Personvern og sikkerhet for e-resepter

Det er viktig at du sikres mot uvedkommendes innsyn i dine reseptopplysninger. Kun de med et legitimt behov for det skal kunne se dine opplysninger.

Foto: Mostphotos / Scott Griessel

Her får du vite mer om hvordan e-reseptløsningen sikrer dine reseptopplysninger, og hvilke muligheter du har til å begrense innsyn i dine resepter. Her får du også informasjon om hvordan du kan sjekke logg over hvilket apotek, bandasjist eller helsepersonell som har sett dine resepter.

Hvordan beskyttes opplysningene dine?

Dine reseptopplysninger sikres i tråd med Personopplysningsloven, Pasientjournalloven og Reseptformidlerforskriften. Opplysningene som behandles lagres på en sikker server, data overføres over Norsk Helsenett (NHN), og kommunikasjonen krypteres.

Hvordan kan du skjule dine e-resepter for andre?

Skjule for helsepersonell

Dersom du vil at e-resepten din skal skjules fra helsepersonell, kan du be om en låst resept hos legen din. En låst resept gir deg et referansenummer. Det er kun deg selv, din lege og de du velger å gi referansenummeret til, som kan se din e-resept.

Dersom du skulle miste referansenummeret, kan du finne det igjen ved å bruke legemiddeltjenesten på helsenorge.no, eller ved å kontakte den samme legen for å få det på nytt.

Skjule for foreldre

Dersom du er mellom 12 og 16 år, kan du be om at legen merker e-resepten slik at dine foreldre eller andre foresatte ikke får vite at resepten finnes. Dette kalles "vergeinnsynsreservasjon" og gjøres om ungdommen ønsker å skjule enkeltresepter fra sine foreldre.

Samtykke til at leger får se resepter forskrevet av andre leger

For at legen din skal få oversikt over alle reseptene dine må han eller hun gjøre et oppslag i den sentrale kilden for reseptinformasjon. Her vil legen se resepter forskrevet av andre leger og det er viktig at legen får denne informasjonen for å kunne vurdere alle legemidlene du bruker. Legen eller annet helsepersonell må be om ditt samtykke for at de skal kunne gjøre oppslag.

Samtykke til at fastlegen får melding om hva du har fått utlevert

Fastlegen kan motta melding når du har fått utlevert vare på apoteket eller hos bandasjisten, dersom du har samtykket til dette. For hver utlevering kan du reservere deg mot at fastlegen får melding, selv om du før har gitt samtykke. Du kan reservere deg hos apotek eller bandasjist. Merk at du må gjøre dette også ved låst resept hvis du ikke vil at fastlegen skal få informasjon om utleveringen.

Innsynslogg på helsenorge.no

For at du skal ha kontroll over hvem som ser din reseptinformasjon, har du tilgang til en egen innsynslogg over hvilket apotek, bandasjist eller helsepersonell som har sett på eller behandlet dine e-resepter. Har du mistanke om at noen urettmessig har sett på reseptene, kan du kontakte Direktoratet for e-helse for å melde fra om dette.

Kun innsyn i egen logg

Det er kun mulig å se sin egen innsynslogg for resepter på Helsenorge. Innsyn i loggen over oppslag på dine barns resepter, eller en du er verge for eller har fullmakt fra, er ikke tilgjengelig.

Personvern og sikkerhet på apotek eller hos bandasjist

Den som ekspederer deg på apoteket eller hos bandasjisten får først opp en liste over de gyldige e-reseptene dine og laster så ned den aktuelle resepten. Alle slike oppslag blir registrert i logg over bruk.

Bandasjister ser ikke resepter på legemidler.