Tvangsmiddelbruk i psykisk helsevern for voksne

Kvalitetsindikatoren angir andel pasienter med registrerte tvangsmiddelvedtak for pasienter over 16 år i institusjon for døgnopphold i psykisk helsevern for voksne.

 

Se resultater

Om indikatoren

​Denne indikatoren tar for seg tvangsmiddelbruk for pasienter i institusjon for døgnopphold i psykisk helsevern for voksne. Tvangsmiddelvedtak ligger til grunn for bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern for voksne.  Bruk av tvangsmidler er et svært inngripende virkemiddel som kun kan brukes i akutte situasjoner, i det psykiske helsevernet.  Det er viktig å overvåke bruken av tvang.

Det er et overordnet helsepolitisk mål å redusere og kvalitetssikre bruken av tvang i det psykiske helsevernet.

Det fremgår i psykisk helsevernlov § 4-8 at tvangsmidler bare skal brukes overfor pasienten når dette er uomgjengelig nødvendig for å hindre vedkommende i å skade seg selv eller andre, eller for å avverge betydelig skade på bygninger, klær, inventar eller andre ting. Tvangsmidler skal bare brukes når lempeligere midler har vist seg å være åpenbart forgjeves eller utilstrekkelige.

Tvangsmidler som kan anvendes er:

  • Mekaniske tvangsmidler som hindrer pasientens bevegelsesfrihet, herunder belter og remmer samt skadeforebyggende spesialklær.
  • Kortvarig anbringelse bak låst eller stengt dør uten personale til stede.
  • Enkeltstående bruk av korttidsvirkende legemidler i beroligende eller bedøvende hensikt.
  • Kortvarig fastholding.

På årsbasis ble det i 2016 benyttet tvangsmidler ovenfor 7,0 prosent av pasientene. I 2015 var andelen 6,4 prosent. Helse Nord hadde lavest andel med 4,6 prosent. Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge hadde en andel på henholdsvis 7,2 og 5,8 prosent. helse Vest hadde den høyeste andelene med 8,5 prosent.

Hovedfunn

På årsbasis ble det i 2016 benyttet tvangsmidler ovenfor 7,0 prosent av pasientene. I 2015 var andelen 6,4 prosent. Helse Nord hadde lavest andel med 4,6 prosent. Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge hadde en andel på henholdsvis 7,2 og 5,8 prosent. helse Vest hadde den høyeste andelene med 8,5 prosent.

Forbehold ved tallene

Alle datauttrekk og beregninger gjøres likt for alle tidsserier. Forutsatt at det ikke er endringer i kodepraksis, er det mulig å følge historisk utvikling. Sammenligning på tvers av behandlingssteder kan gjøres med varsomhet. Det kan være stor variasjon i pasientpopulasjoner fra behandlingssted til behandlingssted.

Beregningene baserer seg på nye innrapporteringer til Norsk Pasientregister høsten 2016. Unntak er Oslo Universitetssykehus og Vestfold som har opprinnelige tall for 2014 og 2015. For Helse Midt-Norge er det mangler i innrapporterte data for 2015 som gjør at tall fra dette helseforetaket ikke er med i beregningsgrunnlaget for 2015. Dette vil påvirke andelen i regionen.

Institusjoner som ikke er godkjent for tvunget psykisk helsevern med døgnopphold kan likevel i akutte situasjoner benytte tvangsmidler, jf. Psykisk helsevernsforskrift §24. Disse institusjonene er derfor inkludert i beregningene.

Befolkningsgrunnlaget for rate pr 10 000 innbyggere baserer seg på antall innbyggere 18 år og eldre.

Tallene må tolkes med varsomhet.  Bruk av tvangsmidler vil helt unntaksvis være nødvendig.  Det kan være variasjon, særlig på helseforetaks nivå, eksempelvis på grunn av variasjon i pasientgruppenes alder og sykdomsbilde.