Rett til behandling i utlandet ved kompetansemangel i Norge

Er du pasient med rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, kan du ha rett til å få behandling i utlandet dersom det ikke finnes et dekkende og forsvarlig behandlingstilbud i Norge.

​​​​​Denne regelen gjelder behandling både i og utenfor EØS-området. 

Dersom du har en slik rett, dekkes både behandlings- og reiseutgiftene av staten. Behandling i utlandet etter denne ordning er dessuten omfattet av norske regler om pasientskadeerstatning dersom det skjer feil eller svikt ved gjennomføring av helsehjelpen.    

Det anbefales å søke om godkjenning før du tar imot behandlingstilbud fra utlandet, ellers reiser du for egen regning og risiko. Planlagt behandling i utlandet dekkes som regel heller ikke av vanlig reiseforsikring. 

Søknad om godkjenning sendes til utenlandskontoret i den helseregion du er bosatt i:

Det er avklart hvilke type behandlinger som skal være tilgjengelige for pasienter i Norge. Ved innføring av nye behandlingsmetoder vurderes disse av Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten.

Ordningen omtalt ovenfor er i sykehusenes egen regi, og betales over deres eget budsjett når de må sende pasienter til utlandet fordi det ikke finnes et dekkende tilbud for pasientens tilstand i Norge. 

Folketrygdloven gir imidlertid deg som har rett til behandling i Norge, muligheten til å få denne utført i et annet EØS-land. Du kan få refundert utgifter fra Helfo til sykehusbehandling og andre spesialisthelsetjenester dersom visse vilkår er oppfylt. Vær oppmerksom på at denne ordningen bare gjelder dersom du mottar behandling som er tilsvarende den du ville fått i Norge.