Dagtilbud

Et dagtilbud inneholder ulike aktiviteter som kan bidra til en meningsfull hverdag med sosialt samvær og trygghet.

Dagtilbud kan bestå av ulike aktiviteter som skal bidra til en meningsfull hverdag.
Foto: Johnér Bildbyrå AB

Kommunen har ingen lovfestet plikt til å gi deg et dagtilbud. Kommunen vurderer bistandsbehovet, og skal i samarbeid med den enkelte pasient eller bruker, vurderer om dagtilbud vil være en hensiktsmessig tjeneste.

​Hvem kan få dagtilbud

Dagtilbud er først og fremst beregnet for personer som har behov for aktiviteter på dagtid. Dette kan for eksempel være på grunn av ensomhet, som ledd i rehabilitering eller avlastning av pårørende.

Hvordan søke om dagtilbud

Hvis du har behov for dagtilbud, kan du søke kommunen din om det. Du finner informasjon om hvordan du søker på kommunens hjemmeside eller ved å henvende deg til kommunen. Kommunen kan gi deg informasjon om hvilke dagtilbud som finnes i din kommune.

Når du har søkt, har kommunen plikt til å gi deg en skriftlig avgjørelse (enkeltvedtak) enten du får innvilget dagtilbud eller ikke. I vedtaket skal det stå hvilket tilbud du har fått. Hvis du får avslag på søknaden din, skal dette også begrunnes i et enkeltvedtak.  Der skal du også få informasjon om hvordan du klager og klagefrist.

Klageadgang

​Hvis du ikke er forøyd med vedtaket du har fått, kan du klage. Dette gjelder både dersom du er uenig i omfanget av dagtilbudet eller du har fått avslag på søknad om dagtilbud. Da skal kommunen gi veiledning i hvordan du kan klage.
Klagen skal sendes til kommunen, som skal vurdere saken på nytt. Dersom kommunen ikke tar klagen til følge, blir saken sendt videre til fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Det finnes pasient- og brukerombud i alle fylker. Der kan du henvende deg dersom du har behov for råd, veiledning og informasjon om rettigheter som bruker eller pårørende.

​​