Omsorgsbolig / kommunal bolig

Kommuner leier ut boliger til personer som ikke kan ivareta sine interesser på det private boligmarkedet på grunn av alder, funksjonshemminger eller andre årsaker.

Kommunal bolig gir mulighet for at flere kan klare seg selv.

Foto: Johnér Bildbyrå AB

Omsorgsboliger eller kommunale boliger kan for eksempel være boliger med særlige tilpasninger eller livsløpsstandard for personer som trenger en tilpasset bolig for å kunne klare seg selv. Du må betale husleie for omsorgsboliger eller kommunale boliger, men det er mulig å søke om bostøtte fra Husbanken. Kommunen der du bor kan hjelpe deg med å søke om slik bostøtte hvis du trenger det. Hvis du også har behov for andre tjenester i hjemmet, må du søke kommunen om dette i tillegg.

Botilbudene kan ha forskjellige navn i de ulike kommuner. Ta kontakt med kommunen der du bor for nærmere informasjon.

Ingen har rett til kommunal bolig, men kommunene har et ansvar for å medvirke til å skaffe boliger til vanskeligstilte.  Kommunen vil på bakgrunn av behovene dine vurdere om du får tilbud om kommunal bolig eller ikke.

​Hvordan søke om omsorgsbolig/ kommunal bolig

Hvis du har behov for omsorgsbolig eller kommunal bolig, kan du søke kommunen din om det. Du finner informasjon om hvordan du søker på kommunens hjemmeside eller ved å henvende deg til kommunen.

Når du har søkt, har kommunen plikt til å gi deg en skriftlig avgjørelse (enkeltvedtak) enten du får innvilget omsorgsbolig eller kommunal bolig eller ikke. Hvis du får avslag på søknaden din, skal dette også begrunnes.

Klageadgang

Hvis du ikke er forøyd med vedtaket du har fått, kan du klage. Da skal kommunen gi veiledning i hvordan du kan klage. Klagen skal sendes til kommunen.

Det finnes pasient- og brukerombud i alle fylker. Der kan du henvende deg dersom du har behov for råd, veiledning og informasjon om rettigheter som bruker eller pårørende.