Psykisk helsearbeid i kommunen

Det psykiske helsearbeidet i kommunen skal bidra til å fremme selvstendighet og tilhørighet hos mennesker med psykiske vansker eller lidelser. Det skal styrke deres evne til å mestre eget liv.

Kommunens psykiske helsearbeid skal hjelpe de med psykiske vansker eller lidelser.
Foto: iStockphoto

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Psykiske vansker og lidelser kan ramme mennesker i alle aldersgrupper og lag av befolkningen. Hvordan problemene viser seg, varierer fra person til person, avhengig av livssituasjon og omfanget av problemet. Hvordan den enkelte mestrer hverdagen, trives og fungerer i forhold til andre mennesker, virker også inn.​

Dersom du opplever psykiske vansker, er det i kommunen flere instanser du kan kontakte for å få hjelp og støtte videre. Familie og pårørende kan også ta kont​akt.​

En rekke tilbud i kommunene

I tillegg til fastlegen, psykisk helsetjeneste, helsestasjon og skolehelsetjenesten  har kommunene bygd opp en rekke tilbud til både barn, unge og voksne med psykiske vansker eller lidelser. Dette kan for eksempel være oppsøkende team, ulike behandlingstilbud, personlig assistanse, samtalegrupper, væresteder og ulike botilbud med individuelle tjenester.

Flere kommuner har, som en viktig del av kommunens helhetlige tjenestetilbud, etablert brukernære lavterskel helsetilbud, for lettere å nå de som trenger hjelp.

Stadig flere har psykologer ansatt i kommunens helse- og omsorgstjeneste, som gir tilbud om kortvarig behandling av lette og moderate psykiske vansker og lidelser. 

Tilbudet «Rask psykisk helsehjelp» – prøves ut i enkelte  kommuner, og tilbyr veiledet selvhjelp og kognitiv terapi for personer med ulike angstproblemer, og/eller depresjon av lett til moderat grad.

Psykologtilbudet i kommunen og “Rask psykisk helsehjelp“ skal være gratis. Stadig flere kommuner har også etablert frisklivssentral, som også kan tilby depresjonsmestringskurs og søvnkurs.

Barn og unge

Fastlege, helsestasjons- skolehelsetjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) er, i tillegg til kommunal psykisk helsetjeneste, sentrale aktører i det kommunale psykiske helsearbeidet for barn og unge.

Ca. 50 prosent av landets kommuner, og nesten alle de store byene, har etablert integrerte kommunale tjenester for barn og unge, ofte i form av samarbeidsmodeller som «familiens hus» eller «familiesenter». Et familiesenter er en lokalt forankret tverrsektoriell og tverrfaglig enhet, hvor barn og familier i risiko skal kunne motta hjelp og støtte uten å gå veien om henvisning og ventelister. 
Mange kommuner har etablert gode nettsider med oversikt over hvor den enkelte kan få hjelp. Kommunen skal drive forebyggende arbeid, og gi befolkningen et dekkende, faglig forsvarlig og effektivt tjenestetilbud med utgangspunkt i lokale forhold.

Hvorvidt du betaler egenandel, er avhengig av hvilken tjeneste du mottar.​​​