Kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner

Kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner er døgnbaserte botilbud med helsefaglig bemanning.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Etter forskrift om helse- og omsorgsinstitusjoner faller følgende institusjoner inn under det kommunale institusjonsbegrepet:

  • Institusjon med heldøgns helse- og omsorgstjenester for barn og unge under 18 år som bor utenfor foreldrehjemmet som følge av behov for tjenester (barnebolig), herunder avlastningsboliger

  • Institusjon med heldøgns helse- og omsorgstjenester for rusavhengige​

  • Aldershjem

  • Sykehjem

  • Døgnplasser som kommunen oppretter for å sørge for tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Det er i utgangspunktet kommunen selv som bestemmer om en bolig skal anses som en av disse kommunale institusjonene.​

Hvem kan søke om plass på kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner

Personer med behov for et døgnbasert tilbud med helsefaglig bemanning kan søke om plass på kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner. 

Kommunen har plikt til å tilby døgnbasert botilbud på helse- og omsorgsinstitusjoner. Kommunen vurderer bistandsbehovet, og skal i samarbeid med den enkelte pasient eller bruker, avgjøre om det skal tilbys tjenester i form av botilbud på kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner.​

​Hvordan søke om opphold på kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner

Den som har behov for helse- og omsorgstjenester, og ønsker vedtak om plass på en kommunal helse- og omsorgsinstitusjon, kan søke sin kommune om dette. I søknadsprosessen er det en fordel å være tydelig og detaljert når man beskriver sine behov.

Søknadsprosessen vil en finne informasjon om på kommunens hjemmeside på internett eller ved å henvende seg til kommunen. Ta kontakt med din kommune for nærmere veiledning.

Beslutter kommunen å gi søkeren opphold på kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner, skal det lages en skriftlig avgjørelse (enkeltvedtak) som beskriver omfang, varighet og hvordan tjenesten organiseres. Også avslag skal skje i form av et enkeltvedtak som begrunner kommunens beslutning. Det skal opplyses om klageadgang og klagefrist.

Klageadgang

Kommunens avgjørelse om plass på kommunal helse- og omsorgsinstitusjon kan påklages. Dette gjelder både dersom man er uenig i omfanget av de tjenester man tilbys eller man har fått avslag på søknad om plass. Kommunen skal da gi veiledning i hvordan det kan klages.

Klagen sendes til kommunen, som skal vurdere saken på nytt. Dersom kommunen ikke tar klagen til følge sendes saken videre til fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Det finnes pasient- og brukerombud i alle fylker. Dit kan man henvende seg dersom man har behov for råd, veiledning og informasjon om rettigheter som bruker eller pårørende.​