Helfo sine bidragsordningar

Du kan i enkelte tilfelle få delvis dekt utgifter til legemiddel på kvit resept gjennom den såkalla bidragsordninga. Du kan mellom anna få delvis dekt utgifter til IVF-behandling, prevensjonsmiddel til unge kvinner og medisinsk forbruksmateriell.

Foto: Morten Rakke / Helfo

Bidragsordninga for reseptpliktige legemiddel blei avvikla 1. januar 2018.

Overgangsordning for legemiddel på kvit resept

Bidragsordninga for reseptpliktige legemiddel på kvit resept er avvikla. Berre dei som fekk utbetalt refusjon etter bidragsordninga for legemiddel kjøpt i 2017, kan få bidrag etter en overgangsordning.

Overgangsordninga gjeld i 2018 og 2019, og berre for dei legemidla det allereie er utbetalt refusjon for. For å få utbetalt refusjon for kjøp i 2019 må du ha fått utbetalt refusjon for kjøp i 2018. Legemidlet må framleis være omfatta av ordninga.

Dersom du har krav på refusjon etter overgangsordninga, sender du ein søknad til Helfo på vanleg måte (sjå avsnittet «Send søknad digitalt til Helfo»).

Andre bidragsformål blir ikkje ramma av endringa.

Kva inngår i bidragsordninga?

Helfo yter i enkelte tilfelle bidrag til utgifter til helsetenester som elles ikkje blir dekte av folketrygda eller andre lover. Kva tenester dette er, går fram av rundskriv til folketrygdlova § 5-22. 

Når du har betalt ein viss sum over 1891 kroner i 2019 (1858 kroner i 2018) i eit kalenderår, kan du sjølv søkje til Helfo om å få dekt 90 prosent som overstig denne summen (eigenbetalinga). Kor stor denne summen er, varierer frå bidragsområde til bidragsområde. 

Desse områda er ein del av bidragsordninga

Du får berre bidrag til legemiddel du allereie har fått bidrag for.

Du kan framleis få bidrag til legemiddel ved infertilitetsbehandling og prevensjonsmiddel for kvinner mellom 16 og 22 år.

Spesielle reglar for delar av bidragsordninga

Dersom du forsørgjer ektefelle (sambuar / registrert partnar) og/eller barn under 18 år, kan utgifter de har hatt i kalenderåret til bidragsformål, slåast saman. Utgiftene kan òg slåast saman dersom fleire forsørgde barn under 18 år i same familie har utgifter til bidragsformål.

Dette gjeld berre utgifter til

  • bandasjemateriell / medisinsk forbruksmateriell samt reseptfrie legemiddel til bruk i sårbehandlinga av kroniske og alvorlege sår og fistlar
  • reseptfrie salver, kremar og oljer til behandling av alvorlege og kroniske hudlidingar
  • legemiddel på kvit resept

Kvart familiemedlem sine utgifter til kvart enkelt bidragsformål oppført over, må ha nådd minstebeløpet på 1891 kroner (i 2019) før dei kan slåast saman. Familien betaler då samla berre eit minstebeløp i kalenderåret på 1891 kroner.

Dersom eit familiemedlem har utgifter til eit bidragsformål som ikkje overstig minstebeløpet, kan ikkje beløpet reknast med.

Send søknad digitalt til Helfo

Du kan søkje om å få refundert utgifter som er omfatta av bidragsordninga, ved å bruke digitalt skjema. Hugs å lese om rettar og dokumentasjonskrav for kvart enkelt bidragsformål (følg lenkene over). Les meir om digitalt skjema.

Helfo må ha teke imot søknaden og kvitteringar seinast innan 30. juni året etter at du hadde utgiftene. 

Sakshandsamingstida til Helfo er inntil åtte veker for desse sakene.

Papirskjema

Dersom du ikkje kan bruke det digitale skjemaet vårt, kan du i staden fylle ut og sende inn originale, spesifiserte kvitteringar saman med

​«Kvitteringsskjema for dekning av utgifter til legemidler/næringsmidler kjøpt på resept» (05-22.15) Bokmål | Nynorsk

til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Det kan vere lurt å ta ein kopi av originalkvitteringane før du sender dei inn.

PS: Dersom du fyller ut skjema på vegner av barn under 16 år, er det barnet sine personopplysningar du skal fylle inn. Det er derimot foreldre/føresette som skal skrive under på skjemaet.

Fullmakt ved Helfo-henvendelser

​Kontaktar du Helfo på vegne av nokon andre, må du ha fullmakt.