Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Kiropraktor – behandling og betaling

Kiropraktorar er offentleg autorisert helsepersonell som undersøkjer og behandlar muskel- og skjelettlidingar. Helfo gjev stønad til slik behandling.

Foto: Morten Rakke / Helfo

Kiropraktorar kan:

 • utføre undersøking og behandling med refusjon, utan tilvising frå lege
 • vise pasientar vidare til legespesialist, røntgen eller fysioterapeut
 • sjukmelde pasientane sine i opptil tolv veker

Betaling hos kiropraktor

Helfo gir stønad til behandling av muskel- eller skjelettplager hos kiropraktor.

Alle kiropraktorar som for tida praktiserer i Noreg har avtale om direkteoppgjer med Helfo. Det betyr at når du får behandling, sender kiropraktoren rekninga direkte til Helfo. Slik får du stønaden du har krav på når du betaler for behandlinga hos kiropraktoren.

Helfo gir ein stønad på 139 kroner for førstegongs undersøking, deretter 64 kroner for kvar av dei andre behandlingane du har krav på refusjon for.

Kiropraktorane fastset sjølve prisen på tenestene dei tilbyr. Det inneber at stønaden Helfo gir berre dekkjer ein del av dei totale kostnadane dine.

Utgiftene til behandling hos kiropraktor gjev ikkje rett til frikort.

Betaling for behandling i utlandet

Dersom du vil til få utført undersøking eller behandling hos kiropraktor i EU/EØS-området, kan du ha rett til å få refundert noen av utgiftene dine.

Utgreiing hos kiropraktor

Når du kjem til ein kiropraktor fortel du med eigne ord kva problemet er. Då vil kiropraktoren stille nokre spørsmål for å finne ut korleis symptoma heng saman og kva  årsaken kan vere.

Kiropraktoren kan også spørje deg om eventuelle:

 • sjukdommar og skader du har hatt før
 • medisinar du tek
 • belastningar i heimen og på arbeidsplassen din

Kiropraktoren vil sjekke kor godt du kan bevege ledd og musklar, og om nervesystemet fungerer som det skal. I tillegg vil legen leite etter smertekjelder i kroppen din og sjekke om nokre av ledda dine har låst seg.

Behandling hos kiropraktor

Kiropraktorar er ofte forbundne med leddmanipulasjonsbehandling, men kiropraktorar nyttar varierte behandlingsmetodar som:

 • blautvevsbehandling
 • heimmeøvingar
 • trykkbølge
 • nålebehandling

Det finnes fleire oversiktsstudiar som peikar på ein klinisk effekt av manipulasjon på mellom anna:

 • ryggsmerter
 • nakkesmerter
 • hovudpine
 • astma
 • svimmelheit
 • sengevæting
 • spebarnskolikk

Derimot manglar det framleis studiar som syner at denne behandling er betre enn andre manuelle behandlingsformer, samt at fleire studiar er utført på små grupper, og det er vanskelig å trekke generelle konklusjonar av resultata.

Norske forskningsinstitusjonar og Europeiske forskningsgrupper har publisert retningsliner på behandling av fleire av diagnosane der behandlinga ser ut til å ha en viss klinisk effekt.

Tilvising til kiropraktor

Du treng ikkje tilvising frå lege for å få behandling hos kiropraktor og deretter rett til stønad frå Helfo.

Kiropraktoren kan vise deg vidare til legespesialist, røntgen og fysioterapeut.

Kiropraktoren kan òg gi sjukemelding i ein periode på inntil 12 veker.

Utdanning og krav til kiropraktorar

​Kiropraktikk er praktisert i Norge sidan 1922, og er per i dag ein del av primærhelsetenesta.  Kiropraktorutdanninga er ikkje tilgjengeleg  i Norge, men er i nokon land ein femårig universitetsutdanning på mastergradsnivå, etterfølgt av eitt år obligatorisk turnusteneste hos ein godkjent kiropraktor.

Kiropraktorar er som øvrig helsepersonell i Norge bunde av krav til faglig forsvarlegheit slik det er omtala i helsepersonelloven og kiropraktorforskrifta.

I Norge må ein vere autorisert av Helsedirektoratet for å kalle seg kiropraktor.