Rett til fastlege

Alle innbyggere som i folkeregisteret er registrert bosatt i en norsk kommune, har rett til en fastlege. Du kan velge fastlege hvis legen har ledig plass på listen sin.

Gutt hos fastlegen
Foto: Morten Rakke / Helfo

Barn under 16 år får samme fastlege som mor når foreldre har felles foreldreansvar og samme adresse. Ved delt omsorg får barnet samme fastlege som den av foreldrene som barnet deler folkeregisteradresse med.

Hvem har rett til fastlege?

Alle personer som i folkeregisteret har status som bosatt i en norsk kommune, har rett til fastlege.

Personer med D-nummer har ikke rett til fastlege. Følgende grupper med D-nummer har likevel denne retten:

  • Asylsøkere med D-nummer, og deres familie
  • NATO-personell med D-nummer, og deres familie

D-nummer er et ID-nummer, som tildeles personer som ikke fyller vilkårene for å få tildelt ordinært fødsels- og personnummer. Andre personer med D-nummer har ikke krav på fastlege, men derimot nødvendig helsehjelp. Kommunene er ansvarlige for å tilby slik hjelp.

Personer som har flyttet innenfor Norge, og meldt flyttingen til en annen kommune til folkeregisteret, kan få tilbake tidligere fastlege om de flytter tilbake til opprinnelig kommune innen tre år.

Er du i tvil om du har rett til fastlege, ring Veiledning helsenorge.no på telefonnummer 23 32 70 00.

Fastlege når du er student

​Fastleger tilknyttet helsetjenesten ved universiteter og høyskoler kan benyttes av studenter som har betalt semesteravgift og av deres barn under 16 år. Studenter som flytter tilbake til tidligere bostedskommune innen tre år, har krav på å få tilbake sin fastlege i kommunen selv om listen er full.

Fastlege når du er på sykehjem

​Ved opphold på sykehjem har du krav på å beholde fastlegen din, men du må bruke sykehjemslegen så lenge du bor der. Dersom du vil melde deg ut eller inn av fastlegeordningen, må du ta kontakt med Veiledning helsenorge.no på telefonnummer 23 32 70 00.

Pasientjournal hos fastlegen

​Pasientjournalen din er legens fortløpende notater i forbindelse med din behandling og oppfølging. Informasjon fra sykehus, spesialister og andre helseinstitusjoner, som svar på røntgenbilder eller andre prøver, blir samlet i journalen.

Det er bare du og helsepersonell som er involvert i behandlingen som har innsyn i journalen.

Slik får du innsyn i journalen din.

Legehjelp ved akutt sykdom

​Fastlegen er ansvarlig for alle allmennlegeoppgaver for sine pasienter i legekontorets åpningstid. Fastlegen skal prioritere personer på sin liste foran andre, bortsett fra ved akutt, livstruende sykdom.

Ved akutt oppstått skade eller sykdom utenom fastlegens åpningstid må du kontakte legevakten (116 117). Står det om liv, ring 113.

Fastlegeliste, fellesliste, deleliste og gruppepraksis

​Når du bytter fastlege på helsenorge.no, vil du møte noen begrep du kanskje ikke kjenner:

Fastlegeliste: Fastlegen avtaler med kommunen hvor mange innbyggere som skal stå på fastlegelisten. Dersom du har rett til en fastlege, kan du ønske deg en bestemt fastlege. Dersom det er plass på fastlegens liste, kan du velge legen du ønsker. Fastlegen skal prioritere personene på sin liste foran andre pasienter.

Gruppepraksis: Når to eller flere allmennpraktiserende fastleger har felles kontor, deler administrasjon, hjelpepersonell, venteværelse og laboratorier, kalles det gruppepraksis. Selv om fastlegen din er med i en gruppepraksis, så er det normalt bare denne fastlegen som har ansvaret for journal og oppfølging av deg. Men i enkelte tilfeller kan også en av de andre fastlegene tre inn ved midlertidig fravær.

Fellesliste: Fastleger med fellesliste har felles ansvar for legetilbudet til alle på fastlegelisten. Det er likevel én av fastlegene som har hovedansvaret for journal og oppfølging. Men du kan bli tatt imot og behandlet av en annen fastlege ved samme legesenter når du har time. Når du skal bestille time, kan du velge mellom alle fastlegene som har samme fellesliste.

Deleliste: Dersom legen planlegger å avvikle praksisen sin, kan vedkommende dele fastlegelisten med en annen fastlege ved samme legekontor for en periode.

Ansvaret for fastlegeordningen

Kommunene eier fastlegeordningen og inngår avtale med fastlegene. Det er også hver enkelt kommune som skal sørge for at det er nok fastleger i en kommune.

I hver kommune finnes det en fastlegeansvarlig, som regel er dette kommunelegen.

Klage på fastlegen/fastlegeordningen

Dersom du ikke er fornøyd med fastlegen, har du rett til å klage.

Klage på dialogen med fastlegen: Erfaring viser at det ofte er svikt i kommunikasjonen som fører til at pasienter ikke er fornøyd med legen. Det kan derfor være lurt først å bestille en time hos legen for å si ifra hvis du ikke er fornøyd. Ta gjerne med deg en som kan støtte deg.

Klage på behandlingen: Det er en fordel at du ved bestilling av timen gir beskjed om at det gjelder klage på behandlingen. Det gir legen mulighet til å sette av mer tid til samtalen. Dersom dette ikke fører frem kan du konferere med den i kommunen som har ansvar for fastlegeordningen (som oftest helse- og omsorgssjefen) eller sende en klage til Fylkeslege med kopi til kommuneoverlegen.

Klage på tilbud av fastlege: Kommunen har ansvaret for tilbudet av fastleger. Dersom det ikke er ledig fastleger i kommunen, skal du rette klagen din til helseseksjonen i kommunen (kommuneoverlegen).

Reservasjon mot fastlegeordningen

Dersom du vil melde deg ut eller inn av fastlegeordningen, må du ta kontakt med Veiledning helsenorge.no på telefonnummer 23 32 70 00.