Helfo sine bidragsordningar

Du kan i enkelte tilfelle få delvis dekt utgifter til legemiddel på kvit resept gjennom den såkalla bidragsordninga. Du kan mellom anna få delvis dekt utgifter til IVF-behandling, prevensjonsmiddel til unge kvinner og medisinsk forbruksmateriell.

Foto: Morten Rakke / Helfo

Bidragsordninga for reseptpliktige legemiddel blei avvikla 1. januar 2018.

Nytt regelverk for legemiddel på kvit resept

Dersom du har fått utbetalt bidrag til legemiddel kjøpt i 2017, kan du få bidrag i ein overgangsperiode. Overgangsperioden gjeld i 2018 og 2019.

Vilkåra for dekning må framleis vere oppfylte. Dersom du har krav på refusjon etter overgangsordninga, sender du ein søknad til Helfo på vanleg måte (sjå avsnittet «Send søknad digitalt til Helfo»).

Andre bidragsformål blir ikkje ramma av endringa.

Kva inngår i bidragsordninga?

Helfo yter i enkelte tilfelle bidrag til utgifter til helsetenester som elles ikkje blir dekte av folketrygda eller andre lover. Kva tenester dette er, går fram av rundskriv til folketrygdlova § 5-22. 

Når du har betalt ein viss sum over 1858 kroner i 2018 (1825 kroner i 2017) i eit kalenderår, kan du sjølv søkje til Helfo om å få dekt 90 prosent som overstig denne summen (eigenbetalinga). Kor stor denne summen er, varierer frå bidragsområde til bidragsområde. 

Desse områda er ein del av bidragsordninga

Du får berre bidrag til legemiddel du allereie har fått bidrag for.

Du kan framleis få bidrag til legemiddel ved infertilitetsbehandling og prevensjonsmiddel for kvinner mellom 16 og 21 år.

Spesielle reglar for delar av bidragsordninga

Dersom du forsørgjer ektefelle (sambuar / registrert partnar) og/eller barn under 18 år, kan utgifter de har hatt i kalenderåret til bidragsformål, slåast saman. Utgiftene kan òg slåast saman dersom fleire forsørgde barn under 18 år i same familie har utgifter til bidragsformål.

Dette gjeld berre utgifter til

  • bandasjemateriell / medisinsk forbruksmateriell samt reseptfrie legemiddel til bruk i sårbehandlinga av kroniske og alvorlege sår og fistlar
  • reseptfrie salver, kremar og oljer til behandling av alvorlege og kroniske hudlidingar
  • legemiddel på kvit resept

Kvart familiemedlem sine utgifter til kvart enkelt bidragsformål oppført over, må ha nådd minstebeløpet på 1858 kroner (i 2018) før dei kan slåast saman. Ved samanslåinga kan utgiftene reknast med fullt ut, det vil seie også utgiftene opptil 1858 kroner. Familien betaler då samla berre eit minstebeløp i kalenderåret på 1858 kroner.

Dersom eit familiemedlem har utgifter til eit bidragsformål som ikkje overstig 1858 kroner, kan ikkje beløpet reknast med.

Send søknad digitalt til Helfo

Du kan søkje om å få refundert utgifter som er omfatta av bidragsordninga, ved å bruke digitalt skjema. Hugs å lese om rettar og dokumentasjonskrav for kvart enkelt bidragsformål (følg lenkene over). Les meir om digitalt skjema.

Helfo må ha teke imot søknaden og kvitteringar seinast innan 30. juni året etter at du hadde utgiftene. 

Sakshandsamingstida til Helfo er inntil åtte veker for desse sakene.

Papirskjema

Dersom du ikkje kan bruke det digitale skjemaet vårt, kan du i staden fylle ut og sende inn originale, spesifiserte kvitteringar saman med

​«Kvitteringsskjema for dekning av utgifter til legemidler/næringsmidler kjøpt på resept» (05-22.15) Bokmål | Nynorsk

til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Det kan vere lurt å ta ein kopi av originalkvitteringane før du sender dei inn.

PS: Dersom du fyller ut skjema på vegner av barn under 16 år, er det barnet sine personopplysningar du skal fylle inn. Det er derimot foreldre/føresette som skal skrive under på skjemaet.

Fullmakt ved Helfo-henvendelser

​Kontaktar du Helfo på vegne av nokon andre, må du ha fullmakt.