Hjelp til deg med rusmiddelproblemer

Rusmiddelproblemer kan ramme mennesker i alle aldersgrupper og lag av befolkningen. Henvend deg til enhet for rusarbeid i kommunen eller til fastlegen hvis du trenger hjelp med et rusmiddelproblem.

Kommunens helse- og omsorgstjeneste, enhet for rusarbeid, kan kontaktes for råd og veiledning i forbindelse med rusmiddelproblemer.

Rusarbeidet kan være organisert forskjellig i ulike kommuner. Noen steder er rustjenestene plassert i NAV, andre steder i egen rustjeneste eller i en felles rus- og psykisk helsetjeneste. Hvorvidt du betaler egenandel, er avhengig av hvilke tjenester du mottar.

Noen kommuner har også tilbud til familie og pårørende av mennesker med rusproblemer.

Hjelp i din kommune

​Kommunen skal gi hjelp til å mestre utfordringer knyttet til rusmiddelbruk. De kan tilby tiltak som:

  • behandlings- og rehabiliteringstjenester
  • praktisk bistand og opplæring
  • plass i institusjon
  • økonomisk stønad og arbeidsrettede tiltak
  • tilbud om midlertidig bolig
  • medvirke til å skaffe bolig for vanskeligstilte på boligmarkedet.

Henvisning til spesialisert rusbehandling

Både kommunens sosialtjeneste, helse- og omsorgstjeneste og lege kan henvise til tverrfaglig spesialisert rusbehandling i spesialisthelsetjenesten (TSB), enten behovet er poliklinisk behandling, institusjonsbehandling eller legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

Institusjonsbehandling for mennesker med rusmiddelproblemer

Kommunene skal tilby institusjonsplass ved kommunal helse- og omsorgsinstitusjon dersom det er behov for det, og kan stille kommunal garanti for opphold ved private institusjoner som gir heldøgns helse og omsorgstjenester for mennesker med rusmiddelproblemer.

Institusjonsbehandling i spesialisthelsetjenesten

Institusjonsbehandling kan gis av helseforetakets egne institusjoner eller i private behandlingsinstitusjoner som har avtale med helseforetaket.

Oppfølging i forbindelse med behandling og institusjonsopphold

Kommunen skal følge opp personer med rusproblemer under poliklinisk behandling og både før, under og etter behandling i institusjon, enten rusarbeidet er organisert i en egen enhet eller i NAV.

Kommunen og spesialisthelsetjenesten skal i samarbeid legge til rette for at overgangen fra behandling til etablering i kommunen blir best mulig og at bruker får tilgang til de tjenestene han eller hun har behov for, for å kunne leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.

Ungdom og rusmidler

Utprøving av rusmidler i ungdomstiden er svært vanlig.

Om du er bekymret for ungdom som eksperimenterer med rusmidler, kan du kontakte kommunen som er ansvarlig for forebygging av rusproblemer, eller du kan snakke med barneverntjenesten, skolen, fritidsklubber mm.

Det finnes mange gode nettsteder som gir informasjon om ulike typer rusmidler og som kan gi råd og veiledning både til deg som er ung selv, og/eller til foreldre og pårørende.

RUStelefonen (tlf. 08588) er en råd-, veiledning- og informasjonstjeneste om rusmiddelproblematikk. Profesjonelle veiledere gir råd og kvalitetssikret informasjon om rusmidler, rusbruk og rett hjelpetiltak der hvor du bor.

Nettsiden Ung.no, som er en offentlig informasjonstjeneste for ungdom, tar også for seg rusmiddelproblematikk. Her finnes også linker til andre nettsider som kan være til hjelp.

Behandling og ventetider