Støttekontakt

En støttekontakt hjelper en annen person gjennom sosialt samvær og ulike aktiviteter. Hvis du ønsker å få en støttekontakt, ta kontakt med kommunen der du bor.

Støttekontakt er en person som hjelper et annet menneske å ha et sosialt liv, eksempelvis ved å dra på kafé.
Foto: Johnér Bildbyrå AB

Tilbudet skal hjelpe ham/henne til å bli mer trygg på seg selv, takle ulike livssituasjoner bedre og omgås andre mennesker i større grad.

Støttekontakten kan komme på besøk hjemme, bli med på kafé, kino, idrettstilstelninger eller andre sosiale aktiviteter.

Hvem kan få støttekontakt?

Barn og voksne som har behov for å få hjelp til å ha et sosialt liv og en meningsfull fritid kan søke sin kommune om å få støttekontakt.

Alle kommuner har en plikt til å ha støttekontaktordning. For å få støttekontakt må du ha et behov som er av en slik art at den det gjelder har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen. I samarbeid med deg vil kommunen avklare om du kan få støttekontakt.

Det er gratis å motta støttekontakt, men du må selv regne med å dekke dine egne utgifter mens du er sammen med støttekontakten, som for eksempel inngangspenger til svømmehall, kinobillett, mat osv.

Støttekontakt kan gis individuelt eller i grupper.

Eksempler på andre begreper som brukes om støttekontaktordningen kan være fritidskontakt, treningskontakt eller tilrettelegger.

Hvordan søke om støttekontakt

​Hvis du har behov for støttekontakt, kan du søke kommunen din om det. Du finner informasjon om hvordan du søker på kommunens hjemmeside eller ved å henvende deg til kommunen.

Når du har søkt, har kommunen plikt til å gi deg en skriftlig avgjørelse (enkeltvedtak) enten du får innvilget støttekontakt eller ikke.

Hvis du får avslag på søknaden din, skal dette også begrunnes i et enkeltvedtak. Du skal også få informasjon om hvordan du klager og klagefrist.

Klageadgang

​Hvis du ikke er forøyd med vedtaket du har fått, kan du klage. Dette gjelder både dersom du er uenig i antall timer du har fått, eller du har fått avslag på søknaden din. Da skal kommunen gi veiledning i hvordan du kan klage.

Klagen skal sendes til kommunen, som skal vurdere saken på nytt. Dersom kommunen ikke tar klagen til følge, blir saken sendt videre til fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Det finnes pasient- og brukerombud i alle fylker. Der kan du henvende deg dersom du har behov for råd, veiledning og informasjon om rettigheter som bruker eller pårørende.