnet dokumenter, kan du se hvilke dokumenter som er åpnet.

I tilgangsloggen finner du også lenke til det aktuelle dokumentet oppslaget gjelder.

Dersom du har spørsmål, eller ønsker å melde om innsyn du mener kan være urettmessige, må du kontakte sykehuset det gjelder.

Andre måter å få innsyn i pasientjournalen på

Det er frivillig å benytte seg av digitalt innsyn i pasientjournalen. Hvis du ikke ønsker å ta i bruk den digitale tjenesten, kan du fortsatt be om å få tilsendt pasientjournalen din i posten.

Du kan også be om å få tilsendt logg over hvilket helsepersonell som har gjort oppslag i din journal, om du ikke ønsker å benytte deg av den digitale tilgangsloggen.

Journal og logg fra Helse Vest tilsendt på papir

For å få kopi av dine journaldokumenter fra Helse Vest på papir må du kontakte sykehuset der du var pasient og be om at de sender deg journalen i posten. Det kan du gjøre på to måter:

Bruk samme skjema hvis du har behov for å motta eldre journaldokumenter.

Helse Vest tilbyr ikke journaldokumenter på CD - kun papir.

Tilgangsloggen

For å få tilsendt tilgangsloggen i posten bruker du dette skjemaet:

Hvis du har spørsmål om oppslagene som er gjort, bruker du dette skjemaet:

NB!
Disse skjemaene kan kun brukes for sykehus i Helse Vest. Andre sykehus i andre helseregioner kan ha egne skjema, eller benytte andre måter.

Innsyn i dokumenter som er unntatt fra visning på nett

Det kan være flere grunner til at et dokument er unntatt fra visning på nett. Det kan for eksempel være fordi behandler ønsker å snakke med deg om det som står der før du leser det selv.

Dersom du er i et behandlingsløp, kan du ta opp eventuelle spørsmål om dokumentet i neste konsultasjon.

Ønsker du innsyn i dokumenter som er unntatt fra visning på nett, kan du kontakte behandlingsstedet og be om å få tilsendt journalen på papir. Henvendelsen må være skriftlig. I skjemaet kan du spesifisere hvilket dokument det gjelder.

Behandlingsstedet vurderer din rett til innsyn i henhold til Pasient og brukerrettighetsloven §5.1.

Sperre journalen for helsepersonell i Helse Vest

Ønsker du å sperre journalen din slik at bestemte helsepersonell ikke får tilgang til den, må du ta kontakt med det sykehuset du fikk behandling ved. Fyll ut og send inn dette skjemaet:

Skjema for sperring av tilgang for helsepersonell (PDF).

Feil, retting og sletting

Feil kan forekomme

Pasientjournalen din består av mange ulike typer dokumenter. Noen av disse er skannet inn manuelt. Det betyr at vi aldri vil kunne sikre oss helt mot at det skjer feil. Av personvernhensyn må du selv melde fra om at det er feil i din journal.

Hvis du ser andre personers opplysninger

Hvis du oppdager dokumenter som tilhører andre i din journal, må du straks ta kontakt med sykehuset per telefon, slik at feilen kan rettes opp så raskt som mulig. Telefonnummeret du skal bruke finner du her:

Melde fra om andre feil

Hvis du vil melde fra om andre feil i journalen, og rette eller slette dem, bruker du dette skjemaet:

For at sykehuset skal kunne sjekke konkrete tilfeller i journalen, må henvendelsen være skriftlig.

Hvis du allerede har samtykket til tilgangsnivå Basis+ eller høyere, vil du også ha tilgang til å melde digitalt om retting eller sletting, når denne tjenesten lanseres, uten å justere dine samtykker.

Pasientjournal er ikke det samme som kjernejournal

Pasientjournalen er en tjeneste som gir deg tilgang til din originale sykehusjournal. Du får tilgang via helsenorge.no. Der får du også tilgang til en annen tjeneste, som kalles kjernejournal.

Kjernejournalen samler viktige opplysninger om deg og gjør dem tilgjengelig både for deg og for helsepersonell. Kjernejournalen erstatter ikke journaler hos fastlege eller sykehus, men er et tillegg til dem.

Her finner du mer informasjon om kjernejournal.