Utsendelse av epikrise i psykisk helsevern for voksne

Denne indikatoren viser andel epikriser sendt fra sykehusene innen en og syv dager etter at pasienten er skrevet ut fra døgnbehandling i psykisk helsevern for voksne.

Foto: Colourbox

Se resultater

Om indikatoren

Epikrise er en oppdatert informasjon om sykehusoppholdet. Den skal sendes til fastlege eller annet helsepersonell som trenger opplysningene for å kunne gi pasienten nødvendig og forsvarlig oppfølging.

Epikrisetid beskriver tiden fra pasienten skrives ut til epikrisen er sendt og er et uttrykk for samhandling og kommunikasjon mellom ett behandlingssted og øvrig helse- og omsorgstjeneste, og for pasienten kan utsendelse av epikrise være en viktig del av pasientsikkerheten knyttet til avsluttet og videre helsehjelp.

Det er viktig at sykehuset raskt sender relevant informasjon til andre deler av helse- og omsorgstjenesten, slik at pasienten får best mulig oppfølging.

Hvis det går lang tid før epikrisen sendes fra sykehuset, svekkes muligheten til kontinuitet i behandlingen og sikker oppfølging.

Kortere epikrisetid bidrar til mer helhet i tilbudet til pasientene.

Det er et mål at epikrisen skal følge pasienten. Det betyr at epikrisen skal være klar ved utskrivning. Dersom dette ikke er mulig skal epikrisen sendes innen rimelig tid, og senest innen syv dager etter utskrivning.

Hovedfunn

18 299 pasienter ble utskrevet fra psykisk helsevern for voksne i andre tertial 2018 i Norge. Det ble sendt epikrise etter én dag for 36,6 prosent av disse.  Syv dager etter utskrivning var 80,2 prosent av epikrisene sendt. I andre tertial 2017 var de tilsvarende andelene henholdsvis 37,8 og 83,4 prosent.

Helse Sør-Øst RHF hadde høyest andel epikriser sendt innen én dag med 38,6 prosent, mens Helse Midt-Norge hadde lavest andel med 28,9 prosent. Helse Vest RHF og Helse Nord RHF hadde en andel på henholdsvis 35,4 og 37,5 prosent.

Helse Midt-Norge RHF hadde klart høyest andel epikriser sendt innen syv dager med 89,2 prosent, mens Helse Nord RHF hadde lavest andel med 78,3 prosent.  Helse Vest RHF og Helse Sør-Øst RHF hadde en andel på henholdsvis 80,2 og 78,5 prosent.

Forbehold ved tallene