Tvangsmiddelbruk i psykisk helsevern for voksne

Kvalitetsindikatoren angir andel pasienter med registrerte tvangsmiddelvedtak for pasienter over 16 år i institusjon for døgnopphold i psykisk helsevern for voksne.

Se resultater

Om indikatoren

​Denne indikatoren tar for seg tvangsmiddelbruk for pasienter i institusjon for døgnopphold i psykisk helsevern for voksne. Tvangsmiddelvedtak ligger til grunn for bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern for voksne.  Bruk av tvangsmidler er et svært inngripende virkemiddel som kun kan brukes i akutte situasjoner i det psykiske helsevernet.  Det er viktig å overvåke bruken av tvang.

Det er et overordnet helsepolitisk mål å redusere og kvalitetssikre bruken av tvang i det psykiske helsevernet.

Det fremgår i psykisk helsevernlov § 4-8 at tvangsmidler bare skal brukes overfor pasienten når dette er uomgjengelig nødvendig for å hindre vedkommende i å skade seg selv eller andre, eller for å avverge betydelig skade på bygninger, klær, inventar eller andre ting. Tvangsmidler skal bare brukes når lempeligere midler har vist seg å være åpenbart forgjeves eller utilstrekkelige.

Tvangsmidler som kan anvendes er:

  • Mekaniske tvangsmidler som hindrer pasientens bevegelsesfrihet, herunder belter og remmer samt skadeforebyggende spesialklær.
  • Kortvarig anbringelse bak låst eller stengt dør uten personale til stede.
  • Enkeltstående bruk av korttidsvirkende legemidler i beroligende eller bedøvende hensikt.
  • Kortvarig fastholding.

Hovedfunn

På årsbasis ble det i 2017 benyttet tvangsmidler overfor 7,2 prosent av pasienter i døgnbehandling. I 2016 var andelen 7,0 prosent. Helse Nord RHF hadde lavest andel med 5,4 prosent. Helse Vest RHF hadde den høyeste andelen med 8,5 prosent. Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF hadde en andel på henholdsvis 7,1 og 6,9 prosent.

Forbehold ved tallene

Alle datauttrekk og beregninger gjøres likt for alle tidsserier. Forutsatt at det ikke er endringer i kodepraksis, er det mulig å følge historisk utvikling. Sammenligning på tvers av behandlingssteder bør gjøres med varsomhet. Det kan være stor variasjon i pasientpopulasjoner fra behandlingssted til behandlingssted.

Institusjoner som ikke er godkjent for tvunget psykisk helsevern med døgnopphold kan likevel i akutte situasjoner benytte tvangsmidler, jf. Psykisk helsevernsforskrift §24. Disse institusjonene er derfor inkludert i beregningene.

Befolkningsgrunnlaget for rate pr 10 000 innbyggere baserer seg på antall innbyggere 18 år og eldre. Regional rate er ikke gjestepasientkorrigert.