Forekomst av antibiotikabehandling

Kvalitetsindikatoren viser totalt forbruk av antibiotika per 1000 innbyggere per år. Målsetningen er å redusere unødvendig bruk av antibiotika.

Se resultater

Om indikatoren

Norge skal redusere bruken av antibiotika, bruke legemidlene riktigere, øke kunnskapen om antibiotikaresistens og være en pådriver internasjonalt i utviklingen av nye antibiotika og vaksiner.

Det er godt dokumentert sammenheng mellom bruk av antibiotika og forekomst av antibiotikaresistente bakterier. På nasjonsnivå er det en lineær sammenheng mellom penicillinbruk og resistens hos pneumokokker. En reduksjon i total antibiotikabruk vil bidra til å bremse spredning og utvikling av antibiotikaresistens.

Denne indikatoren er i samsvar med regjeringens politiske mål om tretti prosent reduksjon av human antibiotikabruk innen 2020. Det er et mål at Norge skal bli blant de tre landene i Europa som bruker minst antibiotika til mennesker. Gjennomsnittlig forskrivning av antibiotika skal reduseres fra dagens 450 resepter til 250 resepter per 1000 innbyggere per år.

Hovedfunn

På landsbasis ble det skrevet ut 360 resepter for antibiotika per 1000 innbyggere i 2016, som er en nedgang fra 381 resepter per 1000 innbyggere i 2015. Antallet utskrevne resepter på antibiotika har gått betydelig ned i de siste seks årene.

I 2016 hadde Østfold høyest antall på resepter for antibiotika per 1000 innbyggere med 417 resepter med antibiotika per 1000, mens Troms fylke hadde lavest antall på 303 resepter for antibiotika per 1000 innbyggere.

Andel innbyggere i kommunen som får minst en resept med antibiotika har gått ned til 21,0 prosent i 2016. En nedgang på 1,0 prosentpoeng fra 2015.

Tallene er ikke medregnet metenamin (ATC-kode J01XX05).

Forbehold ved tallene

​Tallmaterialet er basert på resepter med komplette, korrekte fødselsnummer, dvs. pasienter hvis legemiddelhistorikk kan følges. Reseptregisteret inneholder en liten andel resepter hvor fødselsnummer enten mangler eller er feil registret (f. eks, var denne andelen 0,36 prosent i 2014), så tallene må betraktes som minimumstall.

Tall for kommunene 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy inkluderes i tall for kommune 1903 Harstad i perioden 2010 - 2012 (slått sammen i 2013).  Tall for kommunene 1723 Mosvik og 1729 Inderøy inkluderes i tall for kommune 1756 Inderøy i perioden 2010 - 2011 (slått sammen i 2012).