Naturmedisin (plantebaserte legemidler)

Naturmedisin, eller plantebaserte legemidler, har ett eller flere virkestoffer som består av plantemateriale.

Johannesurt
Foto: Shutterstock

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Plantebaserte legemidler er som oftest tabletter eller kapsler som inneholder ekstrakter, men de kan også være teer, eteriske oljer og ulike former for miksturer.​ De tradisjonelle plantebaserte legemidlene har blitt brukt mot ulike plager i en folkemedisinsk tradisjon, og det er ikke bevist at de er effektive på samme måte som legemidler som har dokumentert effekt fra utprøvinger på mennesker (kliniske studier). Kravene til farmasøytisk kvalitet skal likevel være oppfylt, og dokumentasjonen som ligger til grunn skal vise at de ikke er skadelige ved normal bruk.

​Naturlegem​idler

​​Naturlegemidler er en type legemidler hvor virkestoffet eller virkestoffene har et naturlig utspring. Virkestoffene utgjør en plantedel, dyredel, bakteriekultur, et mineral, salt eller en saltløsning som ikke omfattes av definisjonen av plantebasert legemiddel. 

Naturlegemidler er godkjent og merket med «Naturlegemiddel godkjent av Statens legemiddelverk». Det finnes per i dag ingen slike naturlegemidler på markedet i Norge, men eksempler på produkter som er godkjent som naturlegemidler i Sverige, er fiskeoljeprodukter og melkesyrebakterier. 

Råd om bruk av naturlegemidler

​Du bør snakke med legen din dersom du bruker plantebaserte legemidler eller kosttilskudd samtidig med andre legemidler. Legen kan gi deg råd ut fra ved å vurdere hvilke legemidler du bruker og om du har spesielle helseproblemer som du må ta hensyn til.

Kan gravide og ​​​ammende bruke plantebaserte legemidler?

Vi mangler som regel grunnlag for å si om det er trygt for gravide og ammende å bruke slike produkter. Noen urter kan være skadelige, og plantebaserte legemidler bør kun brukes etter råd fra lege.

Kan barn bruke tradisjonelle p​​lantebaserte legemidler?

Pakningsvedlegget som følger med i pakningen forteller tydelig hvilke aldersgrupper som legemidlet er godkjent for. Noen plantebaserte legemidler kan også brukes av barn dersom det er undersøkt at dette er trygt i kliniske studier og gjennom lang brukstradisjon. I noen tilfeller er legemidlet bare godkjent til bruk hos voksne, det vil si fra 18 år og oppover fordi vi mangler informasjon som kan bekrefte at produktet er trygt å bruke for barn.

Unngå plantebaserte legemidler før operasjoner

Ikke bruk slike midler 1-2 uker før en operasjon fordi produkter med urter kan påvirke blødninger under operasjoner. Eksempel på urter som er kjent for å gi økt blødningstid er:

 • Ginkgo biloba
 • Ginseng
 • Johannesurt
 • Ingefær 

Bivirkninger og uheldige kombinasjoner med andre legemidler

Produkter kan ha uheldige effekter selv om de kommer fra naturen. Som oftest er bivirkningene av plantebaserte produkter milde. De fleste matvarer kan gi lette mageplager eller allergiske reaksjoner, og det gjelder også plantebaserte legemidler.

Mange urter har vært brukte gjennom århundrer, men likevel kan uventede effekter oppstå. En viktig grunn til det er at folk bruker langt mer medisiner enn tidligere. Rapporteringen av bivirkninger for denne typen produkter har vært mangelfull. Derfor vet vi mindre om bivirkninger av plantebaserte legemidler enn vi vet om andre legemidler.

Utsatte grupper

Enkelte plantebaserte legemidler har flere bivirkninger enn andre, og noen grupper av pasienter er mer utsatt for bivirkninger enn andre: Barn, gravide, eldre og personer med spesielle helseproblemer.

