Trygghetsalarm

Eldre, funksjonshemmede og andre som kan ha behov for å tilkalle hjelp, kan søke om å få tildelt trygghetsalarm.

Trygghetsalarm er et tilbud til ​eldre, funksjonshemmede og andre som bor alene og føler seg utrygge.
Foto: Johnér Bildbyrå AB

Trygghetsalarmen er en liten radiosender med en alarmknapp som, for eksempel kan bæres i et kjede rundt halsen. Trygghetsalarmen er knyttet til en vaktsentral, som formidler kontakt videre til hjemmesykepleien. Vaktsentralen eller kommunens personell rykker ut hele døgnet hvis alarmen går.

Hvem kan få trygghetsalarm

Det er ingen lovfestet rett til å få trygghetsalarm. Kommunen kan, i samarbeid med den enkelte pasient eller bruker, vurdere om trygghetsalarm vil være en hensiktsmessig del av tjenestene.

Ved vurderingen av om du skal få trygghetsalarm vil kommunen ofte se på om det foreligger:

  • Sykdom eller tilstand som medfører akutt behov for hjelp
  • Reell fare for fall
  • Problemer knyttet til utrygghet og engstelse

Hvordan søke om trygghetsalarm

Hvis du har behov for trygghetsalarm kan du søke kommunen din om det. Du finner informasjon om hvordan du søker på kommunens hjemmeside eller ved å henvende deg til kommunen.

Når du har søkt, har kommunen plikt til å gi deg en skriftlig avgjørelse (enkeltvedtak) enten du får innvilget trygghetsalarm eller ikke. Hvis du får avslag på søknaden din, skal dette også begrunnes i et enkeltvedtak. Du skal også få informasjon om hvordan du klager og klagefrist.

Klageadgang

Hvis du får avslag på søknaden din, kan du klage. Kommunen skal gi veiledning i hvordan du kan klage.

Klagen skal sendes til kommunen, som skal vurdere saken på nytt. Dersom kommunen ikke tar klagen til følge, blir saken sendt videre til fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Det finnes pasient- og brukerombud i alle fylker. Der kan du henvende deg dersom du har behov for råd, veiledning og informasjon om rettigheter som bruker eller pårørende.