Gradvis gjenåpning

Norske myndigheter har lagt opp til en kontrollert og trinnvis gjenåpning av samfunnet og en plan for justering av koronatiltakene.

Foto: Kasto80 / Mostphotos
Det er helt avgjørende at vi fortsatt følger helsemyndighetenes råd om å holde avstand, vaske hendene og holde oss hjemme når vi er syke. Skal vi kunne fortsette gjenåpningen av samfunnet må vi være ekstra nøye for at vi fortsatt skal ha kontroll på smittesituasjonen.

Tiltakene vi har gjennomført i fellesskap har hatt god effekt, og derfor er samfunnet åpnet trinnvis fram mot sommeren. 
For full oversikt over myndighetenes tiltak våren 2020 se tidslinje på regjeringen.no.

Vi må fortsatt holde avstand og ha god håndhygiene

I virksomheter som gjenåpner skal egne standarder for smittevern følges. Utenfor disse virksomhetene er det viktig at alle fortsetter å følge de grunnleggende rådene for smittevern og holder god avstand til andre og vasker hendene jevnlig.

Når vi er sammen i private lag, bør vi ikke være mer enn 20 personer samlet, og vi bør holde en avstand på minst én meter mellom oss, og mer der det er mulig. Rådet om avstand gjelder ikke for personer som lever sammen til vanlig eller som er dine nærmeste. Hvem som er «dine nærmeste» bestemmer du selv, men det bør ikke være for mange, og det bør være de samme over tid.

Tidslinje for gradvis gjenåpning av samfunnet

Vi har i fellesskap fått kontroll på smittespredningen. Derfor velger regjeringen å lette på de strenge tiltakene. Målet har vært å åpne flest mulig aktiviteter og virksomheter før sommeren, forutsatt at vi fortsatt har kontroll på smittesituasjonen.

15. juli vil nye reiseråd og regler for reisekarantene gjelde:

 • Du kan reise til områder i Schengen og EØS med et akseptabelt smittenivå uten å måtte gjennomføre reisekarantene når du kommer tilbake til Norge. Folkehelseinstituttet (FHI) har fastsatt smittekriteriene. FHI vil oppdatere oversikt over hvilke områder dette gjelder fra 10. juli og blir oppdatert minimum hver 14. dag.
 • Det betyr at det vil være mulig å dra til flere land i Europa. Dette skjer gjennom at det gjøres unntak fra dagens globale reiseråd for enkelte land. Hvilke land og områder det åpnes for vil være avhengig av smittesituasjonen.

15. juni ble følgende endret:

 • Treningssentre, badeland og svømmehaller åpnes for publikum, forutsatt at forsvarlige smitteverntiltak kan gjennomføres. Se retningslinjer hos Helsedirektoratet.
 • Det gis fritak fra reisekarantene for reisende som ankommer Norge fra områder i Norden med lav smittespredning.
 • Det åpnes for arrangementer på offentlig sted med opptil 200 personer. Det er unntak fra regelen om minst én meters avstand for:
  • spillere og støtteapparat ved gjennomføring av seriekamper i toppfotball (fotballserier) som Norges Fotballforbund har besluttet er klare til å følge forbundets smittevernprotokoller utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet
  • utøvende kunstnere ved gjennomføring av kulturaktiviteter i regi av en profesjonell aktør og toppidrettsutøvere ved gjennomføring av idrettsarrangement
  • barn og unge under 20 år som deltar på sommerskole, sommerleir, aktivitetsleir, kulturskole, leirskole, skoleavslutning og andre skolelignende fritids- eller ferietilbud, samt de som står for arrangementet.

Virksomheter og arbeidsplasser

Arbeidsgivere bør sikre at de ansatte kan holde en avstand på minst én meter i hele arbeidstiden. I områder av landet der de ansatte er avhengig av å bruke offentlig transport, oppfordres arbeidsgivere å legge til rette for hjemmekontor og elektronisk møtevirksomhet i så stor grad som mulig, med fysisk tilstedeværelse på arbeidsplassen bare når det er nødvendig. Dette gjelder særlig i Oslo-området og i andre byer med press i kollektivtrafikken.

Det er publisert en veileder for bruk av hjemmekontor som virkemiddel for å redusere smitte av covid-19, og råd for tilrettelegging av arbeidsplasser.

Virksomheter hvor det er én-til-én-kontakt, som for eksempel frisør, hudpleie, massasje og føreropplæring, kan holde åpent hvis krav om smitteverntiltak følges.

Det er utarbeidet en smittevernveileder for smittevernfaglig forsvarlig drift i virksomheter med én-til-én-kontakt som frisører, kroppspleie mv. I veilederen gis det råd om hvordan virksomheter på en forsvarlig måte kan ivareta smittevernet og forebygge spredning av covid-19. Målet er å beskytte kunder og ansatte og begrense smittespredning.

Virksomheter hvor helsepersonell som tannleger, fysioterapeuter, psykologer og andre har én-til-én-kontakt, kan møte pasientene sine ansikt til ansikt, forutsatt at en bransjestandard for smittevern blir fulgt.


Veilederen gjelder også for tannhelsepersonell, men disse har i tillegg fått utarbeidet egne anbefalinger for tannhelsetjenesten.

Idrett, kultur og arrangementer

Barne- og ungdomsidrett

 • Fra 1. juni ble det åpnet for trening i barne- og ungdomsidretter for unge til og med 19 år. Barn og unge kan trene innendørs og utendørs uten å holde en meter avstand i grupper på inntil 20 personer. Dette gjelder idretter som for eksempel håndball, fotball og andre lagidretter.
 • Barne- og ungdomsidretter med tett én-til-én-kontakt mellom utøverne, slik som kampsport, bryting, pardans og tilsvarende, kan gjenoppta treninger for barn og unge så lenge antall treningspartnere begrenses til et fåtall faste.
 • Unntaket fra anbefalingen om én meters avstand gjelder kun for trening og idrettsaktiviteter. For idrettsarrangementer, som kamper, cuper og stevner, gjelder krav om minst én meters avstand og inntil 200 personer. Antallet ble 15. juni økt fra maksimalt 50 personer.
 • Fra 1. august gis det unntak fra avstandskravet ved gjennomføring av konkurranser der alle deltakerne er under 20 år og aktiviteten ikke kan utføres som normalt dersom en skal overholde avstandskravet til enhver tid. Åpningen forutsetter at smittesituasjonen på det tidspunktet tillater det. Se pressemelding fra regjeringen.

Kultur og idrett

 • Idrettsaktiviteter kan gjennomføres når Helsedirektoratets anbefalinger om avstand og grupper følges.
 • Det er utarbeidet en smittevernveileder for idretten som gir råd om hvordan idrettslag og foreninger kan ivareta smittevernet og forebygge korona-smitte. Idrettslagene og foreningene er selv ansvarlige for at de ulike aktivitetene gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.
 • Treninger og organisert idrett kan gjennomføres for inntil 20 personer som holder minst én meter avstand.
 • Idrettshaller kan åpne, og det er ikke lenger forbud mot å bruke garderobene i hallene.
 • Korps, kor, band og orkester kan gjennomføre musikkøvelser i tråd med Veileder for smittevern for musikkøvelser.

Arrangementer

 • Det er tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 200 personer fra 15. juni. Det forutsetter at det er en ansvarlig arrangør og at deltakerne kan holde minst én meter avstand til personer som de ikke bor sammen med. Det samme gjelder arrangement i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert i hotellfasiliteter, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller. 
 • Arrangementet kan gjennomføres selv om kravet til én meters  avstand ikke kan overholdes for:
  • utøvende kunstnere ved gjennomføring av kulturaktiviteter i regi av en profesjonell aktør, og toppidrettsutøvere ved gjennomføring av idrettsarrangement 
  • spillere og støtteapparat ved gjennomføring av seriekamper i toppfotball
  • barn og unge under 20 år som deltar på sommerskole, sommerleir, aktivitetsleir, kulturskole, leirskole, skoleavslutning og andre skolelignende fritids- eller ferietilbud, samt de som står for arrangementet.
 • Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangement på offentlig sted skal ikke regnes inn i det maksimale antallet deltakere som kan være på arrangementet.
 • I private sammenhenger kan vi nå være maksimalt 20 personer samlet, så lenge vi holder én meter avstand mellom oss.

Unntaket fra avstandskravet er kun gjeldende for personer som ikke er i karantene eller isolasjon. Det kan ikke gjøres unntak fra avstandskravet for publikum eller tilskuere ved arrangementet.

Ved unntak fra avstandskravet ved arrangementer for barn og unge under 20 år, som anses som et skolelignende tilbud anbefales det at deltakerne holder seg til en fast gruppe/kohort som ikke blandes med andre grupper.

For andre arrangementer for barn og unge utover skoleliknende tilbud gjelder kravet om minst én meters avstand til personer utover de nærmeste.

Det er viktig å understreke at unntakene kun gjelder under pågående aktivitet, og det er viktig at utøverne forholder seg til de andre til enhver tid gjeldende smittevernråd.

Hva menes med arrangement og offentlig sted?

I følge covid-19-forskriften er det følgende:
 • Med arrangement menes:
  • idrettsarrangement, inkludert stevne, cup og kamp, men ikke organisert idrettsaktivitet i form av trening
  • kulturarrangement, inkludert konsert, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino
  • andre arrangementer, inkludert seminarer, varemesser, midlertidige markeder, bursdager, bryllup, begravelser, religiøse samlinger og lignende. Loppemarkeder til inntekt for frivillige organisasjoner omfattes ikke.
 • Med offentlig sted menes et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes.

Utenlandsreiser

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Rådet gjelder fram til 20. august 2020. 

Fra 15. juni ble det gjort unntak for områder i Norden med lav smittespredning. Se hvilke områder i Norden det gjelder hos Folkehelseinstituttet (FHI).

Fra 15. juli blir det unntak for områder i Schengen og EØS med lav smittespredning. Oversikt over hvilke land i Schengen og EØS som unntas fra karanteneplikt blir presentert av FHI den 10. juli.

Reiserådene skal redusere faren for at personer bosatt i Norge blir smittet i utlandet og at smittede personer kommer til Norge.

Det gis unntak fra karanteneplikten i seks måneder for personer som har gjennomgått covid-19.

Se egen artikkel om reiser for mer informasjon.

Besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner

Helsedirektoratet har publisert en anbefaling for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner under covid-19-pandemien. Her finner du nærmere informasjon om detaljer og vurderingskriterier for gjennomføring av besøk.

Det skal så langt som mulig legges til rette for besøk på sykehus, sykehjem eller andre helse- og omsorgsinstitusjoner. Besøkene skal vurderes og avtales i forkant, og de skal registreres.

Vurderingen går ut på at hver enkelt person sitt behov for besøk veies opp mot risiko for smittespredning, risiko for alvorlig forløp av covid-19 hos den enkelte, lokal smittesituasjon og institusjonen sin kapasitet til å gjennomføre besøk. Alle besøk skal skje i tråd med nasjonale smittevernanbefalinger.

Institusjonen skal i særlig grad legge til rette for besøk når det er et barn som er pasient, beboer eller pårørende.

Alle besøk bør registreres slik at helsemyndigheter kan drive smittesporing dersom det blir et behov for det.