Reinnleggelse blant eldre 30 dager etter utskrivning

Denne indikatoren måler sannsynligheten for at eldre blir akutt reinnlagt innen 30 dager etter en tidligere utskrivning fra sykehus.

Se resultater

Om indikatoren

​​​​​​​​​Datagrunnlaget er pasienter fra 67 år og eldre, lagt inn for tilstander innen 11 ulike diagnosegrupper: Astma/kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), urinveisinfeksjon, brudd, dehydrering, forstoppelse, gastroenteritt, gikt, hjertesvikt, mangelanemier, lungebetennelse og hjerneslag.

Reinnleggelser er ikke bare et resultat av faktorer forbundet med behandling gitt på sykehuset. Noen reinnleggelser skyldes at pasientens sykdomsbilde krever tett oppfølging og hyppige sykehusinnleggelser, slik som pasienter med langtkommet kreftsykdom. Slike reinnleggelser kan være en del av god pasientbehandling.

Andre ikke-planlagte reinnleggelser betraktes ofte som uttrykk for dårlig kvalitet i behandlingsforløpet. Slike reinnleggelser kan være påvirket av for eksempel for tidlig utskrivning, mangelfull oppfølging etter utskrivning og postoperative sårinfeksjoner. Fordi reinnleggelser kan være et tegn på både god og dårlig kvalitet, må denne indikatoren tolkes med varsomhet.

For å sikre et godt utgangspunkt for oppfølging av pasientene etter utskrivning fra sykehus, er det viktig at det er en god informasjonsutveksling mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. God samhandling mellom tjenestenivåene vil kunne være med på å hindre unødvendige reinleggelser.

Hovedfunn

Analysen viser at Helse Nord RHF har signifikant lavere sannsynlighet for reinnleggelser og Helse Vest RHF har høyere sannsynlighet for reinnleggelser i 2016.

Helseforetak som har signifikant lavere reinnleggelse:

  • Finnmarkssykehuset HF

  • Universitetssykehuset Nord-Norge HF

  • Sør-Øst Private

Helseforetak som har signifikant høyere reinnleggelse:

  • Akershus universitetssykehus HF

  • Bergen HF

  • Østfold HF

  • Nord-Trøndelag HF 

  • Diakonhjemmet sykehus AS

Metode

​Beregningsmetoden bygger på en metode benyttet av Sundhedsstyrelsen i Danmark. Reinnleggelser beregnes for pasienter 67 år eller eldre som har vært innlagt på sykehus for tilstander i følgende 11 avgrensede diagnosegrupper; astma/kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), urinveisinfeksjon, brudd, dehydrering, forstoppelse, gastroenteritt, gikt, hjertesvikt, mangelanemier, lungebetennelse og hjerneslag.

En reinnleggelse defineres som en akutt innleggelse som finner sted mellom 8 timer og 30 dager etter en utskrivelse (primært innleggelsesforløp). Det er hoveddiagnosen fra det primære innleggelsesforløpet som benyttes for å bestemme hvilken diagnosegruppe pasientene plasseres i. Reinnleggelsene er uavhengig av årsak (med unntak for bl.a. skader) og innleggelsessykehus. Sannsynligheten for en reinnleggelse er beregnet for de 11 diagnosegruppene samlet, for hvert sykehus. I beregningene er det justert for alder, kjønn og diagnosegruppe.

Analysene bygger på data fra Norsk Pasientregister. Resultatene viser sannsynligheten for reinnleggelse 30 dager etter utskrivning fra sykehus. For hver institusjon er det beregnet avvik i forhold til gjennomsnittet for sykehusene. At et avvik er signifikant betyr at man  med stor sikkerhet kan si at det skyldes en reell forskjell og ikke statistiske tilfeldigheter.

Ideelle sykehus inngår i beregningene for helseregionene.

Forbehold

​​Forskjellene kan avhenge av flere faktorer, ikke bare kvaliteten på den medisinske behandlingen. Slike faktorer kan for eksempel være organisatoriske forhold, kodepraksis og datakvalitet.

Per i dag har man ikke gode nok innsamlede data for å ta hensyn til eventuell funksjonsfordeling når sykehusene sammenliknes. Resultatene er også påvirket av hvilke behandlings- og pleietilbud pasienten får etter utskrivning.

Disse usikkerhetene gjør at man ikke med hundre prosent sikkerhet ka​n si om kvaliteten ved et sykehus virkelig avviker fra andre sykehus.