Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for voksne

Kvalitetsindikatoren angir andelen av innleggelser til døgnbehandling i psykisk helsevern for voksne som er tvangsinnleggelser.

 

Se resultatet

Om indikatoren

Tva​ngsinnleggelser skjer gjennom såkalt tvungen observasjon og tvunget psykisk helsevern. Ved tvungen observasjon innlegges pasienten mot sin vilje i en tidsbegrenset periode. På denne tiden undersøkes det om vilkårene for tvungent psykisk helsevern er oppfylt. Tvungent psykisk helsevern forutsetter bl.a. at pasienten har en alvorlig sinnslidelse og at tvangen enten er nødvendig fordi vedkommende utgjør en fare for seg selv eller andre, eller av sterke behandlingsmessige grunner.

Tvangsinnleggelser er et alvorlig inngrep i personlig frihet. Det er derfor etisk, faglig og samfunnsmessig viktig å overvåke bruk av tvang for å begrense dette til situasjoner der det er helt nødvendig, og for at pasientens rettssikkerhet skal ivaretas.

Hovedmålet med kvalitetsindikatoren er å få dokumentert omfanget av tvangsinnleggelser på alle organisatoriske nivå. Det er et overordnet helsepolitisk mål å redusere og kvalitetssikre bruken av tvangsinnleggelser i det psykiske helsevernet.

Hovedfunn

I 2. tertial 2017 var andelen tvangsinnleggelser på landsbasis 17,4 prosent. I 2.tertial 2016 var andelen på 18,6 prosent. Det er noe spredning mellom regionene. Helse Nord RHF rapporterte lavest andel tvangsinnleggelser med 13,6 prosent, mens Helse Vest RHF rapporterte høyest andel med 18,9 prosent. Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF hadde en andel på henholdsvis 17,9 og 16,4 prosent.

Fortsatt er det noen foretak som ikke har komplette data om lovgrunnlaget for innleggelse (merket med fotnote). Før disse dataene er tilstrekkelig gode, er det vanskelig å si noe sikkert om omfanget av tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for voksne.

Forbehold

​For behandlingssteder hvor andel innleggelser med dokumentert og rapportert gyldig lovgrunnlag er mindre enn 80 prosent vil resultater for indikatoren «Tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for voksne» være markert med fotnote som usikker.