Personvern og sikkerhet for e-resepter

Reseptformidleren er en nasjonal database for elektroniske resepter. Her kan du lese om personvern og sikkerhet for dette.

Foto: Mostphotos / Scott Griessel

Her får du vite mer om hvordan e-reseptløsningen lagrer og sikrer dine reseptopplysninger, hvem som er ansvarlig, og hvilke muligheter du har til å begrense innsyn i dine resepter.

Her får du også informasjon om hvordan du kan sjekke loggen over helsepersonell som har sett dine resepter.

Hvordan lagres dine reseptopplysninger, og hvem er ansvarlig?

Reseptformidleren er en nasjonal database for elektroniske resepter, og inneholder blant annet informasjon om legemidler du har fått på resept.

Formålet med reseptformidleren er å sørge for sikker og effektiv elektronisk formidling av resepter og reseptopplysninger.

Reseptformidleren håndterer alle reseptopplysningene dine, og sikrer at korrekt reseptinformasjon deles mellom helsepersonell, apotek og bandasjist. Reseptopplysninger i reseptformidleren videreformidles til den nasjonale kjernejournalen.

Direktoratet for e-helse er dataansvarlig for Reseptformidleren. Det betyr at det er Direktoratet for e-helse som er ansvarlig for at dine reseptopplysninger blir behandlet i tråd med Personopplysningsloven, Pasientjournalloven og Reseptformidlerforskriften.

Direktoratet for e-helse er tilkoblet Norsk Helsenett (NHN), en lukket digital kanal for alle aktører i helsesektoren i Norge. All kommunikasjon krever innlogging på høyt sikkerhetsnivå. Vi gjør omfattende risikovurderinger av alle våre tjenester, og utvikler tjenestene i henhold til disse. Opplysningene som behandles lagres på en sikker server, data overføres over Norsk Helsenett (NHN), og kommunikasjonen krypteres.

NHN er databehandler for Direktoratet for e-helse.

Hvor lenge lagres data i Reseptformidleren?

Etter at en resept er ferdig ekspedert og avsluttet i apotek, viser Reseptformidleren resepten i 30 dager, før informasjonen slettes og ikke lenger er synlig i Reseptformidleren. Dette er i henhold til Reseptformidlerforskriften § 6-1. Dersom resepten ikke blir ekspedert på apotek, slettes den når reseptens gyldighetstid har utløpt.

Reseptopplysningene dine utleveres og lagres også i din kjernejournal, med tre års historikk.

Les mer om resepter og legemidler på helsenorge.no.

Retting og sletting av dine reseptopplysninger

Som dataansvarlig for Reseptformidleren er Direktoratet for e-helse opptatt av at opplysningene vi behandler om deg er riktige, og at vi ikke behandler andre opplysninger enn de som er nødvendige for å oppfylle formålet. Du kan kreve å få rettet opplysninger om deg dersom opplysningene er uriktige eller ufullstendige. Du kan også kreve sletting av opplysninger som er unødvendige for formålet.

Hvis du har mistanke om feil i systemet, ber vi deg om å kontakte 800HELSE (800 43 573).

Se brukervilkårene for tjenester på helsenorge.no for mer informasjon om dine rettigheter.

Alle opplysninger i Reseptformidleren kommer opprinnelig fra fastlegen din, eller andre behandlere som har rekvirert legemidler eller andre reseptpliktige varer til deg. For retting og sletting av reseptopplysninger du mener er uriktige, må du derfor henvende deg til fastlegen din eller be det aktuelle behandlingsstedet om at opplysningene slettes.

Du kan klage til Fylkesmannen dersom ditt ønske ikke blir etterkommet. Finn din fylkesmann på fylkesmannen.no.

Se mer informasjon i Pasient- og brukerrettighetsloven § 5-2 om vilkårene for retting og sletting av opplysninger i pasientjournal.

Hvis du er usikker på om det er feil i reseptopplysningene eller systemet, kan du kontakte 800HELSE (800 43 573), som kan hjelpe deg.

Hvordan kan du skjule dine e-resepter for andre?

Skjule resepten for helsepersonell

Dersom du vil at e-resepten din skal skjules fra helsepersonell, kan du be om en låst resept hos legen din. Med låst resept får du et referansenummer som du må oppgi på apotek. Det er kun deg selv, din lege og de du velger å gi referansenummeret til, som kan se din e-resept. Hvis du har gitt en annen person fullmakt til å se dine resepter vil vedkommende se dine låste resepter.

Dersom du skulle miste referansenummeret, kan du finne det igjen ved å bruke legemiddeltjenesten på helsenorge.no, eller ved å kontakte den samme legen for å få det på nytt.

Skjule resepten for foreldre, foresatte eller verger

Dersom du ønsker å skjule en resept for dine foreldre, foresatte eller verger, kan du be legen merke e-resepten slik at den holdes skjult for dem.

Samtykke til at leger får se resepter forskrevet av andre leger

For at legen din skal få oversikt over alle reseptene dine, må han eller hun gjøre et oppslag i Reseptformidleren for reseptinformasjon. Her vil legen se resepter forskrevet av andre leger, siden det er viktig at legen får denne informasjonen for å kunne vurdere alle legemidlene du bruker. Legen eller annet helsepersonell må be om ditt samtykke for at de skal kunne gjøre oppslag.

Samtykke til at fastlegen får melding om hva du har fått utlevert

Fastlegen kan motta melding når du har fått utlevert legemiddel eller annen reseptpliktig vare på apoteket eller hos bandasjisten, dersom du har samtykket til dette. For hver utlevering kan du reservere deg mot at fastlegen får melding, selv om du tidligere har gitt samtykke.

Du kan reservere deg hos apotek eller bandasjist. Merk at du må gjøre dette også ved låst resept hvis du ikke vil at fastlegen skal få informasjon om utleveringen.

Innsynslogg på helsenorge.no

For at du skal ha kontroll over hvem som ser din reseptinformasjon, har du tilgang til en egen innsynslogg over hvilket helsepersonell som har sett på eller behandlet dine e-resepter. Du ser i tillegg hvilket behandlingssted eller virksomhet helsepersonellet har tilknytning til eller har gjort oppslag fra. Innsynsloggen lagrer informasjon med ett års historikk, fra april 2018.

Har du mistanke om at noen urettmessig har sett på reseptene, kan du kontakte Direktoratet for e-helse for å melde fra om dette.

Kun innsyn i egen logg

Det er kun mulig å se sin egen innsynslogg for resepter på Helsenorge.no. Informasjon om hvem som har gjort oppslag på dine barns resepter, eller en du er verge for eller har fullmakt fra, er ikke tilgjengelig.

Personvern og sikkerhet på apotek eller hos bandasjist

Den som ekspederer deg på apoteket eller hos bandasjisten får først opp en liste over de gyldige e-reseptene dine og laster så ned den aktuelle resepten.

Bandasjister ser ikke resepter på legemidler.

Alle handlinger den ansatte foretar seg loggføres. Søker vedkommende kun opp informasjon om reseptene dine uten å laste ned for ekspedisjon, loggføres også dette.