Se pasientjournalen din fra Helse Sør-Øst

Hvis du har vært til behandling ved sykehus i Helse Sør-Øst, har du en pasientjournal derfra som inneholder dokumenter om behandlingen din. Er du over 16 år kan du logge deg inn på helsenorge.no og få tilgang til å lese deler av journalen din på nett.

Foto: Aleksandr Kichigin / Mostphotos

Når du har pasientjournalen din tilgjengelig, blir det enklere for deg å ha oversikt over din egen helse. Du kan ikke selv skrive i journalen, men du vil kunne se opplysningene som står der.

Personer som er 16 år eller eldre får digitalt innsyn i sykehusjournalen fra Helse Sør-Øst.

Foreldre til barn under 16 år får ikke digitalt innsyn i barnets pasientjournal, men kan få tilsendt papirkopi av journalen ved å ta kontakt med foretaket.

Slik får du innsyn

Det er flere måter å få se pasientjournalen din på, og hva du kan få se er avhengig av hvor du har fått behandling, hvordan du ber om innsyn, og hvordan det du har bedt om blir levert til deg.

Dette er mulighetene du har for å be om innsyn i pasientjournalen og innsynsloggen:

 • Sende sykehuset et brev der du ber om innsyn i din pasientjournal og innsynslogg. Dokumentene sendes tilbake til deg i posten. Dette tar lengst tid, men også på denne måten kan du se dokumenter som ikke kan vises digitalt.

Digitalt innsyn på helsenorge.no

Den enkleste og raskeste måten å få innsyn i deler av pasientjournalen din på, er ved å logge inn på helsenorge.no. I dag kan du på denne måten se et utvalg journaldokumenter fra:

 • Helse Nord: Finnmarkssykehuset, Universitetssykehuset Nord-Norge, Nordlandssykehuset, Helgelandssykehuset og Longyearbyen Sykehus. Se mer informasjon om pasientjournalen din i Helse Nord.
 • Helse Vest: Sykehus tilknyttet Helse Stavanger, Helse Fonna, Helse Bergen, Helse Førde og private ideelle institusjoner. Se mer informasjon om pasientjournalen din i Helse Vest
 • Helse Sør-Øst: Akershus universitetssykehus, Betanien Hospital Skien, Oslo universitetssykehus, Revmatismesykehuset, Sunnaas sykehus, Sykehuset i Vestfold, Sykehuset Innlandet, Sykehuset Telemark, Sykehuset Østfold, Sørlandet sykehus og Vestre Viken.

Journalen din vil kun vises når du har logget deg inn. Systemet lager ingen kopi. Så lenge du ikke logger deg inn, finnes det heller ingen elektronisk journal på internett.

Samtykke

Denne tjenesten krever samtykke til tilgangsnivå Basis+ eller høyere.

Fullmakt

Dersom du har fullmakt til å gjøre det, kan du også få innsyn i pasientjournalen til de du representerer. På samme måte kan andre som representerer deg få innsyn i din pasientjournal via helsenorge.no.

Hva kan du se i den digitale pasientjournalen på helsenorge.no?

Fra Helse Sør-Øst får du digitalt innsyn i et utvalg dokumenter som er nyere enn:

 • Akershus universitetssykehus, Betanien Hospital Skien, Revmatismesykehuset, Sunnaas sykehus, Sykehuset i Vestfold, Sykehuset Innlandet, Sykehuset Telemark, Sørlandet sykehus og Vestre Viken: 15.10.2018
 • Oslo universitetssykehus: Epikriser, polikliniske notat og sammenfatninger: 01.01.2013. Øvrige dokumenter fra 01.04.2016.
 • Sykehuset Østfold: Epikriser og brev fra 18.10.2015. Øvrige dokumenter fra 15.10.2018.

Hva ser du ikke i den digitale pasientjournalen?

Den digitale pasientjournalen er en tjeneste som tilbyr enkelt og raskt innsyn, men gir deg ikke fullstendig innsyn i pasientjournalen din. Skal du ha fullstendig innsyn, må du henvende deg skriftlig til sykehuset det gjelder, ved å sende et brev.

Det kan være flere grunner til at ikke alle opplysningene er digitalt tilgjengelig for deg:

 • Dokumenter fra før pasienten fylte 16 år vil ikke vises digitalt, men kan sendes på papir.
 • Dokumentet er i et format vi ikke kan vise. Dette gjelder blant annet røntgenbilder, enkelte prøvesvar, og journal fra fødsel.
 • Dokumentet er ikke godkjent (signert) av behandler. Dokumenter blir synlige 24 timer etter at behandleren godkjenner dem for visning.
 • Behandler har ikke godkjent journalnotatet fordi hun eller han venter på prøvesvar, eller ønsker å snakke med deg om det som står der.
 • Noen dokumenter som av juridiske eller faglige grunner ikke kan vises, som for eksempel resultater fra psykologiske tester eller rettspsykiatriske dokumenter.
 • Enkelte opplysninger kan du være nektet innsyn i av lege eller behandler. Disse vil du kunne motta på papir, ved å ta kontakt med sykehuset.
 • Du vil heller ikke finne journal fra fastlege, tannlege eller andre behandlere.

Bare journaldokumenter godkjent etter en bestemt dato er tilgjengelige på nett. Disse datoene er satt fordi den nye løsningen krever at behandlere tar stilling til om pasienten skal få innsyn i dokumentene eller ikke, allerede i det de skriver journaldokumentet. Tidligere kunne de vente med denne vurderingen til de eventuelt fikk en forespørsel om innsyn i journal.

Enkelte journaldokumenter kan ikke vises i helsenorge-appen for Android. Du kan se dem ved å åpne helsenorge.no i en nettleser på mobil eller PC.

Logg over innsyn i journal

Du kan få digital tilgang til tilgangsloggen som viser hvem som har gjort oppslag i pasientjournalen din.

Det kan være både administrative og helsemessige grunner til at ansatte gjør oppslag i en pasientjournal. Alle oppslag blir registrert i loggen, men det er ikke alle oppslag som vises digitalt.

Selv om en ansatt har arbeidet i journalen din, er det ikke sikkert han eller hun har åpnet noen av dokumentene i den. Dersom den ansatte har åpnet dokumenter, kan du se hvilke dokumenter som er åpnet.

I tilgangsloggen finner du også lenke til det aktuelle dokumentet oppslaget gjelder.

Dersom du har spørsmål, eller ønsker å melde om innsyn du mener kan være urettmessige, må du kontakte sykehuset det gjelder.

Andre måter å få innsyn i pasientjournalen på

Det er frivillig å benytte seg av digitalt innsyn i pasientjournalen. Hvis du ikke ønsker å ta i bruk den digitale tjenesten, kan du fortsatt be om å få tilsendt pasientjournalen din i posten. Da vil du også kunne få innsyn i flere og eldre dokumenter enn om du benytter den digitale tjenesten.

Du kan også be om å få tilsendt logg over hvilket helsepersonell som har gjort oppslag i din journal, om du ikke ønsker å benytte deg av den digitale tilgangsloggen.

Journal og logg tilsendt på papir eller CD

For å få kopi av dine journaldokumenter på papir eller CD må du kontakte sykehuset der du var pasient og be om at de sender deg journalen i posten ved å sende et brev der du ber om innsyn i din pasientjournal og innsynslogg.

Hvis du har behov for å motta eldre journaldokumenter, eller dokumenter som ikke kan vises digitalt, kan du be om innsyn på samme måte.

I helt spesielle tilfeller kan helsepersonell nekte deg innsyn i hele eller deler av journalen. Du kan klage på denne avgjørelsen til Fylkesmannen. Mer informasjon finner du i pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1.

Tilgangsloggen

For å få tilsendt tilgangsloggen i posten kan du sende sykehuset et brev der du ber om innsyn i din tilgangslogg.

Hvis du har spørsmål om oppslagene som er gjort, send sykehuset et brev der du ber om svar på dine spørsmål.

Innsyn i dokumenter som er unntatt fra visning på nett

Det kan være flere grunner til at et dokument er unntatt fra visning på nett. Det kan for eksempel være fordi behandler ønsker å snakke med deg om det som står der før du leser det selv.

Dersom du er i et behandlingsløp, kan du ta opp eventuelle spørsmål om dokumentet i neste konsultasjon.

Ønsker du innsyn i dokumenter som er unntatt fra visning på nett, kan du kontakte behandlingsstedet og be om å få tilsendt journalen på papir. Henvendelsen må være skriftlig. I brevet kan du spesifisere hvilket dokument det gjelder.

Behandlingsstedet vurderer din rett til innsyn i henhold til Pasient og brukerrettighetsloven §5.1.

Sperre journalen for helsepersonell i Helse Sør-Øst

Ønsker du å sperre journalen din slik at bestemte helsepersonell ikke får tilgang til den, må du ta kontakt med det sykehuset du fikk behandling ved.

Feil, retting og sletting

Feil kan forekomme

Pasientjournalen din består av mange ulike typer dokumenter. Noen av disse er skannet inn manuelt. Det betyr at vi aldri vil kunne sikre oss helt mot at det skjer feil. Av personvernhensyn må du selv melde fra om at det er feil i din journal.

Hvis du ser andre personers opplysninger

Hvis du oppdager dokumenter som tilhører andre i din journal, må du straks ta kontakt med sykehuset per telefon, slik at feilen kan rettes opp så raskt som mulig. Telefonnummeret du skal bruke finner du her:

Melde fra om andre feil

Hvis du vil melde fra om andre feil i journalen, og rette eller slette dem, kan du sende sykehuset et brev der du gir beskjed om hva du mener er feil, og hvor du fant det.

For at sykehuset skal kunne sjekke konkrete tilfeller i journalen, må henvendelsen være skriftlig.

Hvis du allerede har samtykket til tilgangsnivå Basis+ eller høyere, vil du også ha tilgang til å melde digitalt om retting eller sletting, når denne tjenesten lanseres, uten å justere dine samtykker.

Pasientjournal er ikke det samme som kjernejournal

Pasientjournalen er en tjeneste som gir deg tilgang til din originale sykehusjournal. Du får tilgang via helsenorge.no. Der får du også tilgang til en annen tjeneste, som kalles kjernejournal.

Kjernejournalen samler viktige opplysninger om deg og gjør dem tilgjengelig både for deg og for helsepersonell. Kjernejournalen erstatter ikke journaler hos fastlege eller sykehus, men er et tillegg til dem.

Her finner du mer informasjon om kjernejournal.