Stortingsmelding: Kvalitet og pasientsikkerhet

Formålet med meldingen er å gi en overordnet beskrivelse av status og utfordringer for kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten.

Stortingsmelding 13 - Kvalitet og pasientsikkerhet
Foto: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen leverer hvert år melding til Stortinget om kvalitet og pasientsikkerhet.

Stortingsmeldingen bygger blant annet på årsmeldinger fra pasient- og brukerombudene, Statens helsetilsyn og Norsk pasientskadeerstatning. I meldingen er det pekt på gjennomgående utfordringer i helsetjenestene.

Pasient- og brukerombudene har i 2015 særlig fremhevet utfordringer knyttet til pakkeforløp for kreft, mangelfull kjennskap til pasientrettigheter blant pasienter, pårørende og helsepersonell og tilgjengelighet til fastlegene.