Antibiotikabehandling ved luftveisinfeksjon hos barn mellom 0-9 år

Kvalitetsindikatoren viser forbruk av antibiotika ved luftveisinfeksjoner hos barn mellom 0-9 år. Målsetningen er å redusere unødvendig bruk av bredspektret antibiotika. Økt andel av fenoksymetylpenicillin (penicillin V) ved behandling av luftveisinfeksjoner hos barn vil indikere mindre bruk av resistentdrivende antibiotika.

Se resultater

​Om indikatoren

​De fleste luftveisinfeksjoner forårsakes av virus, og antibiotika har ingen effekt på virusinfeksjoner. Bakterielle luftveisinfeksjoner kan behandles med antibiotika.

Nasjonale retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten (helsedirektoratet.no) anbefaler fenoksymetylpenicillin (penicillin V) både mot lungebetennelse (pneumoni) og dersom det er grunn til å gi antibiotika ved ørebetennelse. Antibiotika bidrar bare beskjedent til helbredelsesprosessen for de mest vanlige luftveisinfeksjoner hos barn, med unntak av lungebetennelse.

Ved ukomplisert ørebetennelse kan tilstanden oftest ses an uten antibiotika i 1-3 dager. Fenoksymetylpenicillin er smalspektret og mindre resistensdrivende enn de andre midlene som brukes til behandling av luftveisinfeksjoner. Økt andel av fenoksymetylpenicillinvil vil være en indirekte indikator på mindre bruk av de andre antibiotika mot luftveisinfeksjon.

Hovedfunn

På landsbasis i 2017 var 60,4 prosent av alle resepter for luftveisantibiotika til barn under 10 år resepter for fenoksymetylpenicillin. Det er en økning på 1,4 prosentpoeng fra 2016. Det er variasjoner mellom fylkene i bruk av fenoksymetylpenicillin. I 2016 hadde Finnmark høyest andel med 71,9 prosent, mens Vest-Agder fylke hadde lavest andel med 52,0 prosent.

På landsbasis var andel barn (0-9 år) i kommunen som får minst én resept for luftveisantibiotika på 13,4 prosent i 2017, som er en nedgang på 5,4 prosentpoeng fra 2010.

Det totale antall resepter på luftveisantibiotika for barn under 10 år har gått betydelig ned i perioden fra 2010 til 2017, med 51 828 resepter (fra 166 447 til 114 619).

Forbehold ved tallene

​Tallmaterialet er basert på resepter med komplette, korrekte fødselsnummer, dvs. pasienter hvis legemiddelhistorikk kan følges. Reseptregisteret inneholder en liten andel resepter hvor fødselsnummer enten mangler eller er feil registrert (f. eks. var denne andelen 0,36 prosent  i 2014), så tallene må betraktes som minimumstall.

Tall for kommunene 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy inkluderes i tall for kommune 1903 Harstad i perioden 2010 - 2012 (slått sammen i 2013).  Tall for kommunene 1723 Mosvik og 1729 Inderøy inkluderes i tall for kommune 1756 Inderøy i perioden 2010 - 2011 (slått sammen i 2012).