Henvisningsformalitet ved henvisning til psykisk helsevern for voksne

Kvalitetsindikatoren angir andel henvisninger til psykisk helsevern for voksne, hvor henvisningsformalitet blir dokumentert av henvisningsmottaker. Indikatoren gjelder alle mottatte henvisninger i perioden. Andelen beregnes ut fra tall rapportert til Norsk pasientregister.

Se resultater

Om indikatoren

​Det er et mål at henvisningsformalitet blir registrert og rapportert. Kvalitetsindikatoren angir andel henvisninger til psykisk helsevern for voksne, hvor henvisningsformalitet blir dokumentert av henvisningsmottaker.

God rapportering gir mulighet til å følge med på bruken av tvang i psykisk helsevern. Når komplettheten i registreringen er god, vil det være mulig å følge med på eventuelle forskjeller mellom henvisende leges vurdering og vedtaksspesialistens vurdering ved innleggelse i psykisk helsevern.

Hovedfunn

På landsbasis i 2017 var andelen henvisninger med registrert henvisningsformalitet 82,5 prosent. I 2016 var andelen på 81,2 prosent.

Helse Vest RHF rapporterte høyest andel med 89,4 prosent, mens Helse Midt- Norge RHF rapporterte lavest andel med registrert henvisningsformalitet med 56,9 prosent. Helse Sør-Øst RHF og Helse Nord RHF rapporterte en andel på henholdsvis 86,3 og 80,0 prosent.

Utviklingen på landsbasis over tid, har for årstall vært stabil rundt 80 prosent fra 2014 til 2016.

Forbehold

​Midt-Norge RHF scorer lavt på andel nye henvisninger til døgnbehandling i psykisk helsevern for voksne med oppgitt rettslig grunnlag for henvisningen. Dette kan skyldes teknisk løsning for rapporteringen av tallene.