 Har du spesielle helseproblemer, kan du være mer utsatt for alvorlige bivirkninger ved bruk av plantebaserte legemidler og liknende produkter (naturmidler, helsekostpreparater, etc.). Dette gjelder personer med:
allergier

 • alvorlige sykdommer
 • nedsatt nyrefunksjon
 • nedsatt leverfunksjon
 • transplantasjoner
 • høy alder (eldre) 

Kombinasjoner du bør unngå

Det finnes lite informasjon om hvilke legemiddel som ikke bør brukes i kombinasjon med plantebaserte legemidler eller kosttilskudd. Vi vet likevel nok til å kunne gi noen generelle råd. Eksempler på kombinasjoner du bør unngå:

 • Inntak av grønne grønsaker eller mye hvitløk, plantebaserte produkter med ginkgo biloba, tranebær etc. kan påvirke effekten av det blodfortynnende legemidlet Marevan.
 • Grapefruktjuice kan også påvirke hvordan leveren omdanner mange legemidler slik at de ikke skilles ut like fort og effekten blir sterkere. Det mest kjente eksemplet er kalsiumantagonister som brukes for å redusere blodtrykket, men også andre legemidler som statiner og immunosuppresiver kan få forsterket effekt.

Johannesurt (prikkperikum) er den urten vi vet mest om når det gjelder effekt på andre legemidler, men også andre plantebaserte legemidler, matvarer, helsekostprodukter, alkohol og andre stoffer fra naturen påvirker effekten av enkelte typer legemidler.

Johannesurt i kombinasjon med andre legemidler

Johannesurt-preparat påvirker hvordan leveren omdanner mange legemidler. Johannesurt bør derfor som hovedregel ikke kombineres med andre legemidler. Interaksjoner er på samme måte som bivirkninger også avhengig av dosen. Faren er betydelig redusert dersom du tar svært lave doser av ekstrakter av johannesurt med lite virkestoff. Risikoen varierer mellom ulike produkter, men vær alltid forsiktig med å kombinere legemidler og johannesurt-preparater.

Disse legemidlene er kjent for å få redusert virkning i kombinasjon med johannesurt:

 • Immunosuppressive midler (ciclosporin, tacrolimus).
 • Blodfortynnende legemidler (warfarin).
 • HIV-midler (f eks saquinavir, nevirapine).
 • Digoxin
 • Teofyllin
 • Litium
 • Epilepsimedisiner
 • Prevensjonsmidler (p-piller, p-stav, p-plaster, p-injeksjon). Bruk av johannesurt sammen med p-piller kan medføre gjennombruddsblødninger og graviditet.

Johannesurt kan ø​​ke effekten av noen legemidler

Noen antidepressive legemidler (serotoninreopptakshemmere, SSRI'er) og middel mot migrene (triptaner) kan gi en forsterket effekt, og alvorlige bivirkninger kan oppstå.

Kilder til informasjon om plantebaserte legemidler

​Informasjon om riktig bruk finner du i pakningsvedlegg og preparatomtaler, monografier og nettstedene til Mattilsynet og nalt informasjonssenter for alternativ behandling.

Pakningsvedlegg og prepar​​​atomtale

Du finner informasjon i pakningsvedlegget som ligger inni pakningen hos alle godkjente legemidler. Pakninger med naturlegemidler og plantebaserte legemidler skal merkes på samme måte som andre legemidler. Du kan også lese preparatomtalen i vår database for legemidler. Finner du ikke svar på dine spørsmål, ta kontakt med lege eller farmasøyt på apotek.

Andre kilder

Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling (Nifab) er en informasjonskanal for publikum og nettsiden henvender seg til brukere av alternativ medisin. Nettsiden deres gir informasjon om ulike behandlingsformer, aktuelle urter og regelverk som gjelder kosttilskudd og plantebaserte legemidler.

Matportalen (Mattilsynets publikumsside) er et annet nyttig nettsted med informasjon om plantebaserte naturprodukt som markedsføres som kosttilskudd. Du finner også informasjon om kosttilskudd på Mattilsynes nettsted.

Monografier er dokumenter med en grundig, vitenskapelig vurdering av legemidler. Søk i monografier på nettsidene til det europeiske lemiddelverket EMA