Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Behandling hos logoped eller audiopedagog

​​​Barn i grunnskolen og voksne med særskilt behov for opplæring kan ha rett til logoped eller audiopedagogtjenester fra kommunen som et spesialpedagogisk tilbud etter opplæringslova. Fylkeskommunen har plikt til å tilby slik hjelp til ungdom i videregående skole.

Foto: Morten Rakke / Helfo

Helfo kan gi stønad til undersøking og behandling hos privatpraktiserande logoped og audiopedagog etter folketrygdlova, dersom det offentlege ikkje yter stønad etter anna lov.

Hvem kan få stønad til logoped- og audiopedagogtjenester fra Helfo?

Du som har behov for logoped- eller audiopedagogbehandling som en del av behandling eller etterbehandling av sykdom, skade eller lyte kan få stønad til undersøkelse og behandling hos logoped og audiopedagog fra Helfo.
 
Helfo kan altså gi stønad til undersøkelse og behandling hos privatpraktiserende logoped eller audiopedagog etter folketrygdloven § 5-10, dersom det offentlige ikke yter stønad etter opplæringsloven, helse- og omsorgstjenesteloven eller spesialisthelsetjenesteloven. 
 
Brukere som har språkvansker kan ha behov for logopedisk behandling, eksempelvis brukere med
 • språk- og kommunikasjonsvansker som følge av hjerneskade (afasi)
 • spise- og svelgvansker som følge av lammelser eller nedsatt funksjon i munn og svelg (dysfagi)
 • medfødte eller ervervede nevrologiske tilstander som gjør det vanskelig å artikulere og utforme ord og setninger (dysartri)
 • funksjonstap i strupen på grunn av operasjon eller ulykke (laryngektomi)
 • leppe- kjeve eller ganespalte (leppe-, kjeve-, ganespalte)
 • taleflytvansker som stamming og løpsk tale (taleflytvansker)
 • funksjonsforstyrrelser i stemmeapparatet (stemmevansker)
Brukere som har svikt i hørselsfunksjon kan ha behov for audiopedagogbehandling, eksempelvis brukere med
 • hørselstap av nevrologisk årsak
 • unormal ømfintlighet for lyd
 • kronisk ørelidelse
 • aldersbetinget hørselstap
 • menieres sykdom
 • cochleaimplantat

Hva slags stønad til logoped/audiopedagog-behandling gir Helfo?

Du kan få dekket utgiftene til logoped- og/eller audiopedagogbehandling etter fastsatte satser.
 
Du kan få dekket utgifter til opptil 25 behandlinger på 45 eller 60 minutter. Dersom du har behov for flere enn 25 behandlinger, kan Helfo dekke utgifter for behandlingene dersom lege og logoped/ audiopedagog begrunner behovet for ytterligere behandlinger.

Hvordan søker du om stønad til logoped/audiopedagog-behandling?

Hvis du er over 18 år og har fått henvisning fra lege, trenger du ikke å søke Helfo om forhåndstilsagn før behandlingen starter.
Dersom du er under 18 år, må logopeden/audiopedagogen sende inn søknad om forhåndstilsagn til Helfo. Du trenger ikke å bruke et eget søknadsskjema til dette.
 
Du må legge ved følgende sammen med søknaden:
 • henvisning fra lege der det fremgår at behovet er et ledd i behandling etter sykdom, skade eller lyte
 • uttalelse fra spesialist eller spesialavdeling på sykehus om at det er sykdom som er årsak til behandlingsbehovet
 
Søknaden skal sendes til Helfo.

Helfo
Postboks 2415
3104 Tønsberg

Dersom Helfo innvilger søknaden, vil du motta et vedtak om dette i posten. Søknaden må være innvilget før behandlingen starter for at Helfo skal dekke utgiftene til behandlingen. Helfo vil også gi tilbakemelding til logoped/audiopedagog om at søknaden er innvilget.  

Hvordan får du dekket utgifter til logoped-/audiopedagogbehandling?

De fleste logopeder og audiopedagoger har inngått direkte oppgjørsavtale med Helfo. Det betyr at Helfo utbetaler stønaden for din behandling direkte til logopeden eller audiopedagogen. Spør logopeden/audiopedagogen om han eller hun har slik oppgjørsavtale med Helfo.

Dersom logopeden eller audiopedagogen ikke har inngått direkte oppgjørsavtale med Helfo, må du betale selv og i etterkant sende krav om å få dekket utgiftene til behandlingene til Helfo. Fristen for å sende inn kravet er seks måneder etter at den enkelte behandling er utført.

Du må legge ved spesifisert kvittering fra behandleren din.

Saksbehandlingstid for søknad om forhåndstilsagn til logoped og audiopedagog

Saksbehandlingstiden for å få forhåndsgodkjenning fra Helfo er inntil to uker.

 Saksbehandlingstiden for å få refundert utgiftene er inntil åtte uker.