Barn og ungdoms resepter og legemidler

For barn fra 0-16 år har foreldrene innsyn i barnets resepter. For ungdom fra 12-16 år er det legen og ungdommen selv som sammen avgjør om resepten skal skjules for foreldre.

Foto: Colourbox

Hvis du har foreldreansvar for et barn under 16 år, kan du se barnets resepter og legemidler ved å logge deg inn i helsenorge.no. Klikk på navnet ditt når du er logget inn for å angi hvem du ønsker å handle på vegne av.

Resepter kan skjules for foreldre

Barn og ungdom mellom 12 og 16 år kan be legen om å merke resepten slik at foreldre eller andre foresatte ikke får vite at resepten finnes. Dette gjøres om ungdommen ønsker å skjule enkeltresepter fra sine foreldre.

Når barnet fyller 16 år

Når barnet fyller 16 år vil foreldre automatisk miste muligheten for innsyn via helsenorge.no.

Barn over 16 år kan gi fullmakt til innsyn i sine resepter og legemidler til foreldre og andre. Den som mottar fullmakten må være over 18 år.

Barn mellom 16 og 18 år som ikke kan signere fullmakten selv

Dersom barnet ikke har samtykkekompetanse kan foreldrene søke om innsyn i reseptene fra barnet er fylt 16 år.

Barnets behandlende lege må da bekrefte skriftlig at barnet ikke har samtykkekompetanse. En eller begge foreldre fyller så ut skjemaet nedenfor . Fullmakten vil kun være gyldig til barnets 18-årsdag. Hvis behovet fremdeles er tilstede etter dette må verge oppnevnes.

Skjema for innsyn i egne barns resepter - 16-18 år som ikke kan signere fullmakten selv (PDF)

Dokumentene sendes til Direktoratet for e-helse sammen med attest fra barnets lege. Legg også ved kopi av legitimasjon for den som søker innsyn.

Ikke send kopi av bankkort!

Hva er samtykkekompetanse?

Dersom en person er ute av stand til å forstå hva et samtykke omfatter, kan vedkommende mangle samtykkekompetanse. Det kan for eksempel skyldes tilstander som fysiske eller psykiske forstyrrelser eller psykisk utviklingshemming.

Helsepersonell skal ut fra pasientens alder, psykiske tilstand, modenhet og erfaringsbakgrunn legge forholdene best mulig til rette for at pasienten selv kan samtykke til helsehjelp.

Behandlende lege må dokumentere avgjørelsen om manglende samtykkekompetanse. Avgjørelsen skal være skriftlig og begrunnet, og skal om mulig straks legges frem for pasienten og nærmeste pårørende.