Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Pasienterfaringer fra tverrfaglig spesialisert rusbehandling

I denne brukerundersøkelsen inngår spørsmål om erfaringer med strukturer og prosesser ved behandlingsstedene, og pasientens egen vurdering av effekt av behandlingen. Brukerundersøkelsen er utført blant pasienter i spesialisthelsetjenesten som var innlagt på døgnopphold i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), som var 16 år og eldre da undersøkelsen ble gjennomført.

Se resultatene

Om indikatoren

​Måling av pasient- og brukererfaringer er nødvendig for å kunne evaluere kvaliteten på helsetjenestene. Sammen med andre kvalitetselementer, knyttet til kliniske prosesser og resultater, brukes pasienterfaringer for å vurdere om det skjer endringer i kvalitet over tid. I tillegg til å være viktige i seg selv, korrelerer pasienterfaringer med klinisk effekt og pasientsikkerhet (1).

Denne indikatoren har som mål å beskrive erfaringene til personer som ser tjenesten fra innsiden. Fokus for kvalitetsindikatoren er å vise pasientenes erfaringer med behandlingen og behandlerne/personale, miljøet og opplevd utbytte av behandlingen.

En landsdekkende spørreundersøkelse gir systematisk informasjon om pasienterfaringer, både regionalt og lokalt. Ved å spørre og følge opp pasienters tilbakemeldinger blir helsevesenet bedre rustet til å gjennomføre forbedringer innen områder som er viktige for pasientene.

Brukererfaringer inngår i rammeverket for nasjonalt kvalitetsindikatorsystem (2) og er godt etablert i det norske lovverket. Lov om pasientrettigheter vektlegger blant annet informasjon og medbestemmelse. Andre lover er lov om helseforetak og lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, som begge setter krav til at ansvarlige instanser skal sørge for at tjenesteytende virksomheter etablerer systemer for innhenting av pasienters og brukeres erfaringer.

Det er ikke definert et normtall for indikatoren, men det er en målsetting at pasientenes opplevelse av behandlingen, og opplevd utbytte, skal være svært god.

Hovedfunn

​En statistisk test som viser avvikende resultat fra et gjennomsnitt (statistisk signifikant forskjellig fra gjennomsnitt, enten over eller under), sier ikke noe om størrelsen på avviket, kun at det er overveiende sannsynlig at resultatet er forskjellig fra gjennomsnittsverdien, dersom man gjør samme undersøkelsen flere ganger (ikke et tilfeldig funn).

Måltallene i denne indikatoren er beregnede skårer. Skårene er konvertert fra 1-5 skala, hvor 1=0, 2=25, 3=50, 4=75 og 5=100. Skårene angis på en 0-100 skala, der 100 er best. Eksempelvis kan en skår på 60 statistisk sett være lavere enn gjennomsnitt på 65, men den rapporterte forskjellen (5 hundredeler) har ikke nødvendigvis reell klinisk betydning. Vi velger likevel her å trekke frem de institusjonene som statistisk  sett skårer høyere og lavere enn gjennomsnittet på sitt rapporteringsnivå.

RHF-nivå

 • Måltall: Erfaringer og tilfredshet med behandlingen og behandlerne (skår)
  • Det er ingen statistisk signifikant forskjell mellom de regionale helseforetakene
 • Måltall: Erfaringer og tilfredshet med miljøet.
  • Helse Nord RHF har høyere skår enn gjennomsnittet.
 • Måltall: Opplevd utbytte av behandlingen.
  • Det er ingen statistisk signifikant forskjell mellom de regionale helseforetakene

HF-nivå

 • Måltall: Erfaringer og tilfredshet med behandlingen og behandlerne (skår)
  • Det er ingen statistisk signifikant forskjell mellom helseforetakene.
 • Måltall: Erfaringer og tilfredshet med miljøet.
  • Oslo universitetssykehus HF  og Helse Stavanger HF har lavere skår enn gjennomsnittet
 • Måltall: Opplevd utbytte av behandlingen.
  • Det er ingen statistisk signifikant forskjell mellom de regionale helseforetakene

Institusjonsnivå

 • Måltall: Erfaringer og tilfredshet med behandlingen og behandlerne (skår)
  • Blå kors, Borgestadklinikken har lavere skår enn gjennomsnittet.
 • Måltall: Erfaringer og tilfredshet med miljøet
  • Riisby behandlingssenter og Solliakollektivet har høyere skår enn gjennomsnittet.
  • Stiftelsen Bergensklinikkene og Blå kors, Borgestadklinikken har lavere skår enn gjennomsnittet.
 • Måltall: Opplevd utbytte av behandlingen
  • Stiftelsen Solliakollektivet og Sigma Nord har høyere skår enn gjennomsnittet
  • Blå kors Borgestadklinikken og Stiftelsen Bergensklinikkene skårer lavere enn gjennomsnittet.

Forbehold

​Disse resultatene representerer både 2014 og 2015 data. Ved forrige publisering var det 2013 og 2014 data som ble presentert under ett. Det betyr med andre ord at 2014 data inngår i begge datasett. Dette medøfrer en treghet i resultatutviklingen.

Undersøkelsene ble gjennomført som tverrsnittsundersøkelser innenfor en gitt uke, i hhv 2014 og 2015. Inklusjon av pasienter begrenset seg derfor til de som var innlagt ved institusjonen på de aktuelle tidspunktene. Med relativt få pasienter, på varierende sted i behandlingsforløpet og med ulike rusmiddeldiagnoser, blir variasjon i svar også stor. Dette medfører økt statistisk usikkerhet. Resultater presenteres på nivåene: land, region og organisasjon/helseforetak. 

Pasientgruppen er sammensatt, og det er forsøkt å ta hensyn til dette i de statistiske beregningene. Det kan likevel ikke utelukkes at resultat for noen behandlingssteder påvirkes av at pasientsammensetningen kan skille seg fra de øvrige behandlingsstedene.

Referanseliste finnes i beskrivelsen av indikatoren