Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Henvisningsformalitet ved henvisning til psykisk helsevern for voksne

Kvalitetsindikatoren angir andel henvisninger til psykisk helsevern for voksne, hvor henvisningsformalitet oppgitt i henvisning blir dokumentert av henvisningsmottaker. Indikatoren gjelder alle mottatte henvisninger i perioden. Andelen beregnes ut fra tall rapportert til Norsk pasientregister.

Se resultater

Om indikatoren

​Det er et mål at henvisningsformalitet blir registrert og rapportert. Kvalitetsindikatoren angir andel henvisninger til psykisk helsevern for voksne, hvor henvisningsformalitet oppgitt i henvisningen blir dokumentert av henvisningsmottaker.

God rapportering gir mulighet til å følge med på bruken av tvang i psykisk helsevern. Når komplettheten i registreringen er god, vil det være mulig å følge med på eventuelle forskjeller mellom henvisende leges vurdering og vedtaksspesialistens vurdering ved innleggelse i psykisk helsevern.

Hovedfunn

I 2. tertial 2016 var andelen henvisninger med registrert henvisningsformalitet, på landsbasis, 81,4 prosent. Det er ingen endring sammenlignet medtilsvarende periode i 2015.

Det er stor variasjon mellom regionene. Helse Sør-Øst  rapporterte høyest andel med 86,7 prosent, mens Helse Midt-Norge  rapporterte lavest andel med 49,4 prosent. Helse Midt-Norge  er eneste RHF som rapporterer om andel under 80 prosent.

Forbehold

​Midt-Norge RHF scorer lavt på andel nye henvisninger til døgnbehandling i psykisk helsevern for voksne med oppgitt rettslig grunnlag for henvisningen. Dette kan skyldes teknisk løsning for rapporteringen av tallene